Sähköverkkoon liittyminen

Tämä yhteenveto antaa perustiedot liittymisestä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV) sähköverkkoon. Voit ottaa yhteyttä TESV:n liittymispalveluihin kaikissa sähköverkon liittymisasioissa. Ota yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Liittymispalvelut
liittymispalvelut@turkuenergia.fi
puh. 02 2628 401

Sähköt sähköverkosta tontin rajalle

1. Kun sinulla on tontti ja tarvitset sähköä
 • Ota yhteyttä valitsemaasi sähköurakoitsijaan tai -suunnittelijaan. Hänen kanssaan määrittelette liittymän pääsulakekoon ja sovitte asioiden hoitamisen työnjaon.

 • Verkkoyhtiö määrittää sähköliittymän liittämiskohdan. Tässä suunnitteluvaiheessa voit vielä ehdottaa paikkaa, josta tonttisi liitetään TESV:n sähköverkkoon. Se sijaitsee pääsääntöisesti sähkön syöttösuunnasta (eli esimerkiksi sähkönjakokaapista) katsottuna lähimmässä kohdassa tontin rajalla.

2. Sähköurakoitsija toimittaa TESV:n liittymispalveluille kohteen sähkösuunnitelmat
 • Sähkösuunnitelmiin kuuluvat keskusten kaavio- ja kokoonpanokuvat sekä asemakuva. Asemakuvasta pitää selvitä liittymiskaapelin reitti tontilla sekä pää/mittauskeskuksen lopullinen sijoituspaikka.

 • Liittymissopimustilaus-lomakkeella tilataan sähköliittymä.

 • Yleistietolomakkeella tilataan liittymän kytkentä ja mittarointi.

 • Lomakkeet ja suunnitelmat toimitetaan liittymispalveluihin: liittymispalvelut@turkuenergia.fi.

 • Liittymispalvelut lähettää sinulle liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena. Liittymissopimuksella saat oikeuden liittyä sähköverkkoon. Lähetä toinen kappale takaisin TESV:lle. Liittymissopimukseen sovelletaan TESV:n liittymisehtoja.

 • Turku Energian Verkostotekniikka kytkee liittymiskaapelin verkon pään sekä asentaa mittarin tai mittarit pää- tai mittauskeskukseen.

Sähköt tontin rajalta sähkönkäyttöpaikkaan

Liittyjä eli tontin omistaja vastaa tonttiosuuden kaapeloinnista

 • Jotta saat sähköt tontin rajalta sähkönkäyttöpaikkaan, eli esimerkiksi taloosi, on tälle välille rakennettava liittymisjohto.

 • Liittymisjohdon rakentaminen on kilpailun alaista toimintaa, joten sen tekeminen täytyy tilata erikseen.

 • Liittymisjohdon rakennustyön tekee sähköurakoitsija, jolla on sähköurakointioikeudet.

1. Tilaa liittymisjohdon rakentaminen
 • Liittyjä voi tilata kaapeloinnin omalta sähköurakoitsijaltaan tai Turku Energian Verkostotekniikalta (valmiille kaapelireitille). 

2. Valittu urakoitsija rakentaa liittymisjohdon
 • Asemakuvaan tulee merkitä liittymiskaapelin reitti tontilla.

 • Kaapeliojan syvyyden on oltava tontilla vähintään 70 cm.

Liittymisjohdon rakentaminen Turun kaupungin alueille

 • Turun kaupunki on asettanut ehtoja liittymisjohdon rakentamisesta katualueille ja muille yleisille kaupungin omistuksessa ja hallinnassa oleville alueille. Jakeluverkon ylläpitäjänä TESV yleensä määrittelee liittymisjohdon sijainnin näillä alueilla Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen yleisten ohjeiden tai valvojan antamien ohjeiden mukaisesti.

 • Kaivutyön suorittajan on ennen kaivutöiden aloittamista haettava kaivulupa Kiinteistöliikelaitokselta ja suoritettava luvan edellyttämä kaivumaksu (kv:n päätös nro 238, 11.12.2006).

 • Katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sijoitettu maakaapeli on kartoitettava ennen kaivannon täyttöä sijaintitiedon ylläpidosta vastaavan Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen vaatimusten mukaisesti. Kiinteistöliikelaitos tekee kartoituksia maksua vastaan.

3. Sähköurakoitsija tekee sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen
 • Sähköasennusten tarkastaminen on edellytys sille, että liittymä voidaan kytkeä sähköverkkoon. Sähköasennukset täytyy tarkastaa sähköturvallisuuteen liittyvien määräysten mukaisesti. Urakoitsija jättää pääkeskukseen joko allekirjoittamansa vakuutuksen tarkastuksen tekemisestä tai pääkeskuksen käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan. Tarvittaessa sähköurakoitsija sopii lisäksi sähköasennusten varmennustarkastuksen ajankohdan.

4. Tee liittymisjohdon sijaintikartoitus
 • Tontin omistaja tai haltija tekee liittymisjohdosta sijaintikartoituksen. Kartoitus kannattaa tehdä, jotta myöhemmissä kaivutöissä vältytään kaapelivaurioilta.

5. Tee sähkösopimus
 • Tee sähkösopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Liittyjä ja sähkönkäyttäjä voivat olla eri tahoja: sähkösopimus solmitaan sähkönkäyttäjän kanssa. Tässä vaiheessa liittymissopimuksen on oltava voimassa. Sähkönkäyttäjä saa sähkösopimuksesta postitse vahvistusilmoituksen. Asiakaspalvelumme neuvoo mielellään sähkösopimuksen tekemiseen liittyvissä asioissa.

6. Liittymiskaapelin kytkentä ja sähkömittarin asennus
 • Sähköurakoitsija toimittaa liittymispalveluille yleistietolomakkeen, jolla tilataan liittymiskaapelin kytkentä ja mittarin asennus mittauskeskukseen. Yleistietolomakkeeseen tarvitaan urakoitsijan allekirjoitus.

 • Turku Energian Verkostotekniikka sopii sähköurakoitsijan kanssa liittymän kytkentäaikataulun.

7. Nyt voit käyttää sähköä talossasi!
 • Parin viikon päästä saat postitse sähkönmyyntisopimuksen ja verkkopalveluehdot.

 • Liittyjä omistaa tontin alueelle rakennetun liittymisjohdon ja vastaa sen kunnossapidosta.

Sähköverkkoon liittymisen kustannukset

 • Liittymismaksu peritään liittymän koon mukaan. Liittymismaksut on esitetty liittymishinnastossa.

 • Liittymisjohdon rakentaminen laskutetaan tehdyn tilauksen perusteella. Hinnat ovat tilauslomakkeella.

 • Mittarointimaksu peritään asennetun mittauslaitteiston mukaan. Hinnat ovat mittarointihinnastossa.

 • Kytkentämaksu peritään liittymisjohdon kytkemisestä TESV:n sähköverkkoon. Hinnat ovat liittymishinnastossa.

 • Sähkön toimituksen hinnat ovat siirtohinnastossa.

Liittymisjohto- ja mittauskeskuspaketit pientaloille

Turku Energian Verkostotekniikka tarjoaa pientaloille liittymisjohto- tai mittauskeskuspaketteja eli pihakeskuksia. Hinnat käsittävät yhden käyntikerran asennuskohteessa. Ylimääräisistä, asiakkaasta johtuvista käynneistä veloitetaan erikseen.

Liittymisjohto- tai mittauskeskuspakettien toimitukseen sisältyy liittymiskaapelin asennus valmiille kaapelireitille (oja/putki tontilla tai kaapelihylly kiinteistössä) max. 30 metrin matkalle. Hintaan sisältyy kaapeli, tarvikkeet, kaapelin asennus, kytkentä keskukseen, eristysvastuksen mittaus, käyttöönottotarkastus ja kaapelin kartoitus. Maanrakennustyöt ja kaapelireittien rakentaminen eivät sisälly toimitukseen.

Pysyvän liittymän liittymissopimuksen tekemisen jälkeen voi liittyjä ostaa sähkön lopullisilla sähkötuotteilla jo rakennusvaiheessa.

Työmaasähkökeskusten vuokraus

Turku Energia Verkostotekniikka vuokraa rakentamisen aikaiseen työmaakäyttöön sähkökeskuksia. Työmaasähköasioissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Muut palvelut

Muista palveluistamme ja niiden hinnoittelusta voi tiedustella liittymispalveluistamme ja Turku Energian asiakaspalvelusta. Hinnastoja on saatavana myös asiakaspalvelupisteessämme.