Liittymishinnasto 1.1.2023 alkaen

 • Liittymishinnastossa on esitetty Turku Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkkoon liittymisestä perittävät liittymismaksut.

 • Liityttäessä pienjännitteiseen sähkönjakeluverkkoon liittymismaksu määräytyy liittymän sijainnin mukaisen hintavyöhykkeen perusteella. Liittämiskohta on yleisesti syöttösuuntaa lähinnä olevalla tontin rajalla.

 • Suurin myönnettävä pienjänniteliittymäkoko on 3x1000 A.

Pienjänniteliittymän liittymismaksut, vyöhyke A

Liittymän pääsulake, vaihe x ALiittymismaksu €, alv 0 %Liittymismaksu €, alv 24 %
(1 x 25995,751 234,73)
3 x 251 375,001 705,00
3 x 351 745,002 163,80
3 x 502 300,002 852,00
3 x 632 781,003 448,44
3 x 803 410,004 228,40
3 x 1004 150,005 146,00
3 x 1255 075,006 293,00
3 x 1606 370,007 898,80
3 x 2007 850,009 734,00
3 x 2509 700,0012 028,00
3 x 31512 105,0015 010,20
yli 3 x 315450,00 € + 37,00 €/A558,00 € + 45,88 €/A

Pienjänniteliittymän liittymismaksut: katu ja yleinen alue

Liittymän pääsulake, vaihe x ALiittymismaksu €, alv 0 %Liittymismaksu €, alv 24 %
(1 x 252 345,752 908,73)
3 x 252 725,003 379,00
3 x 353 095,003 837,80
3 x 503 650,004 526,00
3 x 634 131,005 122,44
yli 3 x 631 800,00 € +37,00 €/A2 232,00 € +45,88 €/A

Pienjänniteliittymän liittymismaksut: pientuotantoliittymät, enintään 2 MVA (ei kulutusta)

Liittymän pääsulake, vaihe x ALiittymismaksu €, alv 0 %Liittymismaksu €, alv 24 %
3 x 25450,00558,00
3 x 35450,00558,00
3 x 50450,00558,00
3 x 63450,00558,00
3 x 63 – 3 x 1000450,00558,00

Lisätiedot pienjänniteliittymistä

 • Hinnastoa sovelletaan sekä sähkönkäyttöpaikkojen että sähköntuotantolaitosten sähköverkkoon liittymisessä. Liittymismaksulla liittyjä saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet.

 • Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohdon rakentamiskustannuksia.

 • Liittymismaksusta peritään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia. Liittymä on siirtokelpoinen liittymisehtojen mukaisesti uudelle omistajalle.

 • Liittymismaksu määräytyy liittymän pääsulakkeen mukaan. Liittyjä määrittää tarvitsemansa pääsulakkeen koon.

 • Verkkoyhtiö takaa valitun pääsulakekoon mukaisen standardin vaatiman oikosulkuvirran liittämiskohdassa.

 • Kohteen suunnittelijan pitää varmistaa oikosulkuvirtavaatimuksen toteutuminen pääkeskuksella (liittymisjohdon määrittely) ja suojausten toteutuminen liittymän sisäverkossa standardin minimiarvoilla.

 • Suosittelemme uudisrakennuksissa ja saneerauksissa yli 3x500 A liittymissä liittymisjohdoksi AXMK 4x300 kaapelia.

 • Yksivaiheista pysyvää liittymää ei myönnetä uusille tavallisille liittymille. Yksivaiheiset laitteet ja ilman mittausta toteutettavat pienitehoiset liittymät liitetään erillisohjeen mukaisesti.

 • Samalle tontille myönnetään yleensä vain yksi liittymä. Jos liittymiä poikkeuksellisesti tulee enemmän kuin yksi, peritään kustakin liittymästä erilliset liittymismaksut.

 • Mikäli samalle tontille myönnetään kaksi liittymää, on niiden yhteenlaskettu pienjänniteliittymäkoko maks. 3x1000 A.

 • Liittymän toimitusaika, siitä kun Turku Energia Sähköverkot Oy:lle on toimitettu kaikki kohdetta koskevat sähkösuunnitelmat ja liittymissopimustiedot, on yleensä kahdeksan (8) viikkoa pienjänniteverkon valmiilla runkoverkkoalueilla. Runkoverkon lisärakentamisesta ja vahvistamisesta tai vuoden ajasta johtuen toimitusaika voi olla myös pidempi.

 • Vanhoissa liittymissä, joissa ei ole virtamäärään sidottua liittymissopimusta, määritellään liittymän koko päävarokkeen, pääsulakkeen, pääkeskuksen sekä liittymisjohdon ja sen jatkeen kuormitettavuuden mukaan. Liittymän koko määräytyy heikoimman osan mukaan.

 • Vuoteen 2028 mennessä tavoitteena on, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja kaavoittamattomilla alueilla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Käyttöpaikan sähkönkulutuksen ollessa enintään 2500 kWh vuodessa ja
  sijaitessa yli 100 metrin pituisen yksin ko. käyttöpaikkaa syöttävän ilmajohdon päässä sovelletaan siihen 72 tunnin tavoitetasoa.

 • Saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä, vakituiselle asutukselle sovelletaan 72 tunnin tavoitetasoa ja vapaa-ajanasutukseen 120 tunnin tavoitetasoa.

 • Erillisiin kirjallisesti esitettyihin liittymän tarjouspyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa, kun liittymä on 3x600A tai pienempi ja kahden kuukauden kuluessa, kun liittymä on pienjännitteellä yli 3x600A. Liityttäessä keskijännite- tai alueverkkoon määräytyy vastausaika tapauskohtaisesti.

Maksuvyöhykkeet

Vyöhyke A

 • Käsittää jakelualueemme kohteet, joissa on voimassa oleva asemakaava tai jotka sijaitsevat enintään 600 metrin etäisyydellä Turku Energia Sähköverkot Oy:n olemassa olevasta jakelumuuntamosta. Vyöhyke ei sisällä vyöhykkeen "Katu- ja yleinen alue" alueita.

Katu- ja yleinen alue

 • Vyöhyke käsittää vain kiinteistörekisterin mukaan katu- tai yleiseksi alueeksi luokitellut alueet ja kohde sijaitsee enintään 600 metrin etäisyydellä Turku Energia Sähköverkot Oy:n olemassa olevasta jakelumuuntamosta. Liittämiskohta on yleisesti pääkeskuksen päävarokkeilla.

Vyöhykkeiden ulkopuolella olevat alueet

 • Kohteissa, jotka sijaitsevat vyöhykkeiden ulkopuolella, määritetään liittymismaksu aluehinnoitteluperiaatteen mukaisesti. Aluehinnoitteluperiaatteen mukainen aluekohtainen liittymismaksu määritetään Energiaviraston aiheesta antaman päätöksen mukaisesti.

 • Jos aluehinnoitteluperiaatetta ei voida soveltaa, määritetään liittymismaksu tapauskohtaisesti. Tapauskohtainen liittymismaksu määritetään Energiaviraston aiheesta antaman päätöksen mukaisesti.

Keskijänniteliittymä (10/20 kV)

 • Liityttäessä keskijänniteverkkoon (10/20 kV) liittymismaksun perusteena on liittymän koko (kVA).

 • Uuden keskijänniteliittymän koko määräytyy tilatun huipputehon mukaan. Pienin tilattavissa oleva keskijänniteliittymän koko on 500 kVA. Jos liittymän mitattu suurin yhden tunnin näennäisteho ylittää liittymissopimuksessa määritellyn arvon yli 20 kVA verran, käytetään mitattua näennäistehoa uutena liittymän koon määräytymisperusteena 50 kVA portaissa.

 • Samalla tontilla, samassa kiinteistössä tai sitä vastaavassa kiinteistöryhmässä olevia useampia saman liittyjän keskijänniteverkon liittämiskohtia, jotka on liittyjän omilla keskijänniteyhteyksillä kytketty toisiinsa, voidaan niin erikseen sovittaessa käsitellä yhtenä keskijänniteliittymänä.

 • Liityttäessä keskijännite- tai alueverkkoon määräytyy toimitusaika tapauskohtaisesti.

 • Liittymisestä peritään keskijänniteverkossa varsinaisena liittymismaksuna kapasiteettivarausmaksu 34 €/kVA (alv 0) 10 kV verkossa ja 28 €/kVA (alv 0) 20 kV verkossa sekä erikseen liittämisestä aiheutuvat välittömät verkon laajentamisen rakentamiskustannukset.

 • Tuotannon liittymisestä peritään keskijänniteverkossa varsinaisena liittymismaksuna enintään 2 MVA laitoksilta liittämisestä aiheutuvat välittömät verkon laajentamisen rakentamiskustannukset ja yli 2 MVA laitoksilta kapasiteettivarausmaksu 14 €/kVA (alv 0) sekä erikseen liittämisestä aiheutuvat välittömät verkon laajentamisen rakentamiskustannukset.

 • Liityttäessä keskijänniteverkkoon rengasyhteyden kautta jäävät keskijänniteverkon johdot Turku Energia Sähköverkot Oy:n omistukseen.

 • Liittämiskohta on liittyjän omistamassa kytkinlaitteistossa. Säteittäisen verkkoyhteyden tapauksessa liittämiskohta ja johtojen omistusraja on sovittava erikseen.

 • Liittyjä hankkii kojeistoonsa sopivat päätteet keskijännitekaapeleille. Päätteistä tulee sopia Turku Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Päätteiden asennukset kuuluvat liittyjän hankintaan. Liittyjä varaa tarvittavat johtotiet sekä tonttialueellaan että rakennuksessa.

Suurjänniteliittymä

 • Liityttäessä suurjänniteverkkoon (110 kV) liittymismaksun perusteena on liittymän koko (MVA). Uuden suurjänniteverkkoliittymän koko määräytyy tilatun huipputehon mukaan. Pienin tilattavissa oleva suurjänniteverkkoliittymän koko on 5 MVA. Jos liittymän mitattu suurin yhden tunnin näennäisteho kuitenkin
  ylittää liittymissopimuksessa määritellyn arvon, käytetään mitattua näennäistehoa liittymän koon määräytymisperusteena 0,5 MVA portaissa.

 • Liittymisestä peritään varsinaisena liittymismaksuna kapasiteettivarausmaksu 12 440 €/MVA (alv 0) sekä mahdolliset verkon laajentamiskustannukset.

 • Tuotannon liittymisestä peritään suurjänniteverkossa verkolle tuotannosta syntyvän hyödyn huomioiva kapasiteettivaraukseen perustuva liittymismaksu, joka on 2488 €/MVA (alv 0) sekä mahdolliset verkon laajentamiskustannukset.

 • Liityttäessä suurjänniteverkkoon rengasyhteyden kautta jäävät alueverkon johdot Turku Energia Sähköverkot Oy:n omistukseen. Liittämiskohta on tällöin liittyjän omistamassa kytkinlaitteistossa. Säteittäisen verkkoyhteyden tapauksessa liittämiskohta ja johtojen omistusraja on sovittava erikseen.

 • Liitynnän teknisestä toteutuksesta tulee sopia Turku Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Liittyjä varaa tarvittavat johtotiet ja laitetilat kiinteistönsä alueella.

Liittymän muuttaminen ja ylläpito

 • Jos liittymän kokoa myöhemmin suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu, joka on vyöhykkeillä A sekä Katuja yleinen alue uuden liittymäkoon ja aikaisemman liittymäkoon voimassa olevan hinnaston mukaisten liittymismaksujen erotus.

 • Vyöhykkeiden ulkopuolella lisäliittymismaksu määräytyy pj-verkolle määritetyn 37 €/A suuruisen kapasiteettivarausmaksun ja tarvittavan liittymäkoon muutoksen perusteella.

 • Pienjänniteliittymä voidaan tapauskohtaisesti suurentaa arvoon 3x1260 A mikäli olemassa oleva jakeluverkon kapasiteetti sen mahdollistaa.

 • Liittymän kokoa pienennettäessä ei suoriteta liittymismaksun osapalautusta.

 • Uutta liittymää puretun tilalle samaan kohteeseen ei myönnetä samalle liittyjälle yhden vuoden sisällä purkamisesta.

 • Liittyjä voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista liittymää ilman voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta maksamalla Verkkopalveluhinnaston mukaiset liittymän ylläpitotuotteen maksut.

 • Siirrettäessä sähköliittymä ylläpitoon, tehdään liittymisjohto jännitteettömäksi sekä poistetaan kohteesta energiamittari(t).

 • Vanhoissa liittymissä, joissa liittymissopimus on sovittu ennen 1.7.2017, voi olla palautuskelpoista liittymismaksukertymää. Näissä liittymissä liittymissopimusta pienennettäessä liittymismaksukertymä pidetään ennallaan. Liittymismaksukertymä palautetaan vain irtisanottaessa koko liittymä.

Tilapäinen liittymä

 • Määräaikaisella liittymissopimuksella voidaan tilapäinen sähkönkäyttöpaikka liittää sähkönjakeluverkkoon ilman liittymismaksua.

 • Tilapäiseen liittymään (esim. työmaa) voidaan toimittaa sähköä Verkkopalveluhinnaston mukaisella tilapäissähkötuotteella korkeintaan kahden (erityistapauksissa enintään viiden) vuoden ajan.

Tuotannon liittyminen sähköverkkoon

 • Tätä hinnastoa sovelletaan sekä sähkönkäyttöpaikkojen että sähköntuotantolaitosten sähköverkkoon liittymisessä.

 • Yli 2 MVA:n ja enintään 2 MVA:n tuotantolaitosten liittymismaksut määritetään Energiaviraston aiheesta antaman päätöksen mukaisesti.

Liittymisehdot

 • Pien- ja keskijänniteverkkoon liittymisestä tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiaviraston vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu.

 • Suurjänniteverkkoon liittymisestä tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiaviraston vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu.

 • Tuotannon liittymisestä pien- ja keskijänniteverkkoon tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiaviraston vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu.

 • Tuotannon liittymisestä suurjänniteverkkoon tehtävään liittymissopimukseen sovelletaan Energiaviraston vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehtoja, ellei liittymissopimuksella ole toisin sovittu.