Sähköenergian mittaus, mittarointi ja mittauslaitteet

Yleistä

Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS 2529, SFS 4365, SFS 5602, SFS 2532 ja SFS 2515. (Poikkeuksena standardin SFS 2538 kohta 4.2.6)

Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV) vastuualueella sähköenergian vähittäismyynnissä ja siirrossa tarvittavien mittalaitteiden hankkiminen, omistaminen ja asentaminen, mittalaitteiden tarkistaminen ja huoltaminen sekä mittaustiedon raportointi sähkökaupan osapuolille kuuluvat TESV:n tehtäviin.

Sähkönkäyttäjä (sähköurakoitsija, keskusvalmistaja) hankkii ja asentaa mittaukseen tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varokkeet ja johtimet.

Sähköenergiamittarin tiedonsiirtoa varten varataan/asennetaan putkitus (M20) tai reitti ulkoseinään antennille.

Standardien selvennys:

SFS 2537 Vaihtosähköenergian mittaus
Mittauskytkennät

SFS 2538 Vaihtosähköenergian mittaus
Mittarin merkinnät

SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus
Mittauslaitteistot

SFS 3382 Vaihtosähköenergian mittaus
Ohjaus- ja kaukomittauslaitteistot

SFS 2529 Energiamittarin alusta

SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus
Rakenne ja asentaminen

SFS 5602 Pientaloalueen monimittarikeskukset

SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskukset

SFS 2515 Jakokeskukset. Sinetöimisruuvi.

Mittaustavat ja laitteet

Suora mittaus

Suoraa mittausta käytetään mittauksen etusulakkeen ollessa enintään 63 A. Johdotus suoritetaan standardin SFS 3381 mukaisesti.

Epäsuora mittaus

Mittauksen etusulakkeen ollessa yli 63 A käytetään epäsuoraa mittausta. Epäsuorassa mittauksessa mittarialustan tulee olla M2. Epäsuorassa mittauksessa tulee huomioida TESV:n ohjeet.

Mittarit

Mittareina käytetään SFS 3381 vaatimukset täyttäviä mittareita, joiden liittimet numeroidaan standardin SFS 2537 mukaisesti.

Ohjauslaitteet

Ohjattaessa sähkönkäyttäjän kulutuslaitteita laskutusmittarin ohjausreleellä, sallitaan ainoastaan ohjauspiirin kytkentä ohjausreleen koskettimiin.

Mittarointi

Mittaroinnista peritään kulloinkin voimassa olevan sähköenergian mittarointihinnaston mukaiset kustannukset.

Mittaroinnista ei peritä kustannuksia, jos kysymyksessä on mittalaitteiden kausivaihto.

Mittaroinnista pitää sopia vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tarvetta. Toimitusaika on normaalisti kaksi viikkoa, mutta erikoismittalaitteet ja mittaroinnin vaatimustaso huomioon ottaen jopa 12 viikkoa.

Mittamuuntajat

Virtamuuntajat (Pienjännite)

Virtamuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle. Virtamuuntajat toimittaa, asentaa ja johdottaa keskusvalmistaja tai sähköurakoitsija. Virtamuuntajien sijoitustilan tulee olla vähintään 240x360 mm.

Pienjännitevirtamuuntajien tarkkuusluokaksi vaaditaan mittausasetuksen mittausvaatimusten mukaisesti luokka 0.2S ja niiden nimellistaakka saa olla enintään 5 VA.

Mittarien ja johdotuksen aiheuttama taakka on yleensä 1-2,5 VA.

Virtamuuntajat valitaan seuraavasti: Em. taakan tulee olla alueella 0,25–1,0 kertaa virtamuuntajan nimellistaakka. Suurempitaakkaisten virtamuuntajien käyttötarpeesta tulee tehdä selvitys. Mittamuuntajat tulee asentaa siten, että arvokilvet ovat luettavissa muuntajien ollessa jännitteisiä.

Muuntosuhde

Virtamuuntajien muuntosuhde määritellään mitattavan kohteen näennäistehon perusteella.

Virtamuuntajaksi valitaan laskettua arvoa lähinnä oleva nimellisarvo. Mikäli tehon kasvu on lähiaikoina odotettavissa, valitaan muuntajaksi nimellisvirraltaan suurempi reikävirtamuuntaja ja muuntosuhde muutetaan ensiöjohdinkierroksia lisäämällä. Mitattavan virran tulee olla alueella 0,2–1,2 kertaa muuntosuhteen ensiövirta.

Muutettu muuntosuhde saadaan jakamalla muuntajan arvokilpeen leimattu ensiövirta toisiovirralla, sekä muuntajan johdinaukosta läpimenevien johdinkierrosten lukumäärällä.

Sähkönkäyttäjän näennäistehon muuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin muuntajien vaihtamiseksi kuormitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset
maksaa sähkönkäyttäjä.

Esimerkkejä virtamuuntajien mitoituksesta pienjännitteellä:

Mittauksen etusulakeMuuntosuhdevaihtoehdotEnsiölävistyksetKytketty muuntosuhde Virtamuuntajan nimellistaakka Sn, kun virtamuuntajien ja mittarin välinen etäisyys on >1,5 m. (Jos etäisyys on alle 1,5 m, nimellistaakka < 5 VA) Tarkkuusluokka
AA/AA/AVA
3x63 (Keskuksen In >63A) tai3x8075/150/300/51,2,475/550.2S
3x100100/200/300/51,2,3100/550.2S
3x125125/250/51,2125/550.2S
3x160150/300/51,2150/550.2S
3x200200/400/51,2200/550.2S
3x250250/51250/550.2S
3x320300/51300/550.2S
3x400400/51400/550.2S
3x480500/51500/550.2S
3x600600/51600/550.2S

Virta- ja jännitemuuntajat (keskijännite)

Asiakas hankkii omistamaansa keskijännitemuuntamoon sähköenergian laskutusta varten tarvittavat mittamuuntajat.

Yleistä

Mittauksessa käytetään kolmea virta- ja kolmea jännitemuuntajaa. Jännitemuuntajien ensiöpiireissä ei käytetä erotinta tai suurjännitevarokkeita. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia.

Nimellistaakka

Mittarien ja johdotuksen aiheuttama taakka on noin 1,0–4,0 VA/vaihe virtapiirissä ja noin 10 VA/vaihe jännitepiirissä. Mittamuuntajat valitaan siten, että mittalaitteiden taakka on 0,25–1,0
kertaa mittamuuntajan nimellistaakka.

Muuntosuhde

Virtamuuntajien muuntosuhde määritetään mitattavan kohteen näennäistehon perusteella.

Virtamuuntajiksi valitaan laskettua arvoa lähinnä oleva nimellisarvo. Virtamuuntajissa suositellaan olevan kaksi ensiövirta-aluetta. Sähkönkäyttäjän näennäistehon muuttuessa, tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin muuntajien vaihtamiseksi kuormitusta vastaaviksi. Muuntajien vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa sähkönkäyttäjä.

Virtamuuntajien valinta:

Kaikissa vaiheissa tulee olla virtamuuntaja. Ensiöliitännät tulee olla vaihtokytkentäiset kahdelle ensiövirralle esim. 100–200/5/5A. Virtamuuntajat voidaan varustaa kahdella toisiosydämellä, jolloin toista sydäntä käytetään sähköenergian mittaukseen ja toista sydäntä voidaan käyttää laitteiston suojaukseen. Haltija voi hankkia myös erilliset muuntajat suojausta varten.
Mittauksen ja suojauksen johdotukset tulee erottaa toisistaan virtamuuntajan liitäntäkotelosta lähtien. Toision liitäntäkotelo tulee olla sinetöitävissä. Mittausliittimet sinetöidään ensisijaisesti erillisinä haltijan käytössä olevista liittimistä.

Virtamuuntajien käyttöjännitteen tulee olla 20 kV ja rakennejännitteen 24 kV. Oikosulkulujuuden tulee olla vähintään:

I th =16 kA/1s
Idyn = 40 kA ha

Mittarivarmuuskertoimen tulee käyttötaakalla olla Fs ≤10. Tarkkuusluokan tulee olla Ik 0.2 S. Nimellistaakka saa olla enintään 7,5 VA, mittamuuntajien ja mittalaitteiden välisen etäisyyden
ollessa alle 10 m suosittelemme nimellistaakaltaan 5 VA:n virtamuuntajia.

Jännitemuuntajien valinta:

Kaikissa vaiheissa tulee olla jännitemuuntaja. Keskijännitemittauksissa käytetään standardin mukaisesti kolmea virtamuuntajaa ja kolmea yksinapaisesti eristettyä yksivaihejännitemuuntajaa.

Tarkoitukseen sopiva jännitemuuntaja on: Muuntosuhde 10000:√3/100:√3/100:3 (20000:√3/100:√3/100:3 20 kV jännitealueella). Nimellistaakka enintään 30 VA. Luokka 0.2. Mittamuuntajia hankittaessa tulee ne hyvissä ajoin hyväksyttää TESV:lla.

Riviliittimet ja mittausjohdot

Yleistä

Epäsuorassa mittauksessa on käytettävä riviliittimiä joissa johdotus kytketään joko ruuviliitoksin tai jousikuormitteisilla (Wago282) liittimillä. Riviliittimet on voitava katkaista ja katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan 4 mm:n banaanipistukat. Katkaisun tulee tapahtua kytkentäkappaleen liikkuessa ylhäältä alas. Katkaisukohdassa ei saa olla jousikuormitteisia osia. Mittamuuntajien puolelta liittimien on oltava lisäksi rinnan kytkettävissä.

Epäsuorassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajohtimina poikkipinnaltaan 2,5 mm2:n johtimia, ellei johtimien aiheuttama taakka, oikosulkukestoisuus tai johtimien jännitehäviö edellytä
suurempaa poikkipintaa.

Huom! Maadoitusjohdin 4 mm2.

Mittajohtimien laji valitaan asennustilaa koskevien vaatimusten mukaan ja mikäli ne ovat alttiina oikosulkuvirtojen ja magneettikenttien vaikutukselle, tulee jännite- ja virtapiirien johtimet asentaa omiin erillisiin, metallisiin suojaputkiin tai kouruihin.

Liitinten asennus

Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan ja ne on asennettava siten, että katkaisusilta ei avattuna pääse itsestään tärinän tms. vaikutuksesta sulkeutumaan.
Riviliittimien tulo- ja lähtöpuolelle on varattava työtilaa vähintään 50 mm.

Riviliittimet numeroidaan standardin SFS 3381 mukaisesti vasemmalta oikealle juoksevilla numeroilla 1-n.

Jännite- ja virtapiirit erotetaan toisistaan riviliittimiin sijoitettavalla erotuslevyllä.

Sähkönkäyttäjän laitteita ei sallita samassa mittapiirissä laskutusmittarien kanssa.

Mittalaitteiden asennusalustat

Sähköenergian suorassa 1-aikamittauksessa käytetään yhtä M2-asennusalustaa. Sähköenergian epäsuorassa mittauksessa käytetään yhtä M2-asennusalustaa.

Mittalaitteita sisältävät keskukset

Mittalaitteiden asennuskorkeus

Erikoislaitteiden lukukorkeudeksi suositellaan 1,6 m.

Mittarialustojen numerointi

Mittarialustat on urakoitsijan toimesta varustettava sekä monimittarikeskuksessa että huoneiston ryhmätaululla huoneiston numerolla ennen mittarinasennusta. Juokseva numerointi monimittarikeskuksessa aloitetaan vasemmasta yläkulmasta riveittäin.

Mittausten sijoitus

Pientaloissa pää-/mittauskeskus suositellaan asennettavaksi rakennuksen ulkopuolelle (esim. ulkoseinälle), jolloin mm. mittalaitteiden huollon, vaihdon ja luennan yhteydessä sähkölaitteiston haltija välttyy mahdollisilta toistuvilta palvelukustannuksilta. Kohteissa joissa on perusteltua asentaa pää-/mittauskeskus rakennukseen sisälle on varmistettava jakeluverkonhaltijalle esteetön kulku energiamittalaitteiden sijainti tiloihin. Ulkona mittarit tulee suojata suoralta auringonvalolta.

Energiamittauksesta saatavien pulssien antaminen asiakkaalle

TESV antaa energiaan (pätö- ja loisenergia) verrannollisia pulsseja niille asiakkaille, jotka haluavat käyttää niitä oman energiankulutuksensa valvontaan. Pulssin kytkennästä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Mittaritilaukset

Mittarin asentamista koskevat tilaukset tehdään TESV:n omalla Yleistieto-lomakkeella, jota on saatavissa liittymispalveluista. Lomaketta voi myös kopioida. Lomakkeen voi myös tulostaa verkkosivuiltamme.

Mittaritilaukset pitää toimittaa vähintään kolme (3) viikkoa ennen haluttua mittaroimisajankohtaa TESV:n liittymispalveluihin (liittymispalvelut@turkuenergia.fi) ja mittaroinnista pitää sopia Turku Energian työnjohtajan kanssa kaksi (2) viikkoa ennen mittareiden haluttua asennuspäivää.