Vahingonkorvaukset virheellisestä sähköntoimituksesta

Turku Energia Sähköverkot Oy:n asiakas on oikeutettu tekemään vahinkoilmoituksen ja hakemaan korvausta, kun sähköverkkoliiketoiminta, sen henkilöstö tai sopimussuhteessa oleva urakoitsija aiheuttaa asiakkaalle vahinkoa tai haittaa.

Ilmakuva metsästä, jonka taustalla on järvi

Korvausvelvollisuudesta säädetään sähkömarkkinalaissa

Verkonhaltija (Turku Energia Sähköverkot Oy) voi olla korvausvelvollinen asiakkaan vahingoista esimerkiksi, jos verkonhaltijan virheen johdosta katkoja esiintyy usein tai ne ovat kohtuuttoman pitkiä tai jos sähkön laadun katsotaan olleen virheellinen.

Sähköntoimituksessa mahdollisesti olevasta virheestä aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta säädetään sähkömarkkinalaissa ja sen nojalla annetuista verkkopalveluehdoissa.

Sähkönjakelussa satunnaisesti esiintyvät katkot katsotaan normaaliolosuhteissakin sähkönjakeluun kuuluviksi ilmiöiksi ja sähköverkkoon liitettävien laitteiden tulee ne sietää rikkoutumatta.

Pitkäkestoisistä sähkökatkoista maksetaan automaattisesti verkkopalveluehtojen mukainen vakiokorvaus.

Korvausvelvollisuus määritellään verkkopalveluehdoissa

Tutustu ennen korvaushakemuksen tekemistä verkkopalveluehtojen kohtaan C: Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen sekä vakiokorvaus. Verkkopalveluehdot löydät täältä.