Ansvar

Åbo Energis verksamhet bygger på ansvarsfull ledning av affärsverksamheten och tillvägagångssätten och kontinuerlig förbättring. De principer för ansvarsfull företagsverksamhet som företagets styrelse fastställt förutsätter att Åbo Energi beaktar det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvaret i sin verksamhet.

Ansvarsfull energi för liv, boende och företagande

  • Det sociala ansvaret vid Åbo Energi består av att uppfylla de olika intressentgruppernas förväntningar och upprätthålla förtroendet.

  • Miljöansvaret bygger på att minimera företagets miljöpåverkan samt att förbättra energieffektiviteten.

  • Det ekonomiska ansvaret innebär hållbar och rättvis affärsverksamhet för samhällets och ägarens väl.

Vid Åbo Energi omfattar företagsansvaret och dess ledning all företagsverksamhet och affärsverksamhetens värdekedja från energianskaffning till energianvändning. Verkställandet av principerna för ansvarsfull företagsverksamhet övervakas i enlighet med linjeorganisationen. Vi förutsätter dessutom att våra leverantörer och samarbetspartners också följer principerna för Åbo Energis företagsansvar. I verksamheten följer man god förvaltningssed, lagstifting och miljö- och arbetarskyddsbestämmelser samt förpliktelser i samband med verksamheten.

Ledningsgruppen för Åbo Energi följer med och säkerställer genom sin egen verksamhet åtgärder i enlighet med principerna för företagsansvar och verkställande av programmen genom regelbundna besiktningar. Företagsansvarsfrågor finns alltid med på föredragningslistorna för mötena som koncernens ledningsgrupp och enheternas ledningsgrupper håller. Dessutom har koncernen separata program för miljö- och arbetarskyddsfrågor. Mätarna som motsvarar de internationella rekommendationerna för ansvarighet (GRI, G3) följs upp och rapporteras årligen.

Ledningssystem

Företagets ledningspraxis bygger på modellen balanserat styrkort (BSC, Balanced Score Card), där bolags- och enhetsspecifika målsättningar styrs utgående från bolagets vision och strategi. Ledningsgrupperna för koncernen och enheterna följer med verkställandet av målsättningarna. Varje år hålls strategidagar för styrelsen, ledningsgruppen och enheternas ledningsgrupper. Under strategidagarna planeras koncernens strategi och målsättningar. Ledningssystemet har verkställts elektroniskt via företagets intranät.

Åbo Energi har ett certifierat ledningssystem från 2004 som består av kvalitets-, miljö- och arbetarskyddssystem (standarderna ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 och OHSAS 18 001:2007). Systemet auditerades internt två gånger och externt två gånger. En del av Åbo Energis personal är utbildad i att genomföra interna auditeringar. Regelbundna granskningar av ledningen hör också till systemet.

Miljöansvar – mer förnybar energi och mindre utsläpp

Åbo Energi tycker att det är viktigt att identifiera den miljöpåverkan och -riskerna affärsverksamheten medför och agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling. För oss innebär miljöansvar ökad förnybar energi, minskade utsläpp, ökad energieffektivitet och minskning av lokal miljöpåverkan. Åbo Energi strävar efter att minska miljöeffekterna av sin verksamhet genom att koncentrera energianskaffningen och -produktionen samt i stor omfattning även åtgärder som påverkar lokalt.