Dataskydd och hantering av personuppgifter

Vi hanterar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. På den här sidan kan du läsa vår dataskyddsbeskrivning.

Kundregistrets dataskyddsbeskrivning

Gäller från och med: 15.4.2021

Denna dataskyddsbeskrivning gäller kundregistret som används av Åbo Energis verksamheter för elförsäljning, elnätstjänster och värmetjänster.

1. Personuppgiftsansvarig

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab (FO-nummer 0984944-9) samt
Turku Energia Sähköverkot Oy – Åbo Energi Elnät Ab (FO-nummer 2001717-6)

2. Kontaktperson för den personuppgiftsansvarige

Kundservicechef/Kundtjänst

Åbo Energi Kundtjänst
PB 106 (Industrigatan 40)
20521 Åbo
Tfn 02 2628 111 (msa/lsa)

3. Registernamn

Kundregister

4. Ändamål med och grund för behandling av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige eller en behörig (som agerar för den personuppgiftsansvariges räkning) samarbetspartner använder kunders och potentiella kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för följande ändamål:

 • vård och utveckling av kundrelationen

 • tillhandahållande, leverans och produktion av produkter och tjänster

 • avtalshantering och fakturering

 • betalning, betalningskontroll och indrivning

 • marknadsföring, annonsering och försäljning av produkter och tjänster

 • utveckling av affärsverksamheten och tjänster samt tillhörande kundtjänst samt

 • segmentering och profilering för ovannämnda ändamål

Den personuppgiftsansvarige har rätt att behandla uppgifterna på följande grunder:

 • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och kunden eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal.

 • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

 • Den personuppgiftsansvarige har ett legitimt intresse baserat på kundrelationen att utnyttja kundinformationen för utveckling av tjänster samt för marknadsföring av produkter och tjänster inom de villkor och begränsningar som fastställs i lag.

Den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifterna från kundregistret när den inte längre har ovanstående grund för att bevara dem.

 • För potentiella kunder raderas uppgifterna tre månader efter det att uppgifterna har registrerats om marknadsföringsåtgärderna inte resulterade i en kundrelation.

 • Kundinformation bevaras i 10 år efter kundrelationens slut. Uppgifterna raderas under kalenderåret som följer utgången av tidsfristen.

5. Informationsinnehåll i register eller andra informationssystem

Följande information behandlas i kundregistret:

 • Kundinformation

  • Kunden identifieras med sin personbeteckning. Enligt elmarknadslagen får en detaljförsäljare av el eller en innehavare av distributionsnät hantera en personbeteckning för att entydigt identifiera sin slutanvändarkund. Enligt dataskyddslagstiftningen får personbeteckningen behandlas vid exempelvis utlåning och indrivning. I enlighet med detta har den personuppgiftsansvarige rätt att identifiera kunden med personbeteckning vid ingående av ett avtal.

 • Information om leveransställe eller förbrukningsplats för tjänsten

 • Information om användningen av tjänster eller energiförbrukning

 • Uppgifter om avtalet

 • Information om fakturering och betalning

 • Information som erhållits/samlats för marknadsföring av produkter och tjänster samt information om marknadsföringsåtgärder

 • Kundkontaktinformation

  • Alla kundkontakter till den personuppgiftsansvariges kundtjänst kan sparas. Uppgifterna används för att verifiera transaktioner, behandla reklamationer och för att utveckla kundtjänsten.

6. Ordinarie informationskällor

Data till kundregistret samlas huvudsakligen från följande källor:

 • Från kunden själv i samband med ingående av avtal eller i marknadsföringssituationer med kundens samtycke.

 • Från bankernas och teleoperatörernas identifieringstjänster när kunden identifierar sig i den elektroniska avtalsbeställningsprocessen eller loggar in i e-tjänsten EnergiaOnline.

 • Från personuppgiftsansvariga som erbjuder person- och adressuppdateringstjänster i samband med kontroll av kundens unika personuppgifter eller kreditvärdighet.

 • Från Fingrids förbrukningsplatsregister när kunden ingår ett nytt elavtal.

 • Från elektroniska meddelanden mellan elförsäljningsparterna (elhandlaren, innehavaren av distributionsnätet) i samband med flytt, byte av elhandlare eller avtalsförändringar.

 • Från Fingrid Datahub Oy:s centraliserade lösning för informationsutbyte från datahub i anslutning till kundernas avtalstransaktioner eller med en separat fullmakt av kunden.

 • Från mottagna mätdata från innehavaren av distributionsnätet som ansvarar för mätning av energiförbrukningen.

 • Från kunden själv vid användning av den personuppgiftsansvariges elektroniska tjänster, där data samlas in genom cookies i syfte att förbättra användbarheten hos den personuppgiftsansvariges tjänster samt för att rikta marknadsföringsaktiviteter.

Uppgifter om potentiella kunder kan exempelvis samlas in från marknadsföringsevenemang, tävlingar och utlottningar. Uppgifterna sparas i systemet om personen har gett sitt samtycke till marknadsföring eller till att bli kontaktad.

Personuppgifter kan också hämtas från personuppgiftsansvariga som erbjuder person- och adressuppdateringstjänster och uppdateras i kundregistret för marknadsförings- och försäljningsändamål.

7. Regelbunden utlämning av uppgifter

I enlighet med kundregistrets ändamål lämnas uppgifter ut till den externa personuppgiftsansvariga som tillhandahåller koncernen Åbo Energi med tjänster för fakturering, fordringskontroll och indrivning i den utsträckning som krävs för ovan nämnda uppgifter.

I enlighet med elmarknadslagstiftningen och de kompletterande tillämpningsanvisningarna för branschen överlåts uppgifter till elhandelns övriga parter (elhandlaren, innehavaren av distributionsnätet) samt till den personuppgiftsansvarige som ansvarar för informationsutbytet på elmarknaden (Fingrid Datahub Oy) via elektronisk meddelandetrafik.

Uppgifter lämnas ut till myndigheter i den utsträckning som krävs enligt lag.

Åbo Energi lämnar inte ut uppgifter från kundregistret till andra organisationer utan kundens uttryckliga samtycke.

8. Registrets datasäkerhet

Tillträde till uppgifter och registreringar som sparats i kundregistret begränsas med användarnamn och lösenordsskydd. Tillträdesrätten för anställda som behandlar uppgifterna är begränsad till de uppgifter som de behöver behandla för att utföra sina arbetsuppgifter. Behandlingen av kundinformation har anvisats enligt koncernens säkerhetspolicy och de anställda har förbundit sig att följa dessa anvisningar.

Kunder som är registrerade som användare av tjänsten EnergiaOnline kan behandla sina egna kundrelationsuppgifter på internet via webbläsargränssnittet. Inloggning i tjänsten sker med hjälp av de identifieringstjänster som tillhandahålls av bankerna och teleoperatörerna eller med det lösenord som kunden själv valt i samband med registreringen.

Kundregistrets databaser finns inom EU. Den personuppgiftsansvarige använder en programvaruleverantör som även har verksamhet utanför EU. Skriftliga avtal mellan den personuppgiftsansvarige och programvaruleverantören säkerställer att även de personer som har tillgång till Åbo Energis data utanför EU också är förbundna att följa överenskomna rutiner och skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera registeruppgifter om sig själv.

Den person som vill kontrollera uppgifter om sig själv ska lämna in en begäran om kontroll till Åbo Energis kundtjänst antingen på det sätt som anges i den elektroniska tjänsten EnergiaOnline eller genom att kontakta kundtjänsten via e-post eller personligen. Aggregerade rapporter från kundens uppgifter lämnas endast ut till en kund som har identifierats på tillförlitligt sätt.

Den registrerade har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av felaktiga uppgifter om sig själv som finns i registret.

Den registrerade har rätt att neka den personuppgiftsansvarige att använda uppgifter om sig själv för direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.

Om en registrerad anser att hans eller hennes lagstadgade rättigheter har kränkts kan den registrerade kontakta dataombudsmannens byrå. Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Registerbeskrivningen finns tillgänglig på Åbo Energis kundtjänst och webbsida.