Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on Turku Energiassa kaiken toimintamme keskiössä. Vastuullisuutta johdetaan konsernissamme linjattujen periaatteiden ja ohjeiden avulla.

Turku Energiassa yritysvastuu kattaa koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön. Vastuuseemme kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaidemme energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja laatuun.

Turku Energian toimintajärjestelmään kuuluvat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät ISO 9001, ISO 14 001 ja ISO 45001, jotka sertifioitiin vuonna 2004. Yhtiöllä on yksi ulkoinen auditointi vuodessa ja sisäisiä auditointeja on kahdesti.

Yrityksemme hallituksen vahvistamat vastuullisen yritystoiminnan periaatteet edellyttävät ja varmistavat, että toiminnassamme huomioidaan sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöä koskeva vastuu. Noudatamme toiminnassamme hyvän liiketavan periaatteita, lainsäädäntöä sekä sitoumuksia. Odotamme, että myös toimittajamme ja yhteistyökumppanimme toimivat edellä mainituissa asioissa vastuullisesti.

Vastuullisuuden johtaminen osa sertifioitua toimintajärjestelmäämme

Vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi sertifioitua toimintajärjestelmäämme (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001). Sertifioiduilla järjestelmillä olemme sitoutuneet ylittämään lakisääteiset vaatimukset ja jatkuvaan toimintamme parantamiseen. Järjestelmät koskevat koko konsernin yksiköitä ja ne on sertifioitu 2004. Säännöllisten sisäisten ja ulkoisten auditointien ja johdon katselmusten avulla kehitämme toimintaa systemaattisesti.

Seuraamme vastuullisuuden toteutumista toiminnassamme erikseen määritellyin mittarein ja toimenpitein.  Vastuullisuuden toteutumista valvotaan linjaorganisaation ja säännöllisten ulkopuolisten ja sisäisten arviointien mukaisesti. Turku Energian johtoryhmä seuraa ja omalla toiminnallaan varmistaa periaatteiden ja laadun seurannan säännöllisissä katselmuksissaan.

Raportoimme vastuullisuudestamme vuosittain vuosikertomuksessa ja vastuullisuusraportissamme. Seuraamme ja raportoimme myös vuosittain ympäristökuluistamme, -tuottoistamme ja -investoinneistamme.