Asiakasmuuntamon suunnittelu

1. Yleistä

Asiakasmuuntamoiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjeistavat standardien ja määräysten lisäksi ST-kortti 53.11 ”Kuluttajamuuntamot” ja RT-kortti 92-10774 ”Muuntamotila rakennuksessa”. Tässä asiakirjassa annetaan Turku Energia Sähköverkot Oy:n (jatkossa TESV) jakeluverkkoon liittyvien keskijänniteasiakkaiden muuntamoiden / kj-liittymien (kj-kojeisto) suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa edellisten lisäksi huomioon otettavat jakeluverkkokohtaiset ohjeet.

2. TESV:lle toimitettavat suunnitteluasiakirjat

Sähkösuunnittelija toimittaa TESV:n Liittymispalveluihin rakennuskohteesta asemapiirustuksen, pääkaavion, verkonhaltijan johtoja koskevan johtotiepiirustuksen, maadoituskaavion sekä liittymää, mittausta ja suojausta koskevat kohdat sähkötyöselityksestä alustavine aikataulutietoineen. Myös tiedot loistehon kompensoinnista ja mahdollisista generaattoreista (esim. varavoima) on oltava mukana.

Generaattoreiden verkkoon liittäminen kts. TESV ohje SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON JA VERKKOPALVELUN TEKNISET EDELLYTYKSET

4. Muuntamo, sijainti

Muuntamo on pyrittävä sijoittamaan omaan erilliseen rakennukseen tai maan tasolla olevaan kerrokseen rakennuksen ulkoseinälle siten, että kojeistotilan ovi avautuu suoraan ulos, jotta

  • vikatilanteissa tilaan päästään nopeasti ja esteettömästi kiinteistön kulunvalvonnan häiriintymättä

  • mahdollisen vian aiheuttamat valokaarikaasut ja - paine voidaan ohjata suoraan ulos

Mikäli muuntamo joudutaan sijoittamaan tästä ohjeesta poikkeavasti, TESV:n ja asiakkaan välille pitää tehdä kirjallinen sopimus siitä, että kulku tilaan käy aina TESV:n avaimilla myös mahdollisten asiakasta tai liittymää koskevien muutostilanteiden jälkeen.

5. Rakennus

Muuntamon kaikki seinät, ovet ja IV-aukot on oltava palo-osastoituja. Palo-osastointi tukahduttaa palon ja korjauksiin päästään mahdollisimman nopeasti.

Muuntamon valokaaripaine on ohjattava suoraan ulos. Mikäli muuntamo ei ole ulkoseinällä ilmanvaihto ja paineenpurkukanava on palo-osastoitava.

Muuntamotilojen lukitus ja reitti:

  • Muuntamotilan oveen asennetaan haltijan toimesta kaksoispesälukko. Lukkoon asennetaan TESV:n ILOQ S5 -lukkopesä, joka liitetään Turku Energian lukostoon. Toinen lukkopesä jää muuntamon haltijan käyttöön.

  • Sähkötilaan pääsy tulee olla rajattu vain sähköalan ammattihenkilöille ja sähkölaitteiston käytöstä vastaaville tahoille.

  • Muuntamolle johtava kulkureitti tulee valita mahdollisimman lyhyeksi, eikä reitillä saa olla ainoastaan sähköllä toimivia portteja, ovia eikä hissejä.

  • Muuntamotilan ovi on varustettava sisäpuolelta pystymallisella paniikkisalvalla.

  • Jos kulkureitillä on lukittavia ovia, suositellaan kulkureitille kaksoispesälukkoja, joista toinen on Turku Energian IloQ S5 lukostossa.

  • Reittiavain voidaan sijoittaa myös kohteelle asennettavaan avainsäilöön, joka on TESV:n ILOQ S50-mobiiliavaimella avattava putkilukko. Mobiiliavainsäilö liitetään Turku Energian lukostoon.

6. Kaapelireitti

Keskijänniteliittyjän muuntamon sähkösuunnittelija suunnittelee verkkokaapelireitin. Hänen pitää selvittää kaapelien tulosuunta TESV:n verkostosuunnittelijan kanssa. Liittyjä varaa ja rakentaa/rakennuttaa kustannuksellaan tarvittavat johtotiet sekä tonttialueeltaan että rakennuksesta.

TESV käyttää keskijänniteverkon kaapeleina AHXAMK-W –tyyppistä kaapelia, poikkipinta185 mm2 tai 240 mm2 tai 300 mm2. Minimitaivutussäteet eri asennustavoilla on annettu mm. ST 53.11 kohdassa 6.1.1.

Kaapelireitin valokaari- ja palosuojaus kiinteistössä sisällä pitää toteuttaa vähintään 120 mm raudoitetulla betonilla.

Poikkeavista asennuksista (pystysuorat kuilut, pitkät putkiosuudet) on neuvoteltava TESV:n verkonsuunnittelijan kanssa sekä ennen rakennustöiden aloittamista sähkösuunnittelijan on varmistettava erikseen TESV:n verkkokaapelien reitti.

TESV:n pyynnöstä liittyjän tulee rakentaa lisäksi muuntamoon mahdollisesti asennettavaa viestiyhteyttä varten putkitus.

 

7. Kj-kojeisto

7.1. Sähköiset arvot

TESV:n jakelualueella on käytössä Turun keskustassa ja pohjoisella jakelualueella 10kV ja eteläisellä alueella 20 kV jakelujännite.  Uudet keskijänniteasennukset rakennetaan kaikki 20 kV nimellisjännitteelle. Aihetta käsitellään TESV:n ohjeessa ”Siirtyminen 24 kV rakennejännitteeseen keskijänniteverkossa”. Muiden sähköisten arvojen valinnassa noudatetaan ST 53.11 taulukkoa 4 ja lisäksi pääkytkinlaitteen katkaisukyvyn tulee olla 20 kA.

Uusien ja saneerattavien muuntamokojeistojen mitoitusarvoja:

Nimellisjännite/kV2010
Pääkytkinlaitteen katkaisukyky/kA1620
Terminen oikosulkukestoisuus/kA (1s)1620
Dynaaminen oikosulkukestoisuus/kA4050
Liittymiskennon kuormaerottimen ja kiskojen nimellisvirta /A630630

7.2. Pääkytkin ja suojaus

TESV:n verkkoon liittyvissä yhden enintään 800 kVA:n muuntajan muuntamossa voidaan käyttää pää­kyt­kime­nä katkaisijan sijasta muun­ta­jan oikosulkusuojana toimivaa va­ro­ke­kuor­ma­nero­tinta. Suu­rin sal­littu sula­ke on 63 A (10kV) ja 40 A (20 kV). Su­lak­keen toi­mi­mi­sen tulee aihe­ut­taa kuor­mane­rot­timen kol­mina­pai­nen avautu­minen. Jos muuntaja on suurempi tai muuntajia on useampia, tulee pääkytkimenä käyttää katkaisijaa. TESV:n harkinnan mukaan voidaan pääkatkaisija joissain tapauksissa korvata asiakkaan lähtökohtaisilla katkaisijoilla. A­siakkaan keskijänniteverkko on suojattava suuntaamattomalla laukaisevalla maasulkusuojauksella. Maasulkusuojan asetteluissa tulee huomioida se, että I0 on suurempi kuin asiakkaan KJ-verkon tuottama maasulkuvirta, mutta pienempi kuin TESV:n verkon syöttämä maasulkuvirta. Suojan tulee toimia, kun maasulkuvirta ylittää liittyjän kj-verkon tuottaman maasulkuvirran.

Pääkatkaisijan releen asettelu tapahtuu laitteiston käytönjohtajan toimesta tai toimeksiannosta seuraavien arvojen mukaan:

Pääkatkaisijan releen maksimiasetteluvaatimukset

Hidastettu laukaisu, 10 kV300 A0,30 s
Pikalaukaisu, 10 kV1500 A0,00 s
Hidastettu laukaisu, 20 kV200 A0,30 s
Pikalaukaisu, 20 kV1000 A0,00 s
Maasulkulaukaisu 1,5 x Io,asiakas0,30 s

Suuremmista asetteluista tulee sopia TESV:n Verkon käytön kanssa.

Pääkatkaisijan releiden koestukset tulee suorittaa ennen laitteiston käyttöönottoa ja sen jälkeen laitteiston kunnossapito-ohjelman mukaan. Kopiot koestuspöytäkirjoista toimitetaan TESV:n liittymispalveluihin. Asetteluarvojen muutoksista on ilmoitettava aina ennen releen asettelemista ja sovittava muutos. Koestuspöytäkirjat ja asettelumuutostiedot lähetetään osoitteeseen liittymispalvelut@turkuenergia.fi

Käyttöjännitteestä toimintaenergiansa saavan apusähköjärjestelmän on oltava sellainen, että suojaus on toimintavalmis alle 0,1 s:ssa kytkettäessä jännite jännitteettömään kojeistoon.

Apusähköjärjestelmän alijännite- ja maasulkutilanteista on saatava hälytys kaikkina vuorokauden aikoina valvottuun paikkaan. Maasulku- ja alijännitehälytystä ei vaadita, jos apusähköjärjestelmä sijaitsee kokonaisuudessaan pääkatkaisijakennossa. Suojauksen käyttövarmuuden kannalta hälytys on suositeltava tällöinkin.

Asiakkaan keskijännitekojeiston liittymiskennot voidaan liittää TESV:n kaukokäytön piiriin, tällöin jakeluverkon vikatilanteissa mahdollisuudet sähköjen nopeaan palauttamiseen asiakkaalle paranevat. Kaukokäyttö varausta varten pitää kojeistoon asentaa moottoriohjaimet. Moottoriohjaimilla voidaan vikatapauksissa nopeuttaa sähkönjakelun palautumista liittymään. Kaukokäyttöjen asentamisesta ja asennuksen aikataulusta neuvotellaan asiakkaan ja TESV:n välillä huomioiden verkontila ja kehityssuunnat sekä liittymispisteen sijainti verkossa. Liittymiskennot pitää varustaa oikosulkuvirta ilmaisimin jotka on luettavissa kansia avaamatta.

7.3. Rakenne

TESV:n liittymiskennoja on yleensä kaksi.

Liittymiskaapelin päätteet asennuksineen kuuluvat liittyjän hankintaan. Päätteistä tulee sopia TESV:n kanssa.

Verkkokaapelipäätteen kaapelikenkien kiinnityskohdan tulee olla lattiasta tai kanavatason pohjasta noin 1500 mm korkeudella. Verkkokaapelin ja päätteen asennus ja työmaadoittaminen sekä vikamittaus on voitava suorittaa turvallisesti (maadoituserotin, työskentelysuojalevy) kokoojakiskon ja viereisen verkkokaapelin ollessa jännitteinen, jotta TESV:n ei tarvitse tällöin kytkeä koko muuntamoa jännitteettömäksi. Verkkokaapelien jokaisen vaiheen jännitteellisyys pitää pystyä näkemään kennon etupaneelin jännitteenilmaisimesta tai toteamaan määräysten mukaisella jännitteenkoettimella suoraan vaihejohtimesta purkamatta kojeistoa. Verkkokaapelin kojeiston puoleiset liittimet merkitään vaihemerkinnöillä.

Liittymiskennon jokaiseen vaiheeseen tulee voida asentaa oikosulkuilmaisin. Ilmaisimina voidaan käyttää joko TESV:n kaapeliin asentamia ilmaisimia tai kojeistoon kiinteästi asennettuja ilmaisimia. Ilmaisimien tulee olla itsepalautuvia ja nimellisvirraltaan 10kV verkossa 1000A ja 20kV verkossa 600A. Oikosulkuilmaisimia asennetaan kahdella liittymiskennolla varustetussa kojeistossa yhteen liittymiskennoon ja kolmella liittymiskennolla varustetussa kojeistossa kahteen liittymiskennoon. Liittymiskennon kaapelisuojukset on tilattava ikkunallisena, jos ilmaisinta ei voida asentaa siten, että se voidaan lukea ja kuitata hoitokäytävältä.

8. Maadoitukset

 TESV liittää verkkokaapelin mukana tuodun maadoitusjohtimen (Cu-köysi) kj-tilan päämaadoituskiskoon. Maadoitusjohdin yhdistää muuntamon maadoitukset TESV:n maadoitusjärjestelmiin.

Lisäksi liittyjän on rakennettava vähintään voimassa olevan standardin rakennevaatimukset täyttävä maadoituselektrodi. Maadoitusimpedanssin mitoitusarvon tulee olla alle 1,5 Ω (10 kV) ja alle 2,0 Ω  (20 kV).  Lisäksi liittyjän tulee toteuttaa pääpotentiaalintasaus standardin mukaisesti.

9. Muuta huomioitavaa

Liittyjä omistaa kaikki liittymiskennot ja muuntamon haltija vastaa niiden huollosta ja kunnossapidosta.

TESV:lla on yksinoikeus liittymiskennojen kuormaerottimien käyttöön.

Liittymiskojeiston periaatekaavio