Loistehon kompensointi

Yleistä

Loistehon kompensointi jaetaan sopivimmalla tavalla sähkön tuotannon, siirron ja kuormituspisteiden kesken.

Jatkuvasti verkkoon kytkettyjä tai kytkinkellolla ohjattavia kompensointilaitteita ei sallita.

Tariffeissa osa loistehoa on ilmaista. Ylimenevältä osalta jakeluverkon haltija perii siirtohinnaston mukaiset maksut. Tällä hetkellä ei negatiivisesta loissähköstä (”loistehon syötöstä”) peritä maksua vaikka ylikompensointia ei sallita.

Loistehomaksun määrä- ja tehorajamuutos, sekä mahdollisen loistehon annon maksun käyttöönotto tapahtuvat siirtohinnaston muutoksen mukaisesti.

Loistehon kompensoinnille, mittareille, virtamuuntajille ja ohjausyksikölle suositellaan pääkeskuksella tilavarausta päävarokkeiden nimellisvirran ollessa yli 63 A.

Loistehon kompensoinnin vaatimat laitteistot sijoitetaan virransyöttösuunnassa mitatulle puolelle.

Jakeluverkonhaltijan alueella tulee kiinteistön pää- tai ryhmäkeskuksille sijoitettavassa keskitetyssä kompensoinnissa käyttää estokelalla tai yliaaltosuodattimella varustettuja kondensaattoriparistoja.

Taajuusmuuttajat, hitsauskoneet ja aktiiviset virtalähteet aiheuttavat verkkoon häiriöitä. Häiriöt vaikeuttavat tai jopa estävät verkkokäsky- ja etäluentalaitteiden käyttöä häiritsemällä kommunikointisignaalia.

EMC-direktiivi määrittelee yleiset vaatimukset EU:n alueella käytettävien sähkölaitteiden häiriönsiedolle ja päästöille.

Mikäli asiakkaan laitteet aiheuttavat jakeluverkonhaltijan verkossa verkonkäytön häiriöitä on jakeluverkonhaltijalla oikeus veloittaa häiriön aiheuttamat kustannukset asiakkaalta.

Ohjeita kompensoinnin toteuttamiseksi

Purkauslampuilla toteutettava tie- ja katuvalaistus tulee sulakkeen koosta riippumatta tehdä aina kompensoiduilla valaisimilla tai kompensointi tulee toteuttaa muulla hyväksyttävällä tavalla.

Purkauslamppukuorman ryhmäsulakkeen ollessa >10 A tulee loisteho purkauslamppujen osalta kompensoida vähintään arvoon cos 0,9.

Ylikompensointia tulee välttää ja asiakkaan tulee resonanssivaaran välttämiseksi ryhtyä välittömästi korjaustoimenpiteisiin havaitessaan ylikompensointia verkossaan.

Yksittäis- ja ryhmäkompensoinneissa ei kompensointi saa ylittää laitteen tai laiteryhmän loistehon tarvetta.

Automaattisessa kompensointilaitoksessa:

  • tulee suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä jakeluverkonhaltijaan mittaroinnin ja ohjauslaitteiden soveltuvuuden varmistamiseksi.

  • säätöportaan on oltava riittävän pieni, jotta vältytään ylikompensoinnilta (portaat 5 kVAr ylöspäin).

  • loistehonsäädön virtamuuntajat eivät saa olla laskutusmittaukseen liittyviä ja niiden tulee täyttää SFS 2874 suositukset muuntajille.

  • suosittelemme käyttämään estokelaparistoja.

Kirjallisuutta

  • Verkkopalveluehdot (VPE 2019), luku 4

  • Sähköverkkoon liittymisen ehdot (LE 2019)

  • ST 52.15 Loistehon kompensointi ja kompensointilaitteet alle 1000 V:n pienjänniteverkossa

  • ST 52.16 Yliaaltosuodatinlaitteet ja niiden sijoitus alle 1000 V:n pienjänniteverkossa