Mitä on vihreä sähkö?

tuuliturbiini näkyy sinistä taivasta vasten
23.12.2020

Vihreä sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Yleisimmin se on tuuli-, aurinko-, vesi- tai bioenergialla tuotettua sähköä. Miten voit olla varma, että ostat vihreää sähköä, miten ja missä sitä tuotetaan ja mitä se maksaa? Me vastaamme yleisimpiin kysymyksiin vihreästä sähköstä.

Mitä vihreä sähkö tarkoittaa?

Vihreä sähkö tarkoittaa sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuulivoimalla, aurinkovoimalla, vesivoimalla ja biomassalla. Harvinaisempia myytäviä energialähteitä ovat ilmalämpöenergia, geo- ja hydroterminen energia, valtamerienergia sekä kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut.

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa on olemassa laki sähkön alkuperän varmentamisesta, joka on yhtenäinen EU:n lainsäädännön kanssa. Energiavirasto valvoo tuotannon alkuperätakuita.

Sähkön alkuperätakuut ovat maksullisia sertifikaatteja, joilla energiayhtiö voi todentaa myymänsä uusiutuvan energian alkuperän. Alkuperätakuujärjestelmän tarkoitus on edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Tuotannon alkuperätakuita myönnetään vain uusiutuvalle energialle.

Energiavirasto siis valvoo, että uusiutuvan energian tuottaja myy juuri sen verran uusiutuvaa energiaa kuin mitä se on tuottanut. Yhdestä megawattitunnista myönnetään yksi alkuperätakuu.

Alkuperätakuujärjestelmä takaa sen, että vihreänä myytävä sähkö on oikeasti uusiutuvaa. Sekä sähkön tuottaja ja myyjä että loppukäyttäjä eli kuluttaja voivat olla varmoja sähkön alkuperästä. Turku Energia on sekä sähkön tuottaja osakkuusyhtiöidensä kautta että sähkön myyjä.

Miten vihreää sähköä tuotetaan?

Bioenergiaa ovat puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa, joita voidaan hyödyntää eri olomuodoissa, myös neste- tai kaasumaisena. Biomassoja saadaan useista eri lähteistä: metsistä, pelloilta ja maataloudesta, teollisuuden sivuvirroista ja jätteistä. Esimerkiksi Naantalin monipolttoainevoimalaitoksella käytetään polttoaineina metsähaketta, sahanpurua, kuorta ja kierrätyspuuta, joille myönnetään alkuperätakuut sekä lisäksi jalostamokaasua, kivihiiltä sekä hyvin vähäisessä määrin turvetta.

Vesivoima on tärkein ja vanhin uusiutuvan sähkön tuotantomuoto Suomessa. Se hyödyntää maaston korkeuseroja: siellä missä ennen oli koski, on usein nyt vesivoimala, joka muuntaa virtaavan veden liike-energian sähköksi, joka johdetaan muuntajan kautta sähköverkkoon. Suomessa vesivoimalaitosten tehot vaihtelevat alle yhdestä megawatista 170 megawattiin.

Tuulivoimalat puolestaan muuttavat tuulen liike-energian sähköksi tuuliturbiinin pyörivien lapojen välityksellä. Tuulivoimarakentaminen alkoi Suomessa myöhemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana se on päässyt vauhtiin. Sähköverkkoon kytketyt tuulivoimalat tuottavat sähköä silloin, kun tuulisuus on noin 3–25 metriä sekunnissa.

Aurinkoenergia tarkoittaa auringon säteilyenergian suoraa hyödyntämistä aurinkopaneelien tai -keräimen avulla. Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä kun taas aurinkokeräimillä kerätään lämpöenergiaa eli aurinkolämpöä, esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkopaneelien hankintahinnat ovat tulleet roimasti alas, minkä ansiosta investointi on tullut taloudellisesti entistä järkevämmäksi.

Missä vihreää sähköä tuotetaan Suomessa?

Suomessa tuulivoiman tuotanto on keskittynyt länsirannikolle ja erityisesti Pohjanmaalle. Itä-Suomessa ei ole tuulivoimaloita Puolustusvoimien tutkien takia. Suurin osa hankkeista on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jonne sijoittuu 37 prosenttia kaikista Suomen tuulivoimaloista.

Vesivoimaa tuotetaan kaikkialla Suomessa, siellä missä on jokia ja riittävän suuri pudotus. Suomessa on vesivoimalaitoksia noin 250 kappaletta ja monet niistä ovat jo iäkkäitä. Merkittäviä vesilaitosinvestointeja ei ole suunnitteilla.

Bioenergiaa voidaan myös tuottaa periaatteessa missä päin Suomea tahansa. Naantalin monipolttoainevoimalaitos on yksi Suomen suurimmista biosähköä tuottavista laitoksista. Bioenergian merkitys ja käyttö tulevat tulevaisuudessa kasvamaan.

Aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on toistaiseksi alle prosentin luokkaa, mutta tuotantopotentiaaliltaan olemme Keski-Euroopan maiden veroinen. Pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä, jolloin aurinkoa riittää lähes vuorokauden ympäri. Aurinkoenergian hyödyntäminen tulee lisääntymään Suomessa tulevaisuudessa.

Kuinka paljon vihreää sähköä tuotetaan Suomessa?

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmöntuotantotilaston mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannosta oli vuonna 2020 Suomessa 52 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 40 %, tuulivoimalla 19 % ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla.

Mitä vihreä sähkö maksaa?

Vihreän sähkön hinta riippuu ennen kaikkea säätilasta, energiantuotannon rakenteesta ja yleisestä markkinatilanteesta.

Vihreä sähkö ei maksa kuluttajalle paljonkaan ylimääräistä. Normaali kerrostaloasukas ostaa sähköä noin 2 000 kilowattituntia  vuodessa. Jos hän ostaa sähkönsä vihreänä, hintalisä uusiutuvalle energialle noin 50 senttiä vuodessa.

Koska lisähinta vihreälle sähkölle on hyvin pieni, on Turku Energia päättänyt tarjota kuluttaja-asiakkailleen vain vihreää sähköä. Meille on tärkeää, että teemme kestävää energiatulevaisuutta.

Juttua varten on haastateltu asiantuntijana Turku Energian sähkönhankintapäällikkö Jari Hallivuorta ja riskienhallinan asiantuntijaa Ville Kuusistoa.

Artikkelin sisältöä on päivitetty tuotantomäärien osalta 19.4.2022.