Turku Energian jo 9. ympäristö- ja ilmasto-ohjelma viitoittaa tietä kohti hiilineutraaliutta 

Mies istuu kivellä ja katsoo merelle
20.3.2024

Turku Energia -konsernin uusi ympäristö- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2024–2026 on valmistunut. Ohjelma kattaa koko konsernin toimenpiteet. Turku Energia on sitoutunut hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen. Tavoitteenamme on, että tuottamamme, hankkimamme ja myymämme sähkö, lämpö, jäähdytys ja höyry on hiilineutraalia viimeistään vuonna 2029. 

Olemme tunnistaneet tuleville kolmelle vuodelle kolme päämäärää, ja päämäärien alle niitä tukevia toimenpiteitä. Päämäärämme ovat: Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraaliuden edistämiseksi, rakennamme kestävää energiatulevaisuutta omaa toimintaamme kehittämällä ja yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä edistämme luonnon monimuotoisuutta. 
 
Toimenpiteitä on ohjelmassa yhteensä 26. Ohjelman teossa huomioitiin sidosryhmien sekä henkilöstön antama palaute. Ohjelma on osa ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme.  

Toimenpiteitä tuotannon edistämisestä luonnon monimuotoisuuden tukemiseen 

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja hiilineutraaliuden edistämiseksi tunnistimme tulevalle kolmelle vuodelle yhteensä 14 toimenpidettä. Tavoitteenamme on lisätä vähäpäästöistä ja uusiutuvaa tuotantoa, edistää kaukolämmön ja sähkön kysyntäjoustoa kaupungin kiinteistöissä, vähentää lämpöverkostohäviötä, hyödyntää kaukojäähdytysverkon energiaa lämpöpumpun avulla Biolaaksossa sekä kehittää kaukolämmön tuotannon ja siirron optimointijärjestelmää.  

Asiakkaidemme merkitys kestävän energiatulevaisuuden rakentamisessa korostuu edelleen tulevaisuudessa. Tavoitteenamme onkin edelleen kehittää asiakkaidemme ja oman toimintamme kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä ja energiatehokkuutta.  Kehitämme myös asiakkaidemme digitaalista asiointia kehittämällä EnergiaOnlinea ja ottamalla käyttöön mobiilisovelluksen.  Näiden uusien digitaalisten palveluiden kautta pystymme auttamaan asiakkaita käyttämään energiaa fiksummin, esimerkiksi pohtimaan energiankulutuksen ajankohtaa.  

Tarjoamme asiakkaillemme myös ratkaisuja hukkalämpöjen talteen ottamiseen sekä hiilineutraalisti ja uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuja sähkö- ja lämpösopimuksia. Toteutamme asiakkaidemme kanssa yhteistyössä esimerkiksi aurinkopaneelihankkeita, kulutusjouston palveluita sekä latausratkaisuja. Tarjoamme yritysasiakkaillemme myös vastuullisraportoinnin ja energianhallinnan työkalun, EnerKeyn.  

Omassa toiminnassamme on tavoitteenamme vähentää oman henkilöstön liikkumiseen liittyviä päästöjä. Jatkamme henkilöstön työajoihin uusien sähkö- sekä hybridiautojen hankintaa. Lisäksi kannustamme henkilöstöämme käyttämään työsuhdepolkupyöräetua entistä enemmän.  

Vastuullisuusraportointi tulee uudistumaan CSRD-direktiivin ja valmistaudumme raportoimaan toiminnastamme direktiivin mukaisesti tulevina vuosina.  

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on keskeinen osa ympäristö- ja ilmastotoimiamme. Jatkamme viime vuosien tapaan hankkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi metsityshankkeet ja vieraslajien poistotalkoot yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Lisäksi asennamme lintusuojauksia niille soveltuvissa kohteissa sähkölinjoillamme. Puupolttoaineiden hankinnassa käytämme ainoastaan alkuperäisvalvottua biomassaa.   

Uuden ympäristö- ja ilmasto-ohjelman löydät verkkosivuiltamme. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessamme.