Turku Energian ilmasto- ja ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja ja sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma on osa ISO 14001 sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme ja sitä päivitetään vuosittain. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme.

sammaloitunut puun oksa keskellä metsää

Tutustu ympäristöohjelmamme tavoitteisiin vuosille 2021–2023

1. päämäärä

Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraalin Turun puolesta

2. päämäärä

Tarjoamme älykkäitä energiaratkaisuja

3. päämäärä

Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta

4. päämäärä

Tuemme vastuullista sidosryhmätoimintaa

1. Päämäärä: Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraalin Turun puolesta

1.1. Tavoite: Vähennämme kaukolämmön ominaispäästöjä 85 % CO₂-päästöjen osalta vuoteen 2023 mennessä
 • Vertailu v. 2017 tasoon.

 • Lisäämme biopolttoaineiden osuuden yli 75 % TSE:n Naantalin (NA4) voimalaitoksen kaukolämmön tuotannossa.

 • Kuljemme kiertotalouden keinoin kohti hiilineutraalia tuotantoa (hukkalämmön hyödyntäminen, SRF) omissa ja osakkuusyhtiöiden tuotantolaitoksissa.

 • Vähennämme öljytuotannon osuutta yli nollan asteen lämpötiloissa hyödyntämällä lämmön varastointia ja tuotannon optimointia omassa ja osakkuusyhtiöiden tuotannossa.

 • Pyrimme nostamaan ei-polttavan tuotannon osuutta kaukolämmön tuotannossa yli 30:een % (hukkalämpöjen ja lämpöpumppujen hyödyntäminen).

1.2 Tavoite: Jatkamme uusiutuvan energian osuuden lisäämistä sähkön ja lämmön hankinnassa (osuus 85 % vuoteen 2023 mennessä)
 • Jatkamme kannattavia investointeja tuulivoima- ja vesivoiman tuotantoon.

 • Selvitämme vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen kannattavuutta energiantuotannossa.

 • Selvitämme mahdollisuudet kaukolämpötuotannon sähköistymiseen (sektori-integraatio).

1.3 Tavoite: Vähennämme henkilöstön liikkumiseen liittyviä päästöjä
 • Jatkamme henkilöstön työmatkojen tukemista ePassilla, työsuhdepolkupyörillä sekä jatkamme uusilla etätyölinjauksilla.

 • Kompensoimme henkilökunnan työmatkoihin liittyvien lentoliikenteen CO2-päästöt Turun kaupungin ilmastosuunnitelman mukaisesti.

 • Lisäämme täyssähköautojen ja ladattavien hybridien osuutta 20 prosenttiin yhtiön henkilö- ja pakettiautoista.

 • Otamme käyttöön oman uuden biodieselin tankkausaseman.

1.4 Tavoite: Huomioimme päästöttömyyden myös työmailla
 • Huomioimme työmaiden koneiden ja kuljetuskaluston päästöluokat hankinnoissa.

 • Siirrymme käyttämään biopolttoaineita varavoimakoneissa.

1.5 Tavoite: Huomioimme uusissa toimitiloissa ympäristöystävälliset energiantuotanto-. tehokkuus- ja kierrätysratkaisut
 • Hankimme uuteen toimitaloon platinatason LEED-sertifikaatin.

2. Päämäärä: Tarjoamme älykkäitä energiaratkaisuja

2.1 Tavoite: Edistämme innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä sähköisiä latausjärjestelmiä Turun seudulla
 • Pilotoimme älykästä aurinkosähköjärjestelmää, sähkön varastointia sekä kulutusjoustoa (USERCHI).

 • Edistämme sähköisen liikenteen kehitystä Turun seudulla tarjoamalla latausratkaisuja kiinteistöille ja alueellista pysäköintiä varten.

3. Päämäärä: Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta

3.1 Tavoite: Lisäämme omaa energiatehokkuutta energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti
 • Vähennämme lämpöverkostohäviöitä toteuttamalla erillistä suunnitelmaa.

 • Osallistumme TSE:n energiatehokkuushankkeisiin (5 hanketta).

 • Jatkamme lämpökeskusten ja sähköasemien energiatehokkuuskartoituksia.

 • Toteutamme vähintään yhden lämmöntalteenoton päämuuntajasta.

 • Vaihdamme yhden päämuuntajan pienihäviöiseen ohjelmakaudella.

3.2 Tavoite: Lisäämme asiakkaiden ja sidosryhmien energiatehokkuutta ja ympäristötietoisuutta
 • Osallistumme valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon ja erilaisiin sidosryhmätapaamisiin aktiivisesti.

 • Lisäämme lämpöasiakkaiden energiatehokkuutta lisääviä palveluja.

 • Helpotamme asiakkaiden siirtymistä sähköisten palvelujen käyttäjiksi ottamalla käyttöön eLaskuehdotuksen (RP-sanoma).

 • Tarjoamme kuluttajille vain uusiutuvilla tuotantomuodoilla tuotettua sähköä.

 • Tarjoamme yrityksille aktiivisesti uusiutuvilla tuotantomuodoilla tuotettua energiaa.

 • Tarjoamme kuluttaja- ja yritysasiakkaille uusia digitaalisuuteen perustuvia älykkäitä kulutuksenohjauksen. ratkaisuja sähköautojen latausratkaisuihin ja aurinkosähköön.

 • Kehitämme edelleen kysyntäjoustokonseptia yritysasiakkaille.

 • Teemme ja kehitämme energiatehokkuuskartoituksia yrityksille yhteistyössä kumppanin kanssa.

 • Vähennämme asiakkaidemme hiilijalanjälkeä hiilineutraalilla asiakaslehdellä ja muilla sähköisillä. asiointipalveluilla.

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi rakennamme yhteistyössä Salon IoT:n kanssa aurinkovoimalan Saloon (asiakkaan käyttöön).

 • Tarjoamme yritysasiakkaille uutta energianhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin työkalua (EnerKey).

4. Päämäärä: Tuemme vastuullista sidosryhmätoimintaa

4.1 Tavoite: Tavoitteena sidosryhmien vastuullisuuden hallinnan varmistaminen
 • Varmistamme urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden tietoisuuden yhtiön EHQS-asioista hyödyntäen verkkokoulutusta ja toimittajakyselyjä.

 • Järjestämme henkilöstölle/urakoitsijoille verkkokoulutusta jätehuollosta yhdessä palvelutoimittajan kanssa.

4.2 Tavoite: Olemme aktiivisia ilmasto- ja energia-asioiden yhteistyöhankkeissa
 • Osallistumme Turun kaupungin ilmasto- ja energiasuunnitelmaan yhteistyöhankkeiden kautta

 • Osallistumme Varsinais-Suomen ilmastotiekartan laadintaan (Canemure-hanke)

 • Osallistumme Circular Turku Turun alueen kiertotalouden tiekarttaan

 • Päivitämme Itämeri-haasteen ja edistämme vesiensuojeluhankkeita

 • Kompensoimme hiilidioksidipäästöjä esim. osallistumalla metsittämishankkeisiin ja ikimetsien suojeluhankkeisiin

4.3 Tavoite: Edistämme sidosryhmien tietoutta energia-alan ilmasto- ja ympäristöteoista
 • Lisäämme tietoisuutta bioenergian kestävyyskriteereistä.

 • Jatkamme aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja koululaisten energianeuvontaa (vierailut, Yrityskylä, opetuspaketit).

 • Jatkamme vuosittaista vastuullisuusraportointia osana vuosikertomusta.

 • Päivitämme tavoitteitamme vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja tarkennamme seurattavia mittareita.

 • Osallistumme Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartan laadintaan.

4.4. Tavoite: Vähennämme toimintamme ympäristöriskejä
 • Paneudumme kemikaalihallintajärjestelmien ylläpitoon ja koulutukseen.

 • Siirrymme kylmätuotannossa ympäristöystävällisempiin kylmäaineisiin.

 • Pinnoitamme lämpökeskusten öljysäiliöiden valuma-altaita.

 • Tarkistamme sähköverkkojen päämuuntajien valuma-altaita.