Sähkön arvonlisäveron väliaikainen alennus päättyy 30.4.2023

Info.
6.4.2023

Verohallinnon 31.10.2022 annetun tiedotteen mukaisesti sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennettiin 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koski ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022-30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

1.5.2023 alkaen sähkön myynnin arvonlisäverokanta palautuu takaisin tasolle 24 prosenttia.

Muutos ei oikeuta määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen SME 2014 kohdan 10.2. mukaisesti. Muutos ei vaikuta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisehtoihin, vaan sopimus on irtisanottavissa.

Lue lisää

///

Tillfällig sänkning av mervärdesskatten på el upphör den 30 april 2023

Enligt besked från Skatteforvaltningen mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av el sänks från 24 procent till 10 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen gäller endast försäljning av el, inte till exempel överföring av el. Den sänkta skattesatsen tillämpas på el som säljs 1.12.2022-30.4.2023.

Från 1 maj 2023 återgår mervärdesskatten till 24 %.

Förändringen berättigar inte till att säga upp det tidsbundna avtalet enligt EFV 2014 punkt 10.2. Förändringen påverkar inte uppsägningsvillkoren av ett tillsvidare giltigt avtal, utan avtalet kan uppsägas.

Läs mer