Sähkön arvonlisäveron väliaikainen alennus

10.11.2022

Verohallinnon 31.10.2022 annetun tiedotteen mukaisesti sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022-30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Muutos ei oikeuta määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen SME 2014 kohdan 10.2. mukaisesti. Muutos ei vaikuta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisehtoihin, vaan sopimus on irtisanottavissa.

10 prosentin arvonlisäverokannan soveltaminen

Alennettua verokantaa sovelletaan väliaikaisesti sähkön myyntiin. Sähkön myynnin yhteydessä ostajalta voidaan sähköenergian lisäksi veloittaa esimerkiksi kuukausittainen perusmaksu ja sähkön tuotantotapaan perustuva kuukausittainen lisämaksu. Nämä maksut ovat sähkön myyntiin liittyviä hinnanlisän luonteisia maksuja, joihin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.

Alennettua verokantaa sovelletaan myös mahdollisiin ennakkomaksuihin. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka erääntyy ennen myytävän sähkön toimittamista.

Alennettua verokantaa ei sovelleta sähkön myynnistä erillisenä pidettäviin palveluihin. Erillisinä palveluina pidetään esimerkiksi sähkön siirtoa, pääsyä sähköverkkoon, laskukopioiden tai maksumuistutuksen lähettämistä sekä tavaroiden kuten aurinkopaneelien vuokrausta. Näihin palveluihin sovelletaan jatkossakin yleistä 24 prosentin verokantaa. Myös sähkön siirron yhteydessä ostajalta perittävään sähköveroon sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa.

Lue koko Verohallinnon tiedote

///

Tillfällig sänkning av mervärdesskatten på el

Enligt besked från Skatteforvaltningen mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av el sänks från 24 procent till 10 procent. Sänkningen av mervärdesskattesatsen gäller endast försäljning av el, inte till exempel överföring av el. Den sänkta skattesatsen tillämpas på el som säljs 1.12.2022-30.4.2023.

Förändringen berättigar inte till att säga upp det tidsbundna avtalet enligt EFV 2014 punkt 10.2. Förändringen påverkar inte uppsägningsvillkoren av ett tillsvidare giltigt avtal, utan avtalet kan uppsägas.

Tillämpning av den sänkta 10 procents mervärdesskattesatsen

Den sänkta skattesatsen tillämpas temporärt på försäljning av el. I samband med försäljningen av el kan det av köparen förutom elenergin också debiteras till exempel en månatlig grundavgift och en månatlig tilläggsavgift utifrån sättet på vilket elen produceras. Dessa är avgifter av pristilläggsnatur som anknyter till försäljningen av el och den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpas på dem.

Den sänkta skattesatsen tillämpas också på eventuella förskottsbetalningar. Förskottsbetalningar är avgifter vars förfallodag infaller före elen som säljs levereras.

Den sänkta skattesatsen tillämpas inte på tjänster som betraktas som separata från försäljningen av el. Som separata tjänster betraktas till exempel överföring av el, tillträde till ett elnät, skickande av kopior av fakturor eller betalningspåminnelser samt uthyrning av utrustning såsom solpaneler. På dessa tjänster tillämpas även i fortsättningen den allmänna skattesatsen på 24 procent. Den allmänna mervärdesskattesatsen tillämpas även på elskatten som uppbärs av köparen i samband med överföringen av el.

Läs hela Skatteförvaltningens tillkännagivandet