Turku Energian matka kohti hiilineutraaliutta 2029

pari ihmistä seisoo vierekkäin metsässä
13.6.2023

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja yhtiö etenee tavoitetta kohti kestävin energiaratkaisuin, asiakkaiden odotuksia kuunnellen. Tulemme osaltamme hiilineutraaliustavoitteen saavuttamaan ja työ kestävän huomisen eteen jatkuu myös siitä eteenpäin. Turku Energian uusiutuvan energian tuotantopaletista löytyy tuulivoimaa, vesivoimaa, biopolttoaineilla tuotettua energiaa, aurinkovoimaa ja hukkalämmöillä tuotettu energiaa. Hiilineutraalin energiantuotannon ohella Turku Energia panostaa myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Turku Energian matka kohti hiilineutraalia energiaa alkoi jo noin parikymmentä vuotta sitten, kun ensimmäiset investoinnit uusiutuvaan energiaan tehtiin. Vuonna 2022 95 prosenttia Turku Energian myymästä sähköstä oli hiilineutraalisti tuotettua ja kaukolämmöstä 78 prosenttia oli tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

– Olemme tehneet vastuullisia, ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä päätöksiä jo noin 20 vuoden ajan, edelläkävijänä ennen monia muita toimijoita. Tavoitteenamme on ollut johdonmukaisesti vähentää myymämme ja tuottamamme energian päästöjä. Esimerkiksi tuulivoimaan investoimme jo viime vuosituhannen puolella. Vuonna 2001 käynnistyi nykyisin osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotannon omistama Orikedon biolämpökeskus, joka hyödyntää puunjalostuksen sivuvirtoja ja erilaisia hakkuutähteitä. Vuonna 2004 hankimme osuuksia norjalaisesta vesivoimasta. Ja noiden investointien jälkeen on tehty monta muuta. Toimenpiteemme kestävän energian lisäämiseksi jatkuvat joka päivä, kertoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Myös asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet ja energiavalintoja tehdään aiempaa tiedostavammin.

–  Asiakkaidemme odotukset tuotteiden ja palveluiden laadusta sekä niiden ympäristöystävällisyydestä kasvavat koko ajan, ja meille on tärkeää, että voimme olla asiakkaidemme energiakumppanina vastaamassa heidän odotuksiinsa. Toimitusvarman ja ympäristöystävällisen sähkön, lämmön ja höyryn lisäksi tarjoamme palveluita ja tuotteita, jotka edesauttavat asiakkaidemme omaa kestävän energiankäytön matkaa, Honkanen jatkaa.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan vauhdittivat päästöt laskevalle käyrälle

Uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat vauhdittaneet päästökehitystä nopeasti laskevalle käyrälle, ja esimerkiksi Turku Energian kaukolämmön ominaispäästöt laskivat vuonna 2022 14 % haastavasta maailmantilanteesta huolimatta.

Viime vuosien merkittävin yksittäinen investointi uusiutuvaan energiantuotantoon on vuonna 2017 käyttöön otettu Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE)  omistama Naantalin monipolttoainevoimalaitos, jonka myötä Turku Energian myymän kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenivät vuositasolla 210 000 tonnia eli noin 30 prosenttia vuoden 2016 päästöihin verrattuna. Laitos tuottaa kaukolämmön perustuotannon Turun seudulle.

– Ennen Naantalin voimalaitoksen avaamista hiilidioksidipäästömme olivat noin 700 000 tonnia vuodessa, nyt ne ovat alle 200 000 tonnia. Arviomme mukaan sähköntuotanto ja lämmöntuotanto ovat jo parin vuoden kuluttua täysin hiilineutraaleja, Honkanen sanoo.

Oman merkittävä vaikutuksensa laskevaan päästökehitykseen oli myös vuonna 2009 valmistuneella, ja vuonna 2013 laajennetulla Kakolan lämpöpumppulaitoksella, joka hyödyntää jäteveden hukkalämpöä energianlähteenään ja tuottaa päästötöntä kaukolämpöä ja jäähdytystä turunseutulaisille.

Vaikka tulevaisuudessa fossiilisia polttoaineita ei lähtökohtaisesti energiantuotannossa käytetäkään, joudutaan niitä pitämään varastossa mahdollisten kriisien varalta. Syynä tähän on se, että esimerkiksi metsähaketta ei voi varastoida ylivuotisena.

– Kyse on toimitusvarmuudesta eli näin voimme varmistaa energiantuotannon myös poikkeustilanteessa. Jos eteen tulee tilanteita, joissa fossiilista häntää joudutaan käyttämään, se tullaan kompensoimaan hiilinieluilla, Honkanen kertoo.

Hyvä esimerkki asiakkaiden tarpeista lähtevistä investoinneista on vuonna 2018 käyttöön otettu Artukaisten höyryntuotantolaitos. Höyryntuotantolaitos tuottaa höyryä ja lämpöä pääasiassa Artukaisten alueella sijaitseville teollisuusyrityksille. Laitos käyttää polttoaineena metsähaketta ja vähensi valmistuessaan merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä, ja pienensi näin ollen myös asiakasyritysten hiilijalanjälkeä. Tänä kesänä laitokselle valmistuu savukaasupesuri, joka parantaa laitoksen energiatehokkuutta entisestään.

Tuulivoima päästöttömän tulevaisuuden pilarina

Turku Energia on tehnyt vuosittain uusia investointipäätöksiä uusiin tuulivoimapuistoihin. Sen osakkuusyhtiö Suomen Hyötytuuli Oy:n Siikajoelle rakentama tuulipuisto tulee olemaan yrityksen toistaiseksi suurin tuulipuisto ja Turku Energian mittavin tuulivoimainvestointi tähän mennessä. Hanke valmistuu vuonna 2025, ja sen lisäksi käynnissä ovat Alajoki-Peuralinnan ja Oosinselän tuulipuistohankkeet, jotka valmistuvat vuosien 2023–2024 aikana.

– Tuulivoiman voimakas lisääminen on päästöttömän sähköntuotannon edellytys. Mitä enemmän sähköntuotanto perustuu tuulivoimaan, sitä useammin sähkön hinta menee jopa negatiiviseksi tuulisina päivinä. Tuulivoiman lisääntyessä on mahdollista tehdä entistä enemmän sähköistysratkaisuja myös kaukolämpöverkkoon, Honkanen kertoo.

Hiilineutraalius vaatii aktiivisia toimia jatkossakin

Tuulivoimainvestointien ohella yksi seuraavista askeleista kohti hiilineutraaliutta on Naantaliin TSE:n monipolttoainevoimalaitokselle tämän vuoden lopulla avattava hukkalämpöpumppu. Lämpöpumppulaitos tuottaa kaukolämpöä voimalaitosprosessin hukkalämmöstä sekä kesäaikaan merivedestä. Investoinnin myötä Naantalin voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 25 000 tonnia vuodessa.

Turku Energia tulee saavuttamaan vuoden 2029 hiilineutraaliustavoitteensa. Honkanen kuitenkin muistuttaa, että työ kestävän huomisen eteen ei lopu siihen.

– Olemme menossa oikeaan suuntaan, mutta työ ei tule koskaan täysin valmiiksi. Maailma muuttuu koko ajan ja sähkönkäyttö lisääntyy eksponentiaalisesti, joten päästöttömyys vaatii jatkossakin aktiivisia toimia. Voisikin sanoa, että vaikka nyt olemme yhden maratonin loppusuoralla, sen jälkeen on aloitettava uusi maraton.

Biodiversiteettiä suojellaan monin tavoin

Hiilineutraalin energiantuotannon ja ilmastotavoitteiden ohella Turku Energia panostaa myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Yhtiö laatii kolmen vuoden välein kattavan ympäristö- ja ilmastosuunnitelman, jossa luonnon monimuotoisuus tullaan huomioimaan entistä laajemmin.

Turku Energia on sitoutunut energia-alalle laadittuihin biodiversiteettitavoitteisiin, joiden tavoitteena on, että alan organisaatiot sitoutuvat luonnon monimuotoisuuden edistämiseen siten, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus luontoon on positiivinen. Turku Energia on myös mukana laatimassa myös Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa.