Sähkön hinnoissa jyrkkiä vaihteluita

aurinko paistaa kirkkaasti voimalinjojen takana
21.2.2022

Sähkön hinnoissa on viime kuukausina ja viikkoina nähty jyrkkiä vaihteluita polttoaineiden ja päästöoikeuden sekä säänkuvan käänteiden johdosta. Hintariskit ovat kohollaan Ukrainan tilanteen johdosta.

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

  • Spot-hintataso Euroopassa on ollut nousussa fossiilisen sähköntuotannon kustannusten eli maakaasun, kivihiilen ja päästöoikeuden hintojen nousun johdosta.

  • Polttoaineiden hinnannousun taustalla on poikkeuksellisen elvyttävä finanssi- ja rahapolitiikka, joka on aiheuttanut merkittäviä inflaatiopaineita koronaviruspandemiasta toipuvassa globaalitaloudessa.

  • Sähkön hintataso on entistä tiiviimmin kytköksissä Keski-Euroopan hintoihin uusien sähkön siirtoyhteyksien johdosta.

  • Toisaalta Nord Pool -alueen sisäinen sähkön siirtoyhteyskapasiteetti Ruotsissa sekä Norjassa on nykyisellään täysin riittämätön pohjoisten alueiden tuulivoimatuotannon myötä kasvaneeseen siirtotarpeeseen nähden.

  • Etelä-Norjan niukan ja pohjoisten alueiden runsaamman vesitilanteen sekä siirtoyhteyksien pullonkaulojen seurauksena Nord Pool -alueen eri hinta-alueiden väliset hintaerot ovat ennätyssuuret.

  • Venäjän toimet Ukrainassa voivat syöstä Euroopan energiamarkkinat entistä haastavampaan tilaan.

Spot-hintakehitys

Viime vuoden aikana maakaasun, kivihiilen sekä päästöoikeuden hintojen raju kallistuminen nosti jyrkästi sähköntuotannon rajakustannuksia ja edelleen sähkön spot-hintatasoja Euroopassa. Polttoaineiden hinnat kohosivat merkittävästi varsinkin Aasian merkittävästi kasvaneen energiankysynnän myötä. Taustalla on poikkeuksellisen voimakas globaali finanssi- ja rahapoliittinen elvytys reaktiona koronapandemiaan. Euroopassa lämmityskaudella tärkeän maakaasun hintatasoa nostatti selvästi normaalia niukempi varastotilanne, huomattavasti kohonnut nesteytetyn LNG-kaasun hintataso sekä putkikaasun niukat toimitukset Venäjältä.

Vahvistuneiden sähkön siirtoyhteyksien välityksellä korkeamman hintatason paine on välittynyt erityisesti Etelä-Norjaan, Tanskaan, Etelä-Ruotsiin sekä fossiilisista polttoaineista hyvin riippuvaisiin Baltian maihin, ja vähätuulisina ja kylminä ajankohtina koko Nord Pool -alueelle. Joulukuussa spot-hinnat nousivat poikkeuksellisen korkealle ajankohdan normaalia huomattavasti kylmemmän sään siivittämänä ja Helsingin hinta-alueella tuntihintojen kuukausikeskiarvo oli yli 193 €/MWh. Sittemmin spot-hintatasoissa on nähty hieman maltillistumista sateiseksi, tuuliseksi ja pääosin varsin lauhaksi vaihtuneen alkuvuoden säänkuvan johdosta.

Pohjoismaisen systeemihinnan (SYS) ja Helsingin aluehinnan (FI) kehitys edellisen 12 kk:n ajalta (tuntihintojen kuukausikeskiarvo, helmikuun havainnot 1.-17.2.). Data: SKM Syspower.

Johdannaishinnat

Polttoaineiden ja päästöoikeuden hintojen merkittävä nousu on nostanut sähkön johdannaishintatasoa. Viime syksynä erityisesti huoli maakaasun riittävyydestä Euroopassa talvikaudella sai hinnat huomattavan jyrkkään nousuun. Vaikka Keski-Euroopassa harvinaisen lämmin vuodenvaihteen tienoo ja sittemmin suhteellisen lauhana ja väliin tuulisenakin jatkunut sää on helpottanut lähipään pahimpia hintapaineita, varsin huolestuttavaksi muuttunut geopoliittinen tilanne pitää yllä pidemmän aikavälin hintariskejä. EU-maiden ja Yhdysvaltojen vastatoimet mahdollisiin Venäjän sotilaallisiin toimiin Ukrainassa koskisivat todennäköisesti Venäjälle tärkeää energiasektoria. Niiden seurausvaikutukset sekä edelleen hyvin todennäköiset Venäjän vastatoimet asetettaviin pakotteisiin on skenaario, jota ei haluttaisi nähdä, mutta joka valitettavasti on mahdollinen. 

Suomessa erityisesti vuoden 2022 tuotteiden hintaa on nostanut Olkiluoto 3 -reaktorin aikatauluun projektin loppusuoralla tulleiden lisäviivästysten aiheuttama epävarmuus. OL3-laitosyksikön koekäyttövaiheessa havaitut, erityisesti turbiinilaitoksen säätötoimintoihin liittyvät automaation muutostarpeet ja niiden lisätestaukset kestävät aiemmin arvioitua pidempään, minkä johdosta aikataulu on edelleen hieman venynyt. Tuoreimman aikatauluarvion mukaan laitoksen koekäyttövaiheen sähköntuotannon pitäisi alkaa maaliskuussa ja säännöllisen sähköntuotannon heinäkuun lopussa 2022. 

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) vuosituotteille 2023-2025. Kuukauden viimeisen päivän päätöshinnat edellisen 12 kuukauden ajalta. Helmikuun 2022 hinnat 17.2. Data: SKM Syspower.

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.