Sähkömarkkinoiden epävakaa kevät: Hintavaihtelut ja siirtorajoitukset

Kuvassa sumuinen pelto, ja kaksi sähköverkkolinjaa
18.6.2024

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Kevään aikana sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden sekä päästöoikeuden hinnat olivat nousussa. Erityisen jyrkkää nousu oli huhti-toukokuussa, jonka jälkeen hinnoissa on nähty pientä korjausta. Spot-markkinoilla puolestaan sään ja vesitilanteen muutokset, ydinvoimahuoltojen viivästymiset ja siirtoyhteysrajoitteet ovat aiheuttaneet reipasta tuntihintojen vaihtelua.

Spot-hintakehitys

Spot-markkinoilla vähätuulisina ja arkipäivien korkeamman kulutuksen tunneilla Helsingin tarjousalueen hinta on loppukeväästä ja alkukesästä noussut välillä energiakriisin aikaisille tasoille. Toisaalta öisin, runsaan tuulivoimatuotannon ja vesivoimatuotannon jaksoina hinta on ajoittain painunut nolliin ja välillä jopa negatiiviseksi. Hintapiikkien taustatekijänä ovat olleet ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen viiveet. Olkiluodon kolmosyksikön maaliskuussa alkaneen ensimmäisen vuosihuoltoa jouduttiin pidentämään lukuisia kertoja eteenpäin. Toukokuussa alkanut vanhemman ykkösyksikön vuosihuolto puolestaan piteni generaattorissa havaitun vian johdosta kolmella viikolla, kesäkuun puoliväliin.

Tänä kesänä myös Pohjois-Suomen ja Ruotsin välisen siirtoyhteyden siirtokyky on tavallista pienempi voimajohtojen huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Vähätuulisina jaksoina Helsingin aluehintaan voi siksi kohdistua nousupaineita. Toukokuun lopulta juhannukseen kestävän rajoituksen aikana tehtävillä muutostöillä ja mittauksilla varmistetaan rajasiirtoyhteyden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Vastaava rajoitus toistuu heinä-elokuussa, kun uuden Aurora Line -voimajohdon rakennustyöt jatkuvat noin neljän viikon keskeytyksellä. Valmistuessaan vuonna 2025 Aurora kasvattaa Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia merkittävästi.

Toisaalta Viron suuntaan siirtoyhteys on myös huomattavasti rajoitettu Estlink 2 -merikaapelin vaurion takia. Tammikuun lopulla havaitun vaurion korjaamisen odotetaan kestävän elokuun loppuun asti. Pienempi vientikapasiteetti vähentää Baltian hintatason painoa Suomen aluehinnan tuntihintatasojen ajurina.

Suomen spot-hinnan kehitys vuorokausitasolla helmikuusta 2024 alkaen.
Data: SKM Syspower, 14.6.2024

 Tukkumarkkinoiden johdannaishintojen kehitys

Sähkön tukkumarkkinoilla (futuureissa) huhti-toukokuussa hintakehitys oli varsin jyrkästikin nouseva. Huhtikuun lopun ajankohdan normaaliin nähden poikkeuksellisen kylmä jakso ja heti perään vahvistunut korkeapaine ja useamman viikon kuiva jakso heikensivät pohjoismaista vesitilannetta ja nostivat jyrkästi erityisesti lähipään systeemijohdannaisten hintatasoja.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) kvartaalituotteille. Data: SKM Syspower, 14.6.2024

Helmikuun lopulta alkaen sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa. Syynä ovat erityisesti markkinoiden käsitykset EU-alueelle virtaavan maakaasun tarjontaan liittyvien riskien kasvusta sekä LNG-maakaasun kysynnän kasvu Aasiassa. Maakaasua on vanhojen sopimusten pohjalta virrannut edelleen Venäjältä joihinkin EU-maihin Ukrainan putkien läpi ja LNG-muodossa, mutta Ukrainan sodan edelleen jatkuessa poliittiset paineet tyrehdyttää kaasun virtausta siitä suunnasta ovat olemassa.

Kesäkuun alussa polttoaineiden ja Saksassa sähkön (tärkeät referenssimarkkinat) johdannaishinnat ovat olleet korjauksessa. Samanaikaisesti pohjoismaisilla markkinoilla hintakorjauksen taustalla on epävakaisemmaksi ja ajoittain varsin runsassateiseksi muuttunut säänkuva, joka on lyhyessä ajassa hieman kohentanut vesitilannetta.

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

€/MWh: on sähkön hintayksikkö, jolla tukkumarkkinalla käydään kauppaa. Kuluttajamyynnissä käytetään sen kerrannaisyksikköä snt/kWh (10 €/MWh on 1 snt/kWh).

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin (koko Nord Pool -alueen keskiarvohinnan) välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Salkunhoitaja Ari Lahti
Turku Energia Energiaratkaisut