Sää, päästöoikeudet ja polttoaineiden hinnat nostaneet sähkön hintaa

digitaalinen maalaus tuuliturbiineista ja tuulimyllyistä
22.4.2021

Perinteisen pakkastalven paluu on normalisoinut alkuvuonna pohjoismaista vesitilannetta, ja yhdessä polttoaineiden ja päästöoikeushintojen nousun sekä uusien siirtoyhteyksien johdosta hintariskit ovat olleet nousun suuntaan kallellaan niin spot- kuin johdannaismarkkinoilla. Säätekijöiden ohella taustalla ovat runsaan koronaelvytyksen ja rokotusten käynnistymisen myötä vahvistuneet globaalit talousnäkymät. Samalla pohjoismaisessa järjestelmässä on yhä enemmän tuulivoimaa ja lukuisista myöhästymisistä kärsinyt Olkiluoto 3 -reaktoriprojekti on siirtymässä loppusuoralle.

Spot-hintakehitys

Alkuvuoden 2021 keskimääräiset spot-hintatoteumat ovat olleet selvästi viime vuotta korkeammat eli systeemihinnan osalta 40,8 €/MWh ja Suomen aluehinnan osalta reilut 46,1 €/MWh (tilanne 19.4.). Alkuvuonna sää on ollut yleiskuvaltaan perinteisen talvista eli pääosin kuivaa ja kylmää, ja runsaan vesivoimatuotannon johdosta pohjoismaisen vesitilanteen ylijäämästä merkittävä osa on nyt sulanut. Lumimäärien erityisesti Norjan vuoristossa arvioidaan olevan tänä vuonna selvästi viime vuoden ennätysmääriä pienempiä, mikä tukee spot-hintakehitystä sulamiskautta lähestyttäessä.

Sään ohella korkeampaan systeemihintatoteumaan on ollut vaikuttamassa sähkön siirtoyhteyksien viime vuotta parempi toiminta. Joulukuussa käyttöön otetun Norjan ja Saksan välisen uuden Nordlink-yhteyden myötä vähätuulisina ajanjaksoina sähkö on virrannut usein Etelä-Norjasta Saksaan. Vuoden loppupuolella käyttöön otettavan Norjan ja Iso-Britannian välisen NSL-merikaapelin odotetaan nivovan spot-hintatasoja entistä tiiviimmin yhteen myös brexitin tehneen saarivaltakunnan kanssa.

Maaliskuun loppupuolella ja ajoittain myös huhtikuussa runsas tuulivoimatuotanto on painanut tuntihintoja erityisesti Nord Poolin pohjoisemmilla hinta-alueilla, jossa tuulivoimatuotantoa on runsaasti. Vähäisemmän kulutuksen ajanjaksoina eli viikonloppuisin Suomen aluehintakin on painunut alle systeemihinnan.

Pohjoismaisen systeemihinnan (SYS) ja Suomen/Helsingin aluehinnan (FI) kehitys edellisen 12 kk:n ajalta (tuntihintojen kuukausikeskiarvo; huhtikuun 2021 keskiarvo 1.-18.4.) Data: Nord Pool Spot.

Johdannaishinnat

Tällä hetkellä sähkömarkkinoiden hintanäkymät ovat varsin erilaiset kuin vuosi sitten. Erityisesti polttoaineiden hinnat ovat toipuneet merkittävästi. Hintariskit ovat olleet nousun suuntaan kallellaan varsinkin päästöoikeusmarkkinoiden osalta. EU on asettanut tavoitteeksi kasvihuonekaasujen vähintään 55 %:in vähennyksen vuoteen 2030 mennessä. EU-komission on kesäkuuhun mennessä määrä arvioida kaikkia ohjauskeinoja. Sähkömarkkinoiden osalta EU-päästökauppajärjestelmään tehtävät mahdolliset tarkistukset ovat markkinoiden erityisen mielenkiinnon ja spekulaation kohteena, ja päästöoikeuden hinta on alkuvuoden aikana kivunnut uusille tasoille.

Elpymisodotukset ovat heijastuneet varsin selvästi raakaöljyn hintatasoon, joka on lähes tuplaantunut marraskuun alusta, ja edelleen maakaasun hintaan. Viime vuoden elvytyspaketit, mittavat keskuspankkitoimet ja sittemmin Yhdysvaltain jättimäinen koronaelvytyspaketti ovat vauhdittaneet talouskasvuodotuksia. Polttoaineiden ja päästöoikeuden hintakehitys on nostanut selvästi esimerkiksi Saksan johdannaishintatasoa, mikä voi heijastua aikaa myöten myös pohjoismaisiin hintoihin. Saksan on myös määrä sulkea jäljellä olevat ydinvoimalaitoksensa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) vuosituotteille 2022-2024. Kuukauden viimeisen päivän päätöshinnat edellisen 12 kuukauden ajalta. Huhtikuun 2021 hinnat 16.4. Data: SKM Syspower.

Aluehintaero

Alkuvuoden 2021 selvästi viime vuoden jälkipuoliskon tasoja maltillisemman aluehintaerototeuman sekä systeemijohdannaisten hintojen nousun myötä aluehintajohdannaishinnoissa on nähty maltillistumista. Kotimaiselle aluehintakehitykselle merkityksellistä on pitkään rakenteilla olleen Olkiluoto 3 -ydinreaktorin valmistumisaikataulu. Säteilyturvakeskus myönsi 26.3. laitokselle polttoaineenlatausluvan. Polttoaineen latausta seuraa useamman kuukauden mittainen käyttöönottovaihe, jossa TVO jatkaa laitoksen testaamista. Elokuussa annetun aikataulun mukaan laitos on tarkoitus kytkeä valtakunnan verkkoon lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto aloittaa helmikuun lopusta 2022. Pienentyneen riskipreemion johdosta erityisesti vuoden 2022 aluehintatuotteen hinta on ollut uutisen jälkeen laskussa.

Vuosituotteen 2022 hintakehitys ja Suomen tukkuhinnan jakaantuminen systeemi- ja aluehintajohdannaisen osuuksiin edellisen 12 kuukauden ajalta. Laskettu kuukauden viimeisen päivän päätöshinnoista; huhtikuun 2021 osalta 16.4. hinnoista. Data: SKM Syspower.

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.