Tilinpäätös 1.1.–31.12.2022: Maailmantilanne näkyi Turku Energian tuloksessa, tulos jäi merkittävästi edellisvuosista

Ennustettua pienempi kaukolämmön tulos, haastava sähkömarkkinoiden tilanne ja sen vaikutukset sähkönmyynnin raskaasti tappiolliseen tulokseen sekä Voimaosakeyhtiön SF:ään vuosien 2007–2022 aikana tehtyjen investointien, noin 20 milj. euron alaskirjaus laskivat Turku Energian liikevoiton 1,9 milj. euroon vuodelta 2022. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta merkittävästi. Sähkönkulutus laski Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueella 1,6 %. Konsernin tulosta tasapainotti edellisvuosia parempi tulos sähköntuotannossa ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n hyvä tulos. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta Turku Energia pystyi laskemaan edelleen kaukolämpönsä päästöjä ja lisäämään uusiutuvien energianlähteiden osuutta kaukolämmön tuotannossa.

7.3.2023

Turku Energia -konsernin liikevaihto kasvoi ollen 458,1 milj. euroa (2021: 333,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti sähkön markkinahinnan nousu.Turku Energia -konsernin liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2021: 22,4 milj. euroa) laskien edellisvuodesta merkittävästi. Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 23,5 milj. euroa (23,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. 

Kaukolämmön tulos jäi merkittävästi ennustettua pienemmäksi johtuen normaalia lämpimämmästä talvesta, merkittävästi kohonneista tuotantokustannuksista sekä kaukolämmön vuokraverkkojen vuodesta 2012 saakka verkkoinvestoinniksi kirjatun noin 4 milj. euron erän alaskirjauksesta. Myös sähkönmyynnin tulos oli raskaasti tappiollinen. Sen sijaan Turku Energian sähköntuotanto-osuudet tuottivat positiivista tulosta. Turku Energia Sähköverkot Oy:n tulos toteutui hyvällä tasolla. 

Turku Energian myymästä sähköenergiasta noin 30 prosenttia tuotettiin vuonna 2022 Turku Energian osakkuusyhtiöiden omistamissa tuotantolaitoksissa Suomessa. Turku Energialla on sähköntuotannon osakkuuksia Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Kolsin voima Oy:ssä, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksella sekä kahdenvälisiä ostosopimuksia tuulivoimatuottajien kanssa. Turku Energia myy kaiken tuottamansa sähkön sähköpörssiin ja hankkii kaiken myymänsä sähkön sähköpörssistä.  

Kaukolämpöä myytiin 1883 GWh (2039 GWh).Pääosa kaukolämmön perustuotannosta hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä ja se tuotettiin Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä. Myydystä kaukolämmöstä 78 % (2021: 75 %) tuotettiin vuonna 2022 uusiutuvilla energianlähteillä. Myydyn kaukolämmön määrän pienemiseen vaikutti muun muassa etenkin loppuvuodelle ajoittuneetasiakkaiden energiansäästötoimenpiteet ja lämmöntarpeen pienentyminen, jonka vaikutuksen arvioidaan olevan 5–10 prosenttia ulkolämpötilasta riippuen. 

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1548 GWh (1573 GWh) ja muille verkonhaltijoille 472 GWh (513 GWh). Lämmin talvi, sähköpulan uhka ja nousseet sähkön hinnat vaikuttivat energiankulutukseen laskevasti etenkin vuoden 2022 viimeisinä kuukausina.  

Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2022 hyvällä tasolla. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli ennätyksellisen alhainen ollen 7 minuuttia 26 sekuntia (10 min) käyttöpaikkaa kohden. Lämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 36 minuuttia (30 min). 

"Viime vuosi oli erittäin haastava. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset näkyivät niin polttoaineiden saatavuudessa, energian hinnassa kuin heiluvassa sähkömarkkinassa. Tilanne oli haastava meille, mutta ennen kaikkea vaikutukset olivat valitettavat asiakkaillemme, koska emme voineet välttyä hinnankorotuksilta. Viime syksynä varauduimme ja valmistauduimme myös mahdolliseen sähköpulan uhkaan. Sähkönkäyttäjien energiansäästötoimenpiteet ja normaalia lämpimämpi talvi ovat kuitenkin osaltaan edesauttaneet sitä, että olemme tänä talvena välttyneet sähköpulatilanteelta. Myllertävästä maailmantilanteesta huolimatta onnistuimme tavoitteessamme vähentää tuotantomme päästöjä ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden määrää ja etenemme määrätietoisesti kohti hiilineutraaliustavoitteitamme", sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Tilikauden keskeiset tapahtumat 

 • Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset heijastuivat myös Turku Energiaan nousseina polttoaineiden hintoina, polttoaineiden saatavuushaasteina ja sähkön markkinahinnan nousuna.  
 • Turku Energian myymän kaukolämmön ominaispäästöt laskivat 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna edellisen kahden vuosikymmenen aikana uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan tuotantoon tehtyjen investointien takia. 
 • Kaukolämmön hintakehityksen laskeva trendi katkesi maailmantilanteen vaikutusten takia kaukolämmön tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnan noustessa ja saatavuushaasteiden vuoksi. Turku Energian tavoitteena on palata kaukolämmön hinnan osalta laskevalle hintakäyrälle mahdollisimman nopeasti. 
 • Turku Energia investoi Artukaisten höyrykeskukseen savukaasupesurin, joka parantaa laitoksen energiatehokkuutta ja vähentää kyseisen laitoksen hiilidioksidipäästöjä. Savukaasupesuri otetaan käyttöön kesällä 2023.
 • Turku Energia oli mukana toteuttamassa Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) Tyyssija-rakennuksen uudenlaista energiaratkaisua, jossa kaukojäähdytyksen paluulämpöä käytetään lämpöpumpun lämmönlähteenä. Toteutus on osa Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamaa Response-hanketta.
 • Turku Energia muutti Itäharjulle keväällä 2022 valmistuneisiin toimitiloihin. Konsernissa otettiin samalla käyttöön uusi monipaikkainen työntekemisen malli.  
 • Turku Energia Sähköverkot Oy laski siirtohintojaan huhtikuun alusta alkaen. Alennus kohdistui sähkön siirtohinnan kolmesta komponentista siirtomaksuun, jota laskettiin noin 20 %. Hinnanalennuksen vaikutus oli kuluttaja-asiakkailla muutamista euroista kymmeniin euroihin ja liike-elämässä sekä teollisuudessa sadoista euroista tuhansiin euroihin. 
 • Turku Energia Sähköverkot varautui ja valmistautui mahdolliseen sähköpulaan ja kierrätettäviin sähkökatkoihin omalla verkkoalueellaan.
 • Turku Energia Sähköverkoilla oli ennätyksellisen vähän sähkökatkoja vuonna 2022. Sähkönjakelun keskeytysaika laski ollen 7 min ja 26 s sähkön käyttöpaikkaa kohden.
 • Turku Energia investoi tuulivoimaan. Turku Energian tuulivoimatuotanto kasvaa Turku Energian osakkuusyhtiön Suomen Hyötytuuli Oy:n Siikajoen tuulipuistohankkeen sekä Oosinselän tuulipuistohankkeen myötä. 
 • Turku Energia Sähköverkot teki sopimuksen seuraavan sukupolven etäluentamittareiden toimittamisesta. Uudet etämittauslaitteistot tullaan vaihtamaan kaikkiin Turku Energia Sähköverkkojen sähkönkäyttöpaikkoihin vuosien 2025–2028 aikana. Mittarit uusitaan, jotta Turku Energia Sähköverkot pystyy vastaamaan uuden mittausasetuksen vaatimuksiin muun muassa varttimittaukseen ja mittauslaitteen jänniteulostuloon asiakasrajapinnassa.
 • Turku Energia Sähköverkoilla täyttyi 100 000 käyttöpaikan rajapyykki joulukuussa 2022.
 • Turku Energia toteutti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa metsityshankkeen jatkona vuonna 2020 aloitetulle metsityshankkeelle.  Kesällä 2022 istutettiin noin 8000 puuntainta Moisioon. Turku Energia rekrytoi istutustehtäviin nuoria alle 18-vuotiaita tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoitteluun. Metsityshanke kasvattaa hiilinielua ja tukee metsien virkistyskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta. Turku Energia jatkaa hanketta myös vuonna 2023 yhteistyössä kaupungin kanssa. 

Avainluvut ja osingonjako

 

1.1.-31.12.2022

1.1.-31.12.2021

Liikevaihto, milj. euroa

458,1

333,2

Liikevoitto, milj. euroa

1,9

22,4

% liikevaihdosta

0,4

6,7

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj, euroa

11,9

37,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

8,1

31,3

Taseen loppusumma, milj. euroa

553,4

470,6

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

29,2

27,0

prosentteina liikevaihdosta

6,4

8,1

Pysyvät vastaavat, milj. euroa

300,0

308,3

Vaihto-omaisuus, milj. euroa

4,4

2,6

Saamiset, milj. euroa

131,4

75,2

Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa

117,5

84,5

Oma pääoma, milj. euroa

162,1

174,0

Varsinaiset investoinnit milj. eur

23,5

23,0

Omavaraisuusaste, %

29,3

37,0

Oman pääoman tuotto, %

4,8

18,6

Sijoitetun pääoman tuotto, %

5,8

14,6

Gearing, prosenttia

60,5

56,3

Taseen loppusumma, milj. euroa

553,4

470,6

Henkilökunta keskimäärin

328

329

Turku Energian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 333,34 euroa/osake eli yhteensä 20 000 100,00 euroa (aiempien vuosien tuloksesta).

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan vuonna 2023 olevan noin 20 miljoonaa euroa. Energian kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja lämpötilan vuosittaiset vaihtelut.

Turku Energia odottaa energiakriisin jäävän merkittäviltä osin taakse vuoden 2023 aikana, mutta sähkön tukkuhinnan heiluminen sekä polttoaineiden saatavuushaasteet jatkunevat edelleen. Lisääntyvän tuulivoimakapasiteetin ja Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön käyttöönoton odotetaan helpottavan tehon riittävyyttä ja alentavan sähkön markkinahintoja.  

Turku Energia uusii vuoden 2023 aikana strategiansa. Yhtiön tavoitteena on irtaantua kokonaan fossiilisista- ja kalliista energianlähteistä. Näitä tavoitteita kohti edetään edelleen investointien ja toimenpiteiden muodossa.  

Energiakriisin tiimoilta julkisen vallan esittelemät ja mahdollisesti käyttöön tulevat toimenpiteet kuluttaja-asiakkaiden tilanteen helpottamiseksi odotetaan tulevan käyttöön keväällä 2023.

Sähkön tuottajille ja myyjille ollaan kehittämässä ns. windfall-veroa väliaikaisesti vuodelle 2023, joka leikkaisi ylisuuria tuottoja. Turku Energiaan tämän veron ei odoteta vaikuttavan.

Tilinpäätös vahvistetaan yhtiökokouksessa 5.4.2023. Lue Turku Energian vuodesta 2022 lisää tuolloin julkaistavasta vuosikertomuksestamme ja vastuullisuusraportistamme.

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja, Turku Energia
050 5573 133etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi