Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021: Turku Energia -konsernin tulos parani, asiakkaat arvostivat yhtiön kestävän kehityksen indeksin ykköseksi

Turku Energia -konsernin liikevoitto ja liikevaihto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Sähkönkulutus kasvoi Turussa 6,6 %. Myös kaukolämmön myynti kasvoi huomattavasti normaalia kylmemmän alku- ja loppuvuoden vuoksi. Kuluttaja-asiakkaat arvostivat Turku Energian asiakastyytyväisyydessä ja kestävän kehityksen indeksissä ykkössijalle.

4.3.2022

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli 333,2 milj. euroa (2020: 253,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 22,4 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Varsinaiset investoinnit olivat 23 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1573 GWh (1476 GWh) ja muille verkonhaltijoille 513 GWh (475 GWh). Kaukolämpöä myytiin 2039 GWh (1715 GWh), josta 75 % tuotettiin uusiutuvalla energialla.

Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2021 hyvällä tasolla. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli hieman alle 10 minuuttia. Lämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 30 minuuttia.

"Jatkoimme viime vuonna määrätietoista polkuamme kohti hiilineutraalia Turkua. Viimeisten kahdenkymmen vuoden aikana tekemämme investoinnit näkyvät nyt laskevana hintakehityksenä kaukolämmössä, toimitusvarmana energiantuotantona ja -jakeluna ja asiakkaidemme tyytyväisyytenä sekä arvostuksena kestävän kehityksen indeksillä mitattuna. Tässä muuttuneessa maailmantilanteessa huoltovarmuus ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu sekä energiantuotannon omavaraisuus korostuvat ja niihin olemme panostaneet jo pitkään", sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

 • Turku Energian kuluttaja-asiakkaat olivat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan tyytyväisimpiä. Kaukolämmön vastaavan tutkimuksen mukaan Turku Energian kuluttaja- ja yritysasiakkaat olivat toimialan toiseksi tyytyväisimpiä. Asiakkaat arvostivat Turku Energian asiakastyytyväisyystutkimuksessa myös kestävän kehityksen indeksin kärkipaikalle.
 • Turku Energia solmi sopimuksen yli 1100 aurinkopaneelin voimalan toimittamisesta Salo IoT Campukselle.Aurinkovoimalan tuottama sähkö toimitetaan pitkäaikaisella sähköntoimitussopimuksella Salo IoT Campuksen käyttöön.
 • Kaukolämmön hintakehitys jatkui laskevana johtuen kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyistä investoinneista uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantumisesta sekä lämmön käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa tehdystä kehitystyöstä muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.
 • Turku Energia viesti toukokuussa kaukolämmön päästöjen laskemisesta Turun seudulla valtakunnallista tasoa nopeammin Turku Energian ja Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tekemien investointien ansiosta.
 • Turku Energia lanseerasi taloyhtiöille ja yrityksille avaimet käteen -palveluna tarjottavan kaukolämmön neljännen sukupolven lämmönjakokeskuspalvelun.
 • Turku Energia toteutti kevään 2021 aikana yhteistyössä Turun Seudun Veden kanssa selvityksen lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuudesta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää.Lopputuloksena saatiin arvokasta tietoa investoinnin kannalta keskeisistä parametreistä, jotka määrittävät hankkeen kannattavuutta. Selvityksestä saatua tietoa hyödynnetään selvityksen seuraavassa vaiheessa koskien lämmöntalteenottojärjestelmän sijoittamista Halisten varavesilaitokseen.
 • Turku Energia toteutti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa metsityshankkeen, jonka myötä istutettiin 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke kasvattaa hiilinielua ja tukee metsien virkistyskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta.
 • Turku Energia Sähköverkot Oy laski siirtohintojaan 1.1.2021 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus oli tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verottomana keskimäärin kuusi prosenttia, verollisena keskimäärin neljä prosenttia. Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa.
 • Turku Energia valmisteli vuoden 2022 helmikuussa tapahtunutta muuttoa Itäharjun toimitiloihin. Turku Energian muutto tuli ajankohtaiseksi Linnankadun toimitilan alueen kaavoitusmuutosten vuoksi.
 • Turku Energia uudisti myös tapaansa tehdä töitä ja otti käyttöön monipaikkatyön, joka mahdollistaa työn tekemisen sieltä, missä se on tarkoituksenmukaisinta.
 • Koronatilanteen hoitoa jatkettiin onnistuneesti ja laajoilta tartuntaketjuilta vältyttiin.
 • Palveluliiketoimintaa harjoittava Urakointipalvelut-yksikkö vaihtoi nimensä Verkostotekniikaksi 1.1.2021 alkaen ja nimi rekisteröitiin aputoiminimenä.

Avainluvut ja osingonjako

 

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Liikevaihto, milj. euroa

333,2

253,0

Liikevoitto, milj. euroa

22,4

21,7

% liikevaihdosta

6,7

8,6

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj, euroa

37,4

29,7

Varsinaiset investoinnit milj. eur

23,0

16,0

Omavaraisuusaste, %

34,6

42,4

Oman pääoman tuotto, %

19,6

16,3

Sijoitetun pääoman tuotto, %

14,6

12,3

Taseen loppusumma, milj. euroa

470,6

383,7

Henkilökunta keskimäärin

329

338

Turku Energian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 333,34 euroa/osake eli yhteensä 20 000 100,00 euroa.

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 selvästi aikaisempaa alhaisemmalla tasolla. Energian kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja lämpötilan vuosittaiset vaihtelut.

Sähkön ja kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana Turun seudulla. Viimeiseen kymmeneen vuoteen on sijoittunut poikkeuksellisen monta lämmintä vuotta, mikä on näkynyt näinä vuosina pienempänä kaukolämmön kysyntänä, mutta vuosi 2021 oli tähän poikkeus ja varsin kylmä. Lämpötilan vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään jatkossakin.

Sähkön tukkuhinnan taso nousi vuonna 2021 poikkeuksellisen korkeaksi erityisesti polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistumisen takia. Tuulivoiman lisääntymisen ja Olkiluoto 3:n verkkoon tulemisen odotetaan tosin laskevan hintatasoa vuonna 2022 selvästi alaspäin.

Kaukolämmön tuotannossa päästiin vuonna 2021 uusiutuvien energiamuotojen osuutena 75%:iin ja investointeja kivihiilestä kokonaan eroon pääsemiseen jatketaan.

Energiaviraston uusi lähestymistapa sähköverkon tuottotason regulaatioon tulee laskemaan lähivuosina sähköverkon tuottotasoa merkittävästi ja aiheuttanee sähköverkkoinvestointien kriittistä tarkastelua ja mahdollisesti lykkäämistä pitemmälle tulevaisuuteen.

Ukrainassa käynnistyneen konfliktin odotetaan aiheuttavan epävarmuutta polttoaineiden ja sähkön hintoihin. Yleinen taloussuhdanne saattaa heikentyä aiemmista ennusteista konfliktin vuoksi. Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden edelleen kehittäminen on nousemassa lähivuosien keskeiseksi teemaksi myös energia-alalla.

Lue Turku Energian vuodesta 2021 lisää 6.4.2022 julkaistavasta vuosikertomuksestamme ja vastuullisuusraportistamme.

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja, Turku Energia
050 5573 133etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi