Turku Energian ja Turun Seudun Veden lämmöntalteenottohankkeen esiselvitys on valmistunut

Turku Energia ja Turun Seudun Vesi Oy ovat yhteistyössä selvittäneet lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuutta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää kevään 2021 aikana. Selvityksen päämääränä oli selvittää teknis-taloudelliset toteutusmahdollisuudet juomaveden lämmöntalteenottohankkeelle. Lopputuloksena saatiin arvokasta tietoa investoinnin kannalta keskeisistä parametreistä, jotka määrittävät hankkeen kannattavuutta. Selvityksestä saatua tietoa hyödynnetään selvityksen seuraavassa vaiheessa koskien lämmöntalteenottojärjestelmän sijoittamista Halisten varavesilaitokseen.

Kuva: Turun Seudun Vesi Oy, Halisten varavesilaitos
Kuva: Turun Seudun Vesi Oy, Halisten varavesilaitos
7.6.2021

Selvityksen kohteena ollut Raision Hauninen ei tehdyn selvityksen perusteella sovellu investoinnin kohteeksi, sillä hankkeelle ei löydetty nykyisillä energian hinnoilla ja käytettävissä olevilla vesimäärillä molempia osapuolia tyydyttäviä teknis-taloudellisia investointiperusteita.

"Nyt toteutettu selvitys osoittaa, että Turun seudulla otetaan eri toimialojen sektori-integraatio tosissaan, jotta polttavasta tekniikasta voidaan siirtyä sähköiseen kaukolämmön tuotantoon hyödyntämällä erilaisia lämmönlähteitä. Hukkalämmön hyödyntäminen ja lämmön talteenotto ovat keskeisiä vaihtoehtoja fossiilisten polttoaineiden korvaajiksi, ja nyt toteutetusta selvityksestä saimme arvokasta tietoa tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen", sanoo johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Halisiin lämmöntalteenottojärjestelmä voitaisiin hankkeen ollessa kannattava investoida aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

"Esiselvityksen tuloksen perusteella voimme ottaa lämmöntalteenottojärjestelmän sijoittamisen osaksi Halisten uuden varavesilaitoksen toteutussuunnittelua ja hyödyntää vedestä saatavaa lämpöä tulevaisuudessa mahdollisesti sekä varavesilaitoksen omaan että lähialueen energian tarpeeseen. Koko hankkeen eteneminen on osoitus siitä, että Turun seudulla eri toimijat voivat yhdistää tietotaitonsa ja pyrkiä yhdessä kohti hiilineutraalimpaa huomista", sanoo toimitusjohtaja Aki Artimo, Turun Seudun Vesi.

Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksella, Kakolan lämpöpumppulaitoksella ja Orikedon biolämpökeskuksessa. Kaukolämmön tuotantoon on Turun seudulla tehty viime vuosina sekä Turku Energian että Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimesta merkittäviä investointeja, joiden avulla voidaan lähivuosien aikana siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli vuoden 2020 lopussa noin 80 prosenttia kaukolämmön tuotannossa.

Yhteyshenkilöt

Jari Kuivanen
johtaja
Aki Artimo
Toimitusjohtaja
aki.artimo@turunseudunvesi.fi