Turku Energia -konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 – Monipolttoainevoimalaitoksen valmistumisen myötä uusiutuvien määrä kasvaa, Turku Energia -konsernin tulos edellisvuoden tasolla

Edellisvuotta lämpimämmät talvikuukaudet vaikuttivat energian kysyntään vuonna 2017. Sähkönkulutus laski Turussa 1,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Turku Energian liikevaihto ja liiketulos säilyivät edellisvuoden tasolla. Yhtiö uudisti strategiansa vuoden 2017 aikana. Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos valmistui aikataulussaan ja lisää merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden osuutta Turku Energian myymästä kaukolämmöstä ja sähköstä. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus oli ennätystasolla.

26.2.2018

– Toimintaympäristön ja asiakkaiden arjen muutokset sekä alhainen sähkön hintataso edellyttävät uusiutumista ja muutosvalmiuden kasvattamista. Näistä lähtökohdista uudistimme konsernin strategian viime keväänä ja lähdimme toteuttamaan strategian yhteydessä luotua toimenpideohjelmaa. Konsernin tulos oli hyvä huolimatta lämpimämmästä talvesta johtunutta energiankulutuksen laskua. Naantalin voimalaitos valmistui aikataulussaan, ja tulee merkittävästi lisäämään uusiutuvien energialähteiden määrää Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä. Todennäköisesti jo kuluvana vuonna myymästämme energiasta yli 50 prosenttia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, eli saavutamme pitkän linjan tavoitteemme, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Tammi-joulukuu

 • Turku Energia -konsernin liikevaihto oli 255,0 milj. euroa (2016: 255,8 milj. euroa).
 • Konsernin liikevoitto oli 17,8 milj. euroa (17,8 milj. euroa).
 • Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 23,8 milj. euroa (15,6 milj. euroa) ja ne kohdistuivat verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä Artukaisiin rakennettavaan uuteen höyrylaitokseen.
 • Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1480 GWh (1497 GWh) ja muille verkonhaltijoille 519 GWh (498 GWh).
 • Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2017 erinomaisella tasolla. Siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli ensimmäistä kertaa alle 9 minuuttia. Lämmön toimitusvarmuus säilyi erittäin hyvällä tasolla ollen keskimäärin 43 minuuttia asiakasta kohden laskettuna (2016: 1 h 18 min).
 • Kaukolämpöä myytiin 1927 gigawattituntia (1970 GWh). Myydyn lämmön määrään vaikutti edellisvuotta lämpimämpi talvi.
 • Uusiutuvalla energialla tuotettiin 34 % (28 %) hankitusta lämmöstä.
 • Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kuluttaja-asiakkaiden osalta vuoden aikana kerran. Turku Energian toimintaan täysin tai hyvin tyytyväisiä oli asiakkaista 71 % (59 %).
 • Turku Energian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 200,00 euroa/osake eli yhteensä 18 milj. euroa.

Avainluvut

 

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2016–31.12.2016

Liikevaihto, milj. euroa

255,0 milj. euroa

255,8 milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

17,8 milj. euroa

17,8 milj. euroa

% liikevaihdosta

7,0 %

7,0 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj, euroa

27,6 milj. euroa

26,2 milj. euroa

Varsinaiset investoinnit

23,8 milj. euroa

15,6 milj. euroa

Omavaraisuusaste, %

42,1 %

42,9 %

Oman pääoman tuotto, %

16,2 %

15,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

13,5 %

12,9 %

Taseen loppusumma, milj. euroa

360,9 milj. euroa

339,8 milj. euroa

Henkilökunta keskimäärin

286

287

 Tilikauden keskeiset tapahtumat

 • Turku Energia -konsernin strategia uudistettiin vuonna 2017. Strategian toimenpideohjelmaan kirjatut toimenpiteet käynnistetään suurelta osin vuoden 2018 aikana. Toimenpideohjelman painopisteinä ovat asiakastyytyväisyyden kehittäminen, uudistuminen, ympäristötavoitteiden toteuttaminen sekä liiketoiminnan kasvattaminen ja tehokkuuden parantaminen.
 • Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n rakennuttama Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos valmistui ja vihittiin käyttöön joulukuussa 2017. Laitos lisää merkittävästi uusiutuvan energian määrää Turku Energian sähkön ja lämmön tuotannossa ja parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta edelleen.
 • Turku Energia laajensi Kupittaalla Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n katolla sijaitsevaa aurinkovoimalaansa 100 paneelilla kevään 2017 aikana. Paneelit ovat asiakkaiden vuokrattavissa.
 • Turku Energia aloitti keväällä Artukaisiin rakennettavan uuden höyryntuotantolaitoksen rakennustyöt. Laitos tuottaa ensisijaisesti höyryä alueen yrityksille ja vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä Turku Energian tuotannossa. Laitos valmistuu syksyllä 2018.
 • Turku Energia laati uuden ympäristöohjelman vuosille 2018–2020. Ohjelmaan on kirjattu yhteensä 46 ympäristönsuojeluun tähtäävää toimenpidettä.
 • Turku Energia luopui Liikennevirta Oy:n osakkeiden omistuksesta syksyllä 2017, mutta jatkaa sähköisen liikenteen kehittämistä Turun seudulla yhteistyösopimuksin mm. Liikennevirta Oy:n kanssa. Turku Energia avasi kolme uutta sähköautojen latausasemaa Turkuun vuonna 2017.

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan edelleen olevan hyvällä tasolla vuonna 2018.

Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan Turun seudulla edelleen kasvavan hitaasti talouden suhdanteista riippuen. Lämpötilan vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään.

Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän lähivuodet alhaisella nykytasolla, mikä rasittaa sähköntuotanto-osuuksien kannattavuutta.

Kaukolämmön uusi hinnoittelurakenne otetaan käyttöön maaliskuussa 2018. Hinnoittelurakenne uudistettiin vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä todellisia tuotantokustannuksia. Uuden kausihinnoitteluun perustuvan hinnoittelurakenteen tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin.

Uusiutuvien energialähteiden osuuden Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä odotetaan nousevan yli 50 %:iin vuoden 2018 aikana Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen myötä.

Turku Energian vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan 17.4.2018.

Yhteyshenkilöt

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja