Energia on elintärkeä osa yhteiskuntaa - myös kuudesluokkalaisten Yrityskylässä

myymälä, jossa on pöytä ja tuolit
15.12.2020

Yrityskylässä on havaittavissa aamuisin iloinen puheensorina ja pienoinen jännitys, kun oppilaat saapuvat pienoisyhteiskuntaan ja etsivät pienoisyritystään, jossa työskennellään päivän ajan. Oppilaat ovat valmistautuneet päivään koulussa opettajan johdolla ja Yrityskylä-päivä huipentaa kokonaisuuden. Jokaiselle oppilaalle on oma ammatti ja pienoisyhteiskunta tarjoaa oppilaille runsaasti mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutusta, vaikuttamista, kuluttamista, päätöksentekoa, yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta toiminnallisen pedagogiikan keinoin. Jokainen voi tunnistaa päivän aikana omia vahvuuksiaan ja tarvittaessa tarjolla on ohjausta ja neuvoja. Yrityskylä-päivissä voi aistia oppimisen riemun. Ihan parasta on huomata, kun oppilas itse tunnistaa oppineensa Yrityskylä-päivässä erilaisia tietoja ja taitoja! 

Yrittäjyyskasvatus on ollut opetussuunnitelmissa1990-luvulta alkaen ja näkyy nykyisin etenkinlaaja-alaisten taitojen osaamistavoitteissa eli tietojen, taitojen,arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamana kokonaisuutena. Yhdeksilaaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu työelämätaidot jayrittäjyys. Opetussuunnitelma suositteleekin työelämään tutustumistaja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisiatilanteita, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaansuhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissajoustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimäänerilaisia vaihtoehtoja. Yhdessä Turku Energian kanssa Yrityskyläpystyy merkittävästi lisäämään alakouluikäisten oppilaidenenergia-alan ja energiatietouden tuntemusta javastuullisuutta toiminnallisen pedagogiikan kautta YrityskyläVarsinais-Suomessa.  

Yrityskylän oppimiskokonaisuus koostuu opekoulutuksesta,oppimateriaalista ja oppitunneista koulussa, sekä vierailusta Yrityskylänoppimisympäristöön. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten omayhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassaammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimiikuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskyläntarina alkaa vuodesta 2010 ja se perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. 

Turku Energia toimii pienoisyhteiskunnan energiayhtiönä 

YrityskyläVarsinais-Suomessa jokainen kuudesluokkalainentoimitusjohtaja käy päivän alussa Turku Energian energialaitoksellatekemässä sähkösopimuksen. Asiakkaita laskutetaan sähkön käytöstä kulutuksenmukaan sekä neuvotaan järkevään energiankulutukseen ja sähkönsäästöön.Kiertotalous ja uusiutuvat energiamuodot ovat tärkeitä teemoja Turku Energianpienoisyrityksessä.  

Oppilaat toimivat Yrityskylä-päivän aikana Turku Energiantoimitusjohtajan, verkostoasentajan, asiakasneuvojan ja energia- jaturvallisuuspäällikön ammateissa ja saavat kokemusta mm. budjetoinnista,johtamisesta, sähköntuotannosta, energianeuvonnasta, aurinkovoimalan käytöstä,aurinkopaneeleista, kriisisuunnitelmasta ja verkkosuunnittelusta sekämetsätähteiden hyödyntämisestä biopolttoaineena. Kaikissa ammateissakorostuu vuorovaikutus muiden kylässä olevien oppilaidenkanssa. Yrityskylä-päivän aikana oppilaat saavat merkittävän määräntietoutta sekä energiasta että työelämätaidoista. TurkuEnergia on vastuullisesti mahdollistamassa oppilaille tämänyhteiskunnan toimintaa tukevan mahdollisuuden tutustua työelämäänpoikkeuksellisen hienolla tavalla. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaanYrityskylä parantaa merkittävästi nuorten talousosaamista. https://www.tat.fi/tuore-tutkimus-osoittaa-yrityskyla-ylakoulun-vaikuttavuuden/ 

Yrityskylä Varsinais-Suomessa tehdään työtä sen puolesta, että jokaisella suomalaisella on rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.  Lukuvuosittain asetamme itsellemme tavoitteen palvella n. 5000 kuudesluokkalaista ja n. 4000 yhdeksäsluokkalaista opettajineen yli 30 kunnan alueelta Yrityskylän oppimiskokonaisuuksien kautta Yrityskylä Varsinais-Suomessa. Toimintaa ja tavoitetta toteutetaan vahvalla yhteistyöllä lukuisten alueellisten ja valtakunnallisten yritysten, kuntien, yhdistysten, säätiöiden, ministeriöiden ja sekä toisen asteen että korkea-asteen oppilaitosten kanssa.    

Suvi Ylikylä-Elers 
Aluepäällikkö, Yrityskylä Varsinais-Suomi 
Talous ja nuoret TAT 

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii Suomessa yhdeksällä alueella tavoittaen 80 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 65 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia. TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä. www.yrityskyla.fiwww.tat.fi 

Suvi Ylikylä-Ellers toimii Yrityskylä Varsinais-Suomen aluepäällikkönä.

Turku Energian osasto Varsinais-Suomen Yrityskylässä.