28.06.2022

Energia-ala sitoutuu luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme merkittävimmät globaalit ympäristöhaasteet. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus kytkeytyvät yhteen, sillä ilmastonmuutos itsessään kiihdyttää luontokatoa.

Energia-ala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ala haluaa edistää luonnon monimuotoisuutta. Turku Energiassa luonnon monimuotoisuus otetaan jo hyvin huomioon, mutta työtä tullaan jatkamaan pitkäjänteisesti.

Energiateollisuus aloitti viime talvena hankkeen, jossa haluttiin yhteisesti selvittää ja keskustella energia-alan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen yhtiöiden eri toimintojen osalta. Tuotannon, sähkön siirron ja jakelun, tuulienergian, vesivoiman ja ei-polttavan tuotannon ympäristövaikutukset ovat olleet aiemminkin tiedossa, mutta nyt Energiateollisuus halusi laatia alalle yhteisen vision ja biodiversiteettitiekartan 2035 luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Biodiversiteetin huomiointi tulee sisällyttää energia-alan yhtiöiden johtamiseen ja toimintasuunnitelmiin osana vihreää siirtymää.

Myös Turku Energia osallistui hankkeeseen. Aiemmissa Turku Energian ympäristöohjelmissa olemme asiaa jo jonkin verran huomioineet, mutta uudet tavoitteet ja mittarit ovat mietinnässä. Meille on tärkeää tunnistaa, minkälaisia uusia toimenpiteitä voisimme jatkossa toteuttaa ja kirjata ne mukaan osaksi ohjelmaamme.

Suojelua on jo edistetty esimerkiksi Sähköverkkojen 110 kV:n voimajohtojen luontoselvityksillä, tiiviillä viranomaisyhteistyöllä ja erityisillä toimintaohjeilla ilmajohtojen kunnossapitotöissä ympäristöllisesti arvokkailla luonnonsuojelualueilla sekä keskijännitejohtojen lintusuojauksilla. Sidosryhmiltä saamamme palautteet antavat meille tärkeää viestiä siitä, miten olemme onnistuneet.

Kaukolämmön tuotannossa puupolttoaineiden hankintasopimuksissa on huomioitu sertifikaatit, jotka varmistavat puupolttoaineiden käytön ekologisen kestävyyden. Viime vuonna aloitimme yhteistyössä Turun kaupungin kanssa päästöjen kompensointiin liittyvät metsittämishankkeet. Alueet, joille uutta metsää istutettiin, valittiin myös luonnon monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta. Hanke jatkui myös tänä kesänä. Tuemme Luonnonperintösäätiötä ikimetsien suojeluhankkeissa.

Myös tuleva uudistuva luonnonsuojelulaki tulee esittämään uusia säännöksiä ja suojelun keinoja. Uutena lakiin tuodaan esimerkiksi säännökset vapaaehtoisesta kompensaatiosta, uhanalaisista luontotyypeistä ja luontotiedon hallinnasta. Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen kirjataan lain tavoitteisiin.

Luonto on suomalaisille tärkeä. Tehdään jokainen oma osamme sen suojelemiseksi.

Minna Niemelä
ympäristö- ja laatupäällikkö
Turku Energia

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.