fbpx
15.01.2016

Turku Energia selvittää Skanssin alueen kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kaupallisia edellytyksiä

Turku Energia on yhdessä Energiateollisuus ry:n ja Sitran kanssa käynnistänyt kaukolämmön toimintamalleja kehittävän hankkeen. Hankkeen yleisen selvitysosan* rinnalla Turku Energia toteuttaa case-tarkastelun Skanssin alueen liiketoimintamallista. Tuloksena yhtiö saa toteuttamiskelpoisen kaupallisen mallin, jota voidaan soveltaa kaksisuuntaisen kaukolämpömarkkinan luomiseksi Skanssin alueelle. Nyt tehtävien selvitysten arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2016.

Nyt käynnistyneessä hankkeessa pohditaan, millä edellytyksillä kaukolämpöasiakkaasta voi tulla lämmön myyjä eli miten lämmitysmarkkinoista voidaan tehdä aidosti kaksisuuntaiset. Kaksisuuntaisuudella tarkoi-tetaan esimerkiksi tilannetta, jossa kaukolämpöyritys avaa järjestelmänsä asiakkaidensa tai muiden tuot-tamalle lämmölle ja maksaa lämmöstä markkinahinnan.

Uusiutuvaa lähienergiaa Skanssin alueelle

Turku Energia kehittää Turun Skanssin alueelle Suomessa täysin uudenlaista matalalämpötilaista kauko-lämpöverkkoa, joka toteutuessaan mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen yhtiön kaukolämmön tuotannossa.**

– Turku Energia on jo pitkään panostanut tavoitteidensa mukaisesti uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen hankinnassa ja tuotannossa. Nyt käynnistynyt hanke vastaa tähän tarpeeseen. Selvityksen yleinen osa tulee tarjoamaan selkeä kuvan edellytyksistä kaksisuuntaisten markkinoiden syntymiselle. Turku Energia taas saa kuvauksen liiketoimintamallista, jota voidaan soveltaa kaksisuuntaisen kaukolämpömarkkinan luomiseksi Skanssin alueelle, Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla kertoo.

Uusiutuvan energian paikalliseen tuotantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voi-daan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, arvokkaita uusia referenssejä ja vientituotteita suomalai-selle teknologiateollisuudelle.

Suomen kaukolämmön ja -jäähdytyksen teknologia maailman huippua

Kaukolämpö ja -jäähdytys ovat keskeisiä osia tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Näihin liittyvä teknolo-gia sekä järjestelmien käyttöön ja optimointiin liittyvä osaaminen ovat Suomessa maailman huippua. Kaksisuuntaisuuden lisäämisellä parannetaan kaukolämpöjärjestelmän kilpailukykyä, ja huomioidaan hajautetun tuotannon mukanaan tuomat haasteet. 

– Hankkeen tavoitteena on auttaa alan toimijoiden valmistautumista muutokseen sekä edistää kaksisuun-taisten markkinoiden kehittymistä. Tavoitteena on myös selvittää, millaisia hyötyjä ja haittoja eri osapuolet saavat erilaisista liiketoimintamalleista. On tärkeää, että uudet liiketoimintamallit hyödyttävät kaikkia kau-kolämpöasiakkaita, mutta myös lämmön tuottajaksi ryhtyvän asiakkaan ja kaukolämpöyrityksen pitää saada hyötyä kaksisuuntaisuudesta, kaukolämmön asiantuntija Antti Kohopää Energiateollisuus ry:stä kertoo.

– Selvitys tarkastelee, millaisia hyötyjä kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä voisi olla ja millaisella poliittisella ohjauksella kaksisuuntaisuuteen voitaisiin kannustaa. Sopivilla liiketoimintamalleilla voidaan edistää ha-jautetun energiantuotannon yleistymistä, johtava asiantuntija Jaana Pelkonen Sitralta kertoo.

* Hankkeen yleisen osan toteutuksesta vastaa Pöyry Management Consulting Oy Energiateollisuuden ja Sitran yhteisrahoituksella.

** Skanssin alueen kehitystyön visiona on luoda Turusta edelläkävijäalue uusiutuvan energian rintamalla ja sen uutta älykästä ja ekologista kaupunginosaa suunnitellaan 8000 asukkaalle. Uudet automaatioratkaisut antavat asukkaille mahdollisuuden seurata ja ohjata omaa energiankulutustaan nykyistä paremmin. Erilaisten kestävien energiatuotantotapojen myötä Skanssin alueen uusi lämpöverkko tulee toteutuessaan vähentämään energian kokonaiskulutusta, vaikka asunnoissa käytettäisiinkin yhtä paljon lämpöä kuin nykyisin.

Turku Energia toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä laajan Skanssin alueella toimivan verkoston kanssa. Verkostoon kuuluvat Sitran ja Energiateollisuus ry:n lisäksi muun muassa Turun kaupunki, VTT, Tekes, Skanssin kauppakeskus ja rakennuttajat YH Kodit ja Hartela. Verkosto laajenee hankkeen edetessä.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Antto Kulla, Turku Energia, antto.kulla@turkuenergia.fi, p. 050 5573 257
Kaukolämmön asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry, antti.kohopaa@energia.fi, p. 050 344 9265
Johtava asiantuntija Jaana Pelkonen, Sitra, jaana.pelkonen@sitra.fi, p. 040 540 9775

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. ET vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa. Energiateollisuus myös edistää Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kansalaisten hyvinvointia ja alan mainetta osallistumalla energiamarkkinoiden kehittämiseen ja turvaamalla riittävän ja häiriöttömän energian saannin kotitalouksille ja elinkeinoelämälle. http://energia.fi/energiateollisuus

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuusorganisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ennakoimme yhteiskunnan muutosta, etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. www.sitra.fi

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.