Ari Vuorela ja Jarkko Välimäki.

Älykäs lämmönmittausjärjestelmä tuo arvokasta tietoa

Nättinummessa sijaitseva As Oy Topiaantupa ja Turku Energia ovat aloittaneet yhteistyön. Taloyhtiön asuntoihin asennetaan ensi viikolla älykäs huoneistokohtainen olosuhdemittausjärjestelmä. Projekti syntyi Nättinummen Isännöinti Oy:n isännöitsijä, AIT, Ari Vuorelan aloitteesta.

– Asukkaat kyselivät minulta erilaisten lämmitysratkaisujen, maalämmön ja ilmalämpöpumppujen, perään. Ne ovat kalliita projekteja, joissa säästö tulee yli kymmenen vuoden viiveellä. Emme halunneet lähteä suin päin tekemään isoja ratkaisuja, sillä kaukolämpö on toiminut hyvin.

Niinpä Vuorela otti yhteyttä Turku Energian lämmön avainasiakaspäällikkö Jarkko Välimäkeen, joka otti asian puheeksi tiiminsä kanssa.

– Pohdimme asiaa tiimin ja Arin kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että älykkään olosuhdemittausjärjestelmän asentaminen olisi edullinen tapa lähteä katsomaan, ovatko asiat taloyhtiössä hyvin ja voisiko sitä kautta saada säästöjä, kertoo Välimäki.

Arvokasta tietoa

Olosuhdemittausjärjestelmä asennetaan asunto-osakeyhtiö Topiaantuvan asuntoihin ensi viikolla. Taloyhtiöön kuuluu kaksi 1970-luvun alussa rakennettua kerrostaloa, joissa on 64 asuntoa.

Asuntoihin asennetaan sensorit, ja talojen lämmitysjärjestelmää ohjaa järjestelmän toimittajan Leanheatin tekoäly. Huoneistokohtaiselle sensorille tulee hintaa noin 200 euroa. Lisäksi asukkaat maksavat 30 euroa vuodessa tiedonsiirrosta.

– Tavoitteena on, että jokaisessa asunnossa olisi miellyttävä lämpötila vuoden ja vuorokauden ympäri. Esimerkiksi aurinko vaikuttaa asuntojen sisälämpötiloihin hurjasti. Keväällä, kun aurinko paistaa lehdettömien puiden takaa, saattaa lämpötila joissain asunnoissa nousta paljonkin, kertoo Vuorela.

– Saamme tosiallista tietoa siitä, miten rakennukset käyttäytyvät ja mitä tarpeita ja mahdollisuuksia meillä on. Tämä ei pitkän päälle sulje pois mitään muitakaan energian kehittämishankkeita, Vuorela toteaa.

Ta­van­omai­set läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät eivät välttämättä kykene ottamaan huomioon sää­en­nus­tei­ta eivätkä ra­ken­nus­ten ter­mo­dy­naa­mi­sia omi­nai­suuk­sia. Seu­rauk­si­na tästä voivat olla yli­läm­mi­tys ja huono sisäilma. Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät voivat olla myös epä­ta­sa­pai­nos­sa.

Huoneistokohtaisen mittauksen avulla voi paljastua myös, jos jossain huoneistossa on keskimääräistä kylmempi. Topiaantuvan asunnoissa pienet ongelmat on helppo hoitaa, sillä Nättinummen Isännöinnin omat talonmiehet voivat lähteä heti paikalle ja selvittää mistä on kysymys: onko patterin termostaatti jumissa tai fuskaako parvekkeen ovi.

– Myös Turku Energialle pilotti antaa arvokasta tietoa. Jos antureita olisi monissa taloyhtiöissä, pystyisimme ennakoimaan omaa tuotantoamme paremmin. Nyt ennakoimme säätiedotusten perusteella, mutta huoneistokohtaiset sensorit toisivat lisää merkittävää dataa esimerkiksi kysyntäjoustoa varten, Välimäki toteaa.

Pitkäjänteistä tutkimusta

– Monet myyvät vähän vastaavia järjestelmiä, mutta niissä ei ollut ihan samanlaista toiminta-ajatusta. Muut järjestelmät olivat enemmän kertaratkaisuja, joiden vaikutukset ovat sattumanvaraisia, tässä tähdätään tilasto- ja säätötoimiin. Kyseessä ei ole mikään hokkuspokkusjärjestelmä vaan pitkäjänteinen mittaaminen ja kehittäminen, Vuorela sanoo.

Olosuhdemittausjärjestelmän toimittava Leanheat on arvioinut, että tyy­pil­li­sen ker­ros­ta­lon ener­gia­kus­tan­nuk­sis­ta on mah­dol­lis­ta säästää jopa 10–20 pro­sent­tia. Tekoäly oppii asun­toi­hin asen­net­ta­vien sen­so­rei­den lä­het­tä­mis­tä tie­dois­ta ra­ken­nus­ten ter­mo­dy­na­mii­kan ja säätää läm­mi­tys­tä op­ti­maa­li­ses­ti. Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on aina so­peu­tet­tu säätilan muu­tok­siin ja ra­ken­nuk­sen omi­nai­suuk­siin, jotka muut­tu­vat sen ikään­tyes­sä.

– Me pystymme tiedon kautta hienosäätämään kaukolämpöverkostoa ja parantamaan näin kohteen energiatehokkuutta, Välimäki kertoo.

– Odotamme, että saamme tämän kautta tutkittua tietoa. Sen perusteella voimme myöhemmin tehdä mahdollisia ratkaisuja. Meitä kiinnostaa ensi sijassa lämmön tasainen säätö, se että jokaisella asukkaalla olisi yhtä lämmintä kodissaan. Koska tällä alueella on paljon verrannollisia kiinteistöjä, pääsemme hallitsemaan kokonaisuutta, Vuorela toteaa.

Kahdeksan taloyhtiötä omistaa yhdessä Nättinummen Isännöinnin.

– Tämä luo meille erilaisen vastuun huolehtia asukkaistamme. Meillä on oikeus ja velvollisuus ajatella koko aluetta kokonaisuutena ja olosuhdemittausjärjestelmän kautta voi ilmetä yllättäviä mahdollisuuksia.

Pilotti toteutetaan nyt yhdessä taloyhtiössä, mutta jos se onnistuu, järjestelmä voidaan ottaa käyttöön myös muissa alueen taloyhtiöissä.

Asukkaille olosuhdemittausjärjestelmä tuo selkeitä etuja: jatkuvasti tasaisen lämmön ja kosteuden, säästöjä lämmityskuluissa, mahdollisesti alemmat rakennusten huoltokulut ja pienemmän hiilijalanjäljen.

13.12.2017

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.