Seuraamme aktiivisesti ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten seuranta

Seuraamme aktiivisesti ympäristövaikutuksiamme ja raportoimme niistä viranomaisille. Varaudumme ympäristövahinkoriskeihin ennakoivilla toimenpiteillä.

Päästöjen seurantaa

Huippu- ja varavoiman lämpökeskuksilla palamisprosessia tarkkaillaan savukaasujen lämpötila-, tummuus- ja happipitoisuusmittareilla. Ympäristölupaehtojen mukaisesti päästötasoja seurataan säännöllisesti ulkopuolisin mittaajan tekemillä päästömittauksilla.

Päästökauppalain mukaan hiilidioksidipäästöt on verifioitava ulkopuolisen todentajan toimesta joka vuosi. Todentamisen yhteydessä tarkistetaan päästöjen laskentatavat ja tarkkailusuunnitelmat.

Jätteiden kierrätyksen seurantaa

Turku Energia noudattaa kiinteistöillään ja työmaillaan jätelakiin perustuvia määräyksiä ja jätteiden kierrätys on järjestetty jatkuvilla jätehuoltosopimuksilla. Jätteiden määriä seurataan vuosittain. Lämpökeskuksissa syntyvät vaaralliset jätteet noutaa luvanvarainen vaarallisten jätteiden käsittelijä.

Ympäristöriskeihin varautumista

Ympäristövahinkoriskien minimointi kuuluu Turku Energian ympäristöohjelman päämääriin. Olemme pyrkineet ennakoivilla toimenpiteillä minimoimaan öljyvahinkojen riskejä, esim. öljysäiliöiden valuma-altaita suurentamalla, tiivistämällä ja pintahälyttimin. Myös Sähköverkkojen päämuuntajien valuma-altaat on tiivistetty ja öljyhälyttimet lisätty. Myös pohjavesialueilla sijaitsevien pylväsmuuntamoiden ja yhden lämpökeskuksen öljyvahinkoriskejä on vähennetty.

Ympäristöreklamaatioiden seurantaa

Seuraamme toiminnastamme saatuja palautteita ja pyrimme huomioimaan ne toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. Ne huomioidaan myös uusien ympäristöohjelmiemme suunnittelussa.