Allmän överföring

grundavgift €/månmoms 0 %moms 24 %
1x10 A ... 3x25 A5,636,98
3x35 A10,5613,09
3x50 A18,8323,35
3x63 A26,0432,29
3x80 A35,5444,07
3x100 A46,6357,82
3x125 A60,5375,06
3x160 A79,8999,06
överföringsavgift cent/kWh1,411,75

Den maximala säkringsstorleken för allmän överföring är 3x160 A.

Nattöverföring

grundavgift €/månmoms 0 %moms24 %
1x10 A ... 3x25 A15,1818,82
3x35 A22,1627,48
3x50 A32,6240,45
3x63 A41,6951,70
3x80 A53,5666,41
3x100 A67,5183,71
3x125 A84,96105,35
3x160 A109,38135,63
överföringsavgift dag cent/kWh1,381,71
överföringsavgift natt cent/kWh0,660,82

Den maximala säkringsstorleken för nattöverföring är 3x160 A

Säsongöverföring

grundavgift €/månmoms 0 %alv. 24 %
grundavgift €/månse Nattöverföring
överföringsavgift vintervardag, cent/kWh3,143,89
överföringsavgift övrig tid, cent/kWh1,261,56

Den maximala säkringsstorleken för säsongöverföring är 3x160 A.

Effektel LS

grundavgift €/månmoms 0 %moms 24 %
grundavgift €/mån110,00136,40
avgift för aktiv effekt €/kW, mån2,603,22
avgift för reaktiv effekt €/kvar, mån1,762,18
överföringsavgift cent/kWh0,680,84

Mellanspänningsöverföring (10/20 kV)

produktmoms 0 %moms 24 %
grundavgift för varje anslutningspunkt, €/mån580,00719,20
avgift för aktiv effekt €/kW, mån1,722,13
avgift för reaktiv effekt €/kvar, mån1,762,18
överföringsavgift cent/kWh0,610,76

Regionnätsöverföring (110 kV)

produktmoms 0 %moms 24 %
grundavgift €/mån810,001004,40
avgift för reaktiv effekt (ingång) €/kvar, mån1,601,98
avgift för reaktiv effekt (utgång) €/kvar, mån1,601,98
överföringsavgift vintervardag €/MWh11,3014,01
överföringsavgift övrig tid, €/MWh4,545,63

Tillfällig el

Tilapäissähkö PJmoms 0 %moms 24 %
grundavgift för allmän överföring x2
överföringsavgift cent/kWh4,485,56
Tillfällig el MS
grundavgift €/mån780,00967,20
överföringsavgift cent/kWh1,862,31

Elskatt (inkl. avgift för försörjningsberedskap)

Elskattmoms 0 %moms 24 %
skatteklass I cent/kWh2,253002,79372
skatteklass II cent/kWh0,063000,07812

Totalpriserna i prislistan inkluderar inte elskatter som tillfaller staten. Med elräkningen faktureras också gällande elskatter.

Berättigade till skatteklass II är industrier, datacentraler och yrkesmässiga växthusodlingar. Ytterligare information om elskatter finns att få hos Åbo Energis kundtjänst samt Skatteförvaltningen.

Underhåll av oanvänd anslutning

Anslutningen kan underhållas enligt anslutningsavtalet utan en gällande nättjänsteavtal genom att betala underhållskostnaden för anslutningen

Lågspänningsanslutning

underhållsavgift €/månmoms 0 %moms 24 %
1x10 A … 3x25 A2,823,50
3x35 A5,286,55
3x50 A9,4111,67
3x63 A13,0216,14
3x80 A17,7722,03
3x100 A23,3128,90
3x125 A30,2737,53
3x160 A39,9449,53
3x200 A52,2464,78
3x250 A62,3077,25
3x315 A82,28102,03
3x400 A och mer104,48129,56

Mellanspänningsanslutning

underhållsavgift €/månmoms 0 %moms 24 %
290,00359,60

Försäljingsvillkor avseende nättjänstprislistan

 • Eldistribution är en elnättjänst som erbjuds av distributionsnätets innehavare. Med eldistribution avses transport av el mellan de olika parterna vid elförsäljning. Nättjänstprodukterna i denna prislista inkluderar överföring av elenergi som elförsäljaren levererar till stamnätet, till elförbrukningsställe
  beläget inom området för Turku Energia Sähköverkot Oy, pådet sätt som anges i elmarknadslagen.

 • Produkterna i prislistan erbjuds åt kunder inom området för Turku Energia Sähköverkot Oy:s distributionsnät.

 • Kunden kan välja det mest lämpliga alternativet bland nättjänstprodukterna i prislistan, med de begränsningar som anges i dessa försäljningsvillkor.

 • Den valda produkten kan bytas tidigast efter ett år.

 • För ALLMÄN, NATT- och SÄSONGÖVERFÖRING är den maximala säkringsstorleken 3x160 A.

 • Nattetid är kl. 22-07 (officiell tid) för produkter med olika överföringsavgifter för dag och natt (NATT- och SÄSONGÖVERFÖRING).

 • I SÄSONGSÖVERFÖRING är vintervardagar vardagar från måndag till lördag mellan 1.11 och 31.3 kl. 7-22.

 • I REGIONNÄTSÖVERFÖRING är vintervardagar vardagar från måndag till fredag mellan 1.12 och 28.2 (29.2) kl. 7-21.

 • Grundavgifterna för nättjänstprodukterna i prislistan innehåller en mätaravgift, som används för att täcka underhåll av mätaren som krävs för att mäta elförbrukningen.

 • Byte till en annan elprodukt (produktbyte) förutsätter att det på elförbrukningsstället finns installerade mätare som tillåter mätning av de storheter som används som grund för fakturering, på ett sätt som godkänns av distributionsnätets innehavare. Om produktbyte kräver ändringar i mätutrustningen, debiteras en avgift för installation av mätutrustningen enligt en separat prislista för mätutrustning.

 • Om kunden saknar ett gällande elförsäljningsavtal med någon elförsäljare, är innehavaren av det lokala distributionsnätet skyldig att avbryta elleveransen till det aktuella elförbrukningsstället.

 • Kunden kan behålla den elanslutning som avses i anslutningsavtalet utan gällande nättjänstavtal genom att betala för underhåll av anslutningen enligt kostnaderna i denna prislista.

 • Då elanslutningen överförs till underhåll, kopplas anslutningskabeln spänningslös och energimätaren tas bort.

 • El för tillfälligt bruk (t.ex. till arbetsplatser) kan levereras till kunder utan anslutningsavtal efter en speciell prislista för tillfällig el, under högst två år.

 • Mätperioden för toppeffekten som bestämmer avgiften för aktiv effekt är en timme. Den fakturerade aktiva effekten mäts dygnet runt under hela året. Den fakturerade effektens storlek bestäms som medelvärdet av de två högsta månadseffekterna under en rullande 12-månadersperiod.

 • Avgiften för reaktiv effekt (ingång) bestäms enligt en månatlig reaktiv effekttopp (ingång), som har reducerats med 20 % av samma månads aktiva effekttopp.

 • Avgiften för reaktiv effekt (utgång) bestäms enligt en månatlig reaktiv effekttopp (utgång), som har reducerats med 10% av samma månads aktiva effekttopp.

 • Styrning av reaktiv effekt till distributionsnätet är inte tillåtet för lågoch mellanspänningsnätets nättjänstprodukter.

 • Om förbrukningen I högspänningsmaskineriet mäts på lågspänningssidan och transformatorn med utrustning tillhör kunden, debiteras ett 2-procentigt tillägg på både effektavgifterna (kW, kVAr) och energiavgifterna (kWh).

 • För påbörjande av elleverans och andra liknande åtgärder av engångskaraktär förknippade med elleverans debiteras serviceavgifter enligt Turku Energia Sähköverkot Oy:s serviceprislista.

 • Den nominella spänningen i lågspänningsnätet är 230 V.