Nättjänstpriser

Nättjänstpriser från och med 1.4.2022

Allmän överföring

grundavgift €/mån moms 0 % moms 24 %
1x10 A ... 3x25 A 5,63 6,98
3x35 A 10,56 13,09
3x50 A 18,83 23,35
3x63 A 26,04 32,29
3x80 A 35,54 44,07
3x100 A 46,63 57,82
3x125 A 60,53 75,06
3x160 A 79,89 99,06
överföringsavgift cent/kWh 1,41 1,75

Den maximala säkringsstorleken för allmän överföring är 3x160 A.

Nattöverföring

grundavgift €/mån moms 0 % moms24 %
1x10 A ... 3x25 A 15,18 18,82
3x35 A 22,16 27,48
3x50 A 32,62 40,45
3x63 A 41,69 51,70
3x80 A 53,56 66,41
3x100 A 67,51 83,71
3x125 A 84,96 105,35
3x160 A 109,38 135,63
överföringsavgift dag cent/kWh 1,38 1,71
överföringsavgift natt cent/kWh 0,66 0,82

Den maximala säkringsstorleken för nattöverföring är 3x160 A

Säsongöverföring

moms 0 % moms 24 %
grundavgift €/mån se Nattöverföring
överföringsavgift vintervardag, cent/kWh 3,14 3,89
överföringsavgift övrig tid, cent/kWh 1,26 1,56

Den maximala säkringsstorleken för säsongöverföring är 3x160 A.

Effektel LS

moms 0 % moms 24 %
grundavgift €/mån 110,00 136,40
avgift för aktiv effekt €/kW, mån 2,60 3,22
avgift för reaktiv effekt €/kvar, mån 1,76 2,18
överföringsavgift cent/kWh 0,68 0,84

Mellanspänningsöverföring (10/20 kV)

moms 0 % moms 24 %
grundavgift för varje anslutningspunkt, €/mån 580,00 719,20
avgift för aktiv effekt €/kW, mån 1,72 2,13
avgift för reaktiv effekt €/kvar, mån 1,76 2,18
överföringsavgift cent/kWh 0,61 0,76

Regionnätsöverföring (110 kV)

VAT 0 % VAT 24 %
grundavgift €/mån 810,00 1004,40
avgift för reaktiv effekt (ingång) €/kvar, mån 1,60 1,98
avgift för reaktiv effekt (utgång) €/kvar, mån 1,60 1,98
överföringsavgift vintervardag €/MWh 11,30 14,01
överföringsavgift övrig tid, €/MWh 4,54 5,63

Tillfällig el

Tillfällig el LS moms 0 % moms 24 %
grundavgift för allmän överföring x2
överföringsavgift cent/kWh 4,48 5,56
 

Tillfällig el MS

grundavgift €/mån 780,00 967,20
överföringsavgift cent/kWh 1,86 2,31

Elskatt (inkl. avgift för försörjningsberedskap)

Elskatt moms 0 % moms 24 %
skatteklass I cent/kWh 2,25300 2,79372
skatteklass II cent/kWh 0,06300 0,07812

Totalpriserna i prislistan inkluderar inte elskatter som tillfaller staten. Med elräkningen faktureras också gällande elskatter.

Berättigade till skatteklass II är industrier, datacentraler och yrkesmässiga växthusodlingar. Ytterligare information om elskatter finns att få hos Åbo Energis kundtjänst samt Skatteförvaltningen.

Uunderhåll av oanvänd anslutning

Lågspänningsanslutning
underhållsavgift €/mån moms 0 % moms 24 %
1x10 A … 3x25 A 2,82 3,50
3x35 A 5,28 6,55
3x50 A 9,41 11,67
3x63 A 13,02 16,14
3x80 A 17,77 22,03
3x100 A 23,31 28,90
3x125 A 30,27 37,53
3x160 A 39,94 49,53
3x200 A 52,24 64,78
3x250 A 62,30 77,25
3x315 A 82,28 102,03
3x400 A och mer 104,48 129,56
Mellanspänningsanslutning moms 0 % moms 24 %
underhållsavgift €/mån 290,00 359,60

Kunden kan behålla den anslutning som avses i anslutningsavtalet utan gällande nättjänstavtal genom att betala för underhåll av anslutningen.

Försäljingsvillkor avseende nättjänstprislistan

 • Eldistribution är en elnättjänst som erbjuds av distributionsnätets innehavare. Med eldistribution avses transport av el mellan de olika parterna vid elförsäljning. Nättjänstprodukterna i denna prislista inkluderar överföring av elenergi som elförsäljaren levererar till stamnätet, till elförbrukningsställe
  beläget inom området för Turku Energia Sähköverkot Oy, pådet sätt som anges i elmarknadslagen.
 • Produkterna i prislistan erbjuds åt kunder inom området för Turku Energia Sähköverkot Oy:s distributionsnät.
 • Kunden kan välja det mest lämpliga alternativet bland nättjänstprodukterna i prislistan, med de begränsningar som anges i dessa försäljningsvillkor.
 • Den valda produkten kan bytas utan kostnad tidigast efter ett år.
 • För ALLMÄN, NATT- och SÄSONGÖVERFÖRING är den maximala säkringsstorleken 3x160 A.
 • Nattetid är kl. 22-07 (officiell tid) för produkter med olika överföringsavgifter för dag och natt (NATT- och SÄSONGÖVERFÖRING).
 • I SÄSONGSÖVERFÖRING är vintervardagar vardagar från måndag till lördag mellan 1.11 och 31.3 kl. 7-22.
 • I REGIONNÄTSÖVERFÖRING är vintervardagar vardagar från måndag till fredag mellan 1.12 och 28.2 (29.2) kl. 7-21.
 • Grundavgifterna för nättjänstprodukterna i prislistan innehåller en mätaravgift, som används för att täcka underhåll av mätaren som krävs för att mäta elförbrukningen.
 • Byte till en annan elprodukt (produktbyte) förutsätter att det på elförbrukningsstället finns installerade mätare som tillåter mätning av de storheter som används som grund för fakturering, på ett sätt som godkänns av distributionsnätets innehavare. Om produktbyte kräver ändringar i mätutrustningen, debiteras en avgift för installation av mätutrustningen enligt en separat prislista för mätutrustning.
 • Om kunden saknar ett gällande elförsäljningsavtal med någon elförsäljare, är innehavaren av det lokala distributionsnätet skyldig att avbryta elleveransen till det aktuella elförbrukningsstället.
 • Kunden kan behålla den elanslutning som avses i anslutningsavtalet utan gällande nättjänstavtal genom att betala för underhåll av anslutningen enligt kostnaderna i denna prislista.
 • Då elanslutningen överförs till underhåll, kopplas anslutningskabeln spänningslös och energimätaren tas bort.
 • El för tillfälligt bruk (t.ex. till arbetsplatser) kan levereras till kunder utan anslutningsavtal efter en speciell prislista för tillfällig el, under högst två år.
 • Mätperioden för toppeffekten som bestämmer avgiften för aktiv effekt är en timme. Den fakturerade aktiva effekten mäts dygnet runt under hela året. Den fakturerade effektens storlek bestäms som medelvärdet av de två högsta månadseffekterna under en rullande 12-månadersperiod.
 • Avgiften för reaktiv effekt (ingång) bestäms enligt en månatlig reaktiv effekttopp (ingång), som har reducerats med 20 % av samma månads aktiva effekttopp.
 • Avgiften för reaktiv effekt (utgång) bestäms enligt en månatlig reaktiv effekttopp (utgång), som har reducerats med 10% av samma månads aktiva effekttopp.
 • Styrning av reaktiv effekt till distributionsnätet är inte tillåtet för lågoch mellanspänningsnätets nättjänstprodukter.
 • Om förbrukningen I högspänningsmaskineriet mäts på lågspänningssidan och transformatorn med utrustning tillhör kunden, debiteras ett 2-procentigt tillägg på både effektavgifterna (kW, kVAr) och energiavgifterna (kWh).
 • För påbörjande av elleverans och andra liknande åtgärder av engångskaraktär förknippade med elleverans debiteras serviceavgifter enligt Turku Energia Sähköverkot Oy:s serviceprislista.
 • Den nominella spänningen i lågspänningsnätet är 230 V.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.