Ansvarsfull energi för liv, boende och företagande.

Ansvarsfull energi för liv, boende och företagande

Åbo Energis verksamhet bygger på ansvarsfull ledning av affärsverksamheten och tillvägagångssätten och kontinuerlig förbättring. De principer för ansvarsfull företagsverksamhet som företagets styrelse fastställt förutsätter att Åbo Energi beaktar det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvaret i sin verksamhet.

  • Det sociala ansvaret vid Åbo Energi består av att uppfylla de olika intressentgruppernas förväntningar och upprätthålla förtroendet.
  • Miljöansvaret bygger på att minimera företagets miljöpåverkan samt att förbättra energieffektiviteten.
  • Det ekonomiska ansvaret innebär hållbar och rättvis affärsverksamhet för samhällets och ägarens väl.

Vid Åbo Energi omfattar företagsansvaret och dess ledning all företagsverksamhet och affärsverksamhetens värdekedja från energianskaffning till energianvändning. Verkställandet av principerna för ansvarsfull företagsverksamhet övervakas i enlighet med linjeorganisationen. Vi förutsätter dessutom att våra leverantörer och samarbetspartners också följer principerna för Åbo Energis företagsansvar. I verksamheten följer man god förvaltningssed, lagstifting och miljö- och arbetarskyddsbestämmelser samt förpliktelser i samband med verksamheten.

Ledningsgruppen för Åbo Energi följer med och säkerställer genom sin egen verksamhet åtgärder i enlighet med principerna för företagsansvar och verkställande av programmen genom regelbundna besiktningar. Företagsansvarsfrågor finns alltid med på föredragningslistorna för mötena som koncernens ledningsgrupp och enheternas ledningsgrupper håller. Dessutom har koncernen separata program för miljö- och arbetarskyddsfrågor. Mätarna som motsvarar de internationella rekommendationerna för ansvarighet (GRI, G3) följs upp och rapporteras årligen.

Ledningssystem

Företagets ledningspraxis bygger på modellen balanserat styrkort (BSC, Balanced Score Card), där bolags- och enhetsspecifika målsättningar styrs utgående från bolagets vision och strategi. Ledningsgrupperna för koncernen och enheterna följer med verkställandet av målsättningarna. Varje år hålls strategidagar för styrelsen, ledningsgruppen och enheternas ledningsgrupper. Under strategidagarna planeras koncernens strategi och målsättningar. Ledningssystemet har verkställts elektroniskt via företagets intranät.

Åbo Energi har ett certifierat ledningssystem från 2004 som består av kvalitets-, miljö- och arbetarskyddssystem (standarderna ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 och OHSAS 18 001:2007). Systemet auditerades internt två gånger och externt två gånger. En del av Åbo Energis personal är utbildad i att genomföra interna auditeringar. Regelbundna granskningar av ledningen hör också till systemet.

Miljöansvar – mer förnybar energi och mindre utsläpp

Åbo Energi har som målsättning att hälften av elen och värmen ska produceras med hjälp av förnybara energikällor före 2020.

Åbo Energi tycker att det är viktigt att identifiera den miljöpåverkan och -riskerna affärsverksamheten medför och agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling. För oss innebär miljöansvar ökad förnybar energi, minskade utsläpp, ökad energieffektivitet och minskning av lokal miljöpåverkan. Åbo Energi strävar efter att minska miljöeffekterna av sin verksamhet genom att koncentrera energianskaffningen och -produktionen samt i stor omfattning även åtgärder som påverkar lokalt.

Vid bolaget görs även ett nytt miljöprogram upp med tre års mellanrum. Bolagets första miljöprogram gjordes upp redan 1998. Koncernens personal och de närmaste intressentgrupperna deltar alltid när programmet planeras, till exempel genom enkäter. I början av 2015 publicerades det nya miljöprogrammet för åren 2015–2017. Målen med miljöprogrammet är att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen, främja energieffektivitet och kommunikation samt minska den lokala miljöpåverkan.

God personalpolitik nyckeln till framgång

Åbo Energis resultat bygger på kunnig personal som trivs med sitt arbete och har ett fungerande samarbete med kunder och andra intressentgrupper. Under de kommande tio åren kommer nästan 40 procent av personalen gå i pension och fler nya jobb än tidigare kommer att lediganslås. Lyckade rekryteringar och smidig inskolning är centrala faktorer i vår framgång.

Åbo Energis målsättning för personalpolitiken är att utveckla personalens välbefinnande i arbetet, motivation och kompetens. Våra anställningsförhållanden är ofta långvariga och kompetens värdesätts. Vi försöker även medvetet öka personalens interna rörlighet och arbetsrotation. Vid Åbo Energi utvecklas i synnerhet chefernas arbete, eftersom man vet att bra ledarskap har en direkt koppling till personalens välbefinnande.

Under 2017 var Åbo Energis personalkapacitet i medeltal 286 årsverken (2014: 297 årsverken). I slutet av året anställde koncernen sammanlagt 286 personer (2014: 308 personer), varav 260 (2014: 282) var fast anställda och 19 (2014: 26) visstidsanställda. Antalet deltidsanställda var 16 (2014: 21). Personalens medelålder var i slutet av 2017 cirka 47 år (2014: 48 år 1 mån). Till fast anställning rekryterades under året 7 (2014: 7) personer. På motsvarande sätt upphörde 10 (2014: 19) personers fasta anställning under året – 8 (2014: 17) av dem gick i pension.

Belöningssystem del av ledningssystemet

Koncernens belöningssystem omfattar hela personalen och stöder affärsverksamhetsstrategin och är en fast del av ledningssystemet. Med hjälp av heltäckande belöning och övervägd uppmuntran är Åbo Energi konkurrenskraftig i rekryteringen av nya anställda. Arbetstagarna, tjänstemännen och de högre tjänstemännen har egna kollektivavtal med Finsk Energiindustri rf. Dessutom har varje personalgrupp sitt eget lokala avtal.

Koncernens centrala belöningselement utgörs av grundlön enligt arbetsuppgiftens krav och så kallade personliga lönedelar. Därtill omfattas hela personalen av resultatpremiesystemet. Andra faktorer som är centrala för belöningshelheten är goda utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetstidsarrangemang och anställningens stabilitet. Löner och belöningar betalades 2017 ut till ett värde av totalt 13,4 milj. euro (2014: 13,6 milj. euro). Resultatpremier betalades för 2017 ut till ett värde av 0,47 milj. euro (2014: 0,12 milj. euro).

Kunnande utvecklas systematiskt

Vid Åbo Energi satsar man systematiskt på att utveckla kunnandet. Utvecklingen av personalen leds med hjälp av ett treårigt kontrollprogram för kunskapsresurser. En kunnig och motiverad personal är en avgörande förutsättning för att bolagets strategiska målsättningar ska verkställas. Enhets- och aktivitetsspecifika kunskapsmål sätts upp med beaktande av kompetensområden som är viktiga för koncernens framgång. Kompetensen byggs upp systematiskt både ur hela koncernens och ur affärsverksamheternas perspektiv. Utbildnings- och utvecklingsbehoven fastställs vid ett utvecklingssamtal som hålls årligen mellan den anställde och chefen.

Antalet utbildningsdagar per person var år 2017 i genomsnitt 3,9 dagar/pers. (2014: 3,4 dagar/pers.). De viktigaste utbildningstemana var teknisk och kommersiell yrkesutbildning samt arbetarskyddsutbildning. Personalens yrkeskunnighet har också vidareutvecklats med hjälp av läroavtalsutbildning. Det skapas även systematiska förfaringssätt för arbetsledning och överföring av tyst kunskap. På personalutbildning investerades i genomsnitt 1 423 euro/person (2014: 1 434 euro/person).

Åbo Energis kunniga skara växer under de närmaste åren med många nya kunniga personer när de äldre arbetstagarna går i pension. Utmaningen under de kommande åren är att rekrytera nya anställda och få dem att förbinda sig till arbetet samt att föra över kunskap och know-how till de nya arbetstagarna.

Jämställd arbetsplats

Åbo Energis strategi för välbefinnande i arbetet stöder en jämlik och enhetlig arbetsplats. Målsättningen är att främja jämställdhet och likvärdighet på ett heltäckande sätt samt att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Det ledningssystem koncernen använder stöder jämlikhet och likvärdighet vid Åbo Energi. I verksamhetssystemet finns bland annat instruktioner för hur man hanterar eventuell mobbning på arbetsplatsen.

Enligt slutsatserna i jämställdhetsplanen är jämställdheten mellan män och kvinnor som helhet på en bra nivå. I arbetsuppgifterna inom koncernen finns det dock skillnader mellan könen. De har främst att göra med de utbildnings- och yrkesfaktorer som traditionellt råder i samhället. Den som arbetar i tekniska uppgifter är nästan utan undantag en man och på motsvarande sätt är den som arbetar med kundservice kvinna. På lång sikt vill Åbo Energi dock skapa mer enhetliga möjligheter till avancemang.

Koncernens gemensamma samarbetsdelegation sammanträdde fyra gånger under året. Personalen har en representant både i Åbo Energi Ab:s ledningsgrupp och i styrelsen. Initiativverksamhet uppmuntras också genom olika kampanjer.

Välbefinnande i arbetet genom stöd för hobby- och rekreationsverksamhet

Personalens frivilliga motion gör att de orkar och trivs mer i arbetet. År 2017 användes motions- och kultursedlar, utöver de permanenta motionsturerna och -platserna som personalen får stöd för. Arbetsgivaren betalar hälften av motions- och kultursedelns nominella värde. Välbefinnandet i arbetet främjas också genom att man stöder annan hobby- och rekreationsverksamhet, till exempel i form av gemensamma evenemang för personalen. Personalen har också möjlighet att äta lunch i personalrestaurangen i bolagets byggnad. På hobby- och rekreationsverksamhet spenderades i genomsnitt 144 euro/person (2014: 144 euro/person).

Välbefinnande genom systematisk och långsiktig verksamhet

Koncernen följer en strategi för välbefinnande i arbetet som omfattar arbetshälso- och säkerhetsfrågor. Åbo Energi har som permanent målsättning att ha noll olyckor. Enligt strategin för välbefinnande i arbetet bygger verksamheten på hög kompetens och på grund av branschens karaktär förutsätter verksamheten en synnerligen hög säkerhetsnivå. Åbo Energi har satt upp som ett viktigt mål att säkerställa personalens välbefinnande i arbetet genom systematisk och långsiktig verksamhet. Åtgärder och målsättningar som är ämnade att främja välbefinnandet skrivs in i ett program för välbefinnande i arbetet som uppdateras årligen.

Åbo Energi genomför regelbundet personalundersökningar som man utgår ifrån när man identifierar vad som behöver utvecklas inom i synnerhet ledning, arbetshantering och belöning. För slutet av 2017 kartlade man genom en affärsverksamhetsspecifik enkät om välbefinnande i arbetet hur nöjd Åbo Energis personal var med förutsättningarna för att kunna arbeta, personalutvecklingen, det ömsesidiga samspelet och arbetsmotivationen. Målet är att i fortsättningen göra den här enhetsspecifika undersökningen två gånger om året, och en personalundersökning som gäller hela bolaget genomförs vart tredje år.

Åbo Energis arbetshälsotjänster köps in av Suomen Terveystalo Oy. År 2017 satsade man i genomsnitt 628 euro/person på företagshälsovård (2014: 864 euro/person). Målet är att utveckla den förebyggande verksamheten och stöda personalens arbetsförmåga. I samarbete med företagshälsovården har det utvecklats en modell åt Åbo Energi för hur man klarar sig i arbetet. Målet är att bl.a. främja en kultur där man tar upp och pratar om saker inom företaget. Personalens totala antal sjukdagar var 12,3 dagar/person. Bolaget försöker aktivt använda partiell sjukdagpenning, ersättande arbete och arbetsprövning för att främja personalens återgång till arbetet efter sjukledighet.

Utveckling mot det bättre inom arbetarskyddet

Det fanns 26 olyckor i år 2017. Av dem var antalet arbetsolyckor som ledde till en dags frånvaro 8 stycken (2014: 4 st.). Sjukledigheter orsakade av olyckor var i medeltal 35,3 dagar, vilket är nästan detsamma som föregående år. Utvecklingen vad gäller arbetsolyckor har varierat de senaste åren.

Åbo Energi har satsat på förebyggande arbetarskydd. Man försöker identifiera eventuella farosituationer och förebygga dem med hjälp av s.k. anmälningar av farliga situationer. Vem som helst kan göra en anmälan om de upptäcker en situation som är en risk för arbetarskyddet. 2017 gjordes 200 stycken anmälningar av farliga situationer (2014: 130 st.). Dessutom har man infört rapportering av säkerhetsrelaterade observationer för att identifiera fel som måste åtgärdas. Under året infördes ett nytt anmälningsprogram som syftar till att sänka hela personalens tröskel för att skriva in förslag och säkerhetsobservationer samt avvikelser. Under 2017 gjordes sammanlagt 134 stycken säkerhetsobservationer.

Åbo Energi är med i forumet Noll olycksfall. Koncernens arbetsolycksfrekvens per en miljon arbetstimmar var 18,4. Projektet ”Bestämd ledning av säkerheten” som omfattade flera arbetsgrupper har främjat ledningskulturen och attityderna i en mer positiv riktning vad gäller säkerheten.

Det är också viktigt för oss att underleverantörernas och entreprenörernas arbete är säkert. Åbo Energi använder permanenta säkerhetsdokument som följs mellan beställare och entreprenör i alla arbeten eller övriga uppdrag som har att göra med elnätsbyggande eller underhåll. Syftet med dokumentet är att identifiera säkerhetsfaktorer i byggprojektet så att de tas i beaktande när arbetet genomförs samt att ställa krav i arbetarskyddsfrågor på den som genomför projektet. Entreprenören ser till att deras personal är utbildad på det sätt som säkerhetsdokumentet förutsätter och visar upp intyg på det om så krävs. Dessutom ordnar Åbo Energi enligt behov säkerhetsutbildning riktad till entreprenörer, såsom grävningsarbete, användning av elnät och arbete i närheten av elnät. Bygg- och bruks- samt underhållsarbeten som utförts som underentreprenad görs normalt som totalentreprenad, så att antalet dagar som de arbetstagare som använts för underentreprenaden arbetat inte kan utredas separat.

Arbetarskyddskommittén vid Åbo Energi assisterar linjeorganisationen i åtgärder och planering som rör arbetarskyddet i enlighet med den verksamhetsplan som årligen görs upp för arbetarskyddet och kommittén. Kommittén sammanträdde fem gånger under 2017. Under dessa möten behandlades bl.a. alla arbetsolyckor och farliga situationer som inträffat vid Åbo Energi.

Ekonomiskt ansvar och intressentgrupper

Ekonomiskt ansvar består förutom av att säkerhetställa lönsamhet även av att satsa på personalens välbefinnande, på att uppfylla kundernas förväntningar samt att svara på ägarnas vinstförväntningar. Åbo Energi följer ett ansvarsfullt sätt att bedriva affärsverksamhet och god praxis för ansvarsfull företagsverksamhet i förhållandet till sina intressentgrupper. Lönsam affärsverksamhet möjliggör också långsiktig utveckling av verksamheten, investeringar och satsning på personalens välbefinnande och miljön. Åbo Energi har genom sysselsättning, utbetalade löner och de inkomstskatter personalen betalar en positiv effekt på välfärden i sitt område.

Personalantalet 2017 var i genomsnitt 286 (297). Koncernen betalade 2017 ut löner på 13,4 milj. euro (2014: 13, 6 milj. euro). Under följande år kommer omsättningen av personal att öka, när antalet personer som går i pension ökar. Pensionsavgångarna ökar behovet av att ordna om arbetsuppgifterna, öka utbildningen och rekrytera ny personal. Pensionsansvaret har täckts i enlighet med lagen om kommunala pensioner (KomPL).

Åbo Energi har nästan 80 000 kunder och över 180 000 hushåll utnyttjar koncernens energitjänster. Inkomsterna från försäljning av varor och tjänster till kunderna uppgick till 254.7 milj. euro (2014: 254,9 milj. euro) och från anslutningsavgifter 2.38 milj. euro (2014: 1,6 milj. euro).

Åbo Energi hade 2017 cirka 480 leverantörer av varor och tjänster, varav en betydande andel verkar inom koncernens verksamhetsområde. År 2017 köptes material och tjänster för sammanlagt 234.3 milj. euro (2014: 222,1 milj. euro). Största delen av anskaffningarna, 76 procent, var energianskaffningar.

Affärsverksamheten vid Åbo Energi styrs av lagstiftning och god förvaltningssed. För 2017 betalade koncernen 3.4 milj. euro i skatt (2014: 4,4 milj. euro). Dessutom har koncernen med sin verksamhet inbringat avsevärda skatteintäkter och betalningar till samhället, såsom mervärdesskatt, förskottsinnehållning för de anställda samt elskatt. Även om dessa inte kan räknas till Åbo Energis egentliga samhällsansvar, har koncernen för egen del sett till att samhället har fått sina betalningar i tid och till sitt fulla belopp.

År 2017 betalade Åbo Energi till sin ägare Åbo stad ut en dividend på 18 miljoner euro för 2016 års resultat. För 2017 delas en dividend på 18 miljoner euro ut.

Kultur, idrott, samhällsmål och miljömål stöddes ifjol med 0,16 milj. euro (2014: 0,2 milj. euro).

Leveranssäker el och värme

Åbo Energis främsta uppgift är att leverera el och värme till kunderna utan störningar. År 2015 låg leveranssäkerheten för el och värmedistributionen på en utmärkt nivå. Den beräknade avbrottstiden i eldistributionen var 9 min 56 s (9 min 50 s) per kund. Eldistributionens pålitlighet, kvalitet och säkerhet säkerställs genom att se till att systematiskt underhålla, förnya och utveckla elnäten. Elmarknadslagen förpliktar elnätsinnehavare att öka satsningen på såväl förbättring av leveranssäkerhet i eldistributionen som på störningsberedskap.

Leveranssäkerheten för fjärrvärme var 2015 på en god nivå och under året upplevde man inga betydande störningar i produktionen eller distributionen. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund sjönk jämfört med föregående år och var 51 minuter (2014: 64 min).

Åbo Energi informerar sina kunder om avbrott i eldistributionen via media, jourtelefoner och internet. På adressen keskeytysinfo.turkuenergia.fi ser man i realtid information om orsaker till störningar i elnätet och deras varaktighet. Dessutom kan man via tjänsten se de senaste avbrotten i distributionen och de avbrott som planeras. Åbo Energi utvecklade sin störningsinformation ytterligare. Nu har kunderna till exempel möjlighet att beställa störningsinformation för sitt eget driftsställe i form av ett textmeddelande i mobilen.