Åbo Energis strategi och vision 2015–2020

Åbo Energis strategi och vision 2015–2020

Åbo Energis uppgift är att tillföra energi för levnad, boende och företagande. Vårt mål är att år 2020 vara ett av Finlands bästa energibolag ur kundernas, personalens och ägarens synvinkel. Grunden för vår framtidsbyggande strategi är en lönsam och växande affärsverksamhet inom utvalda marknadsområden, kundinriktade energitjänster, en ansvarsfull företagsverksamhet och en kompetent personal som trivs i sitt arbete.

Åbo Energi ett av Finlands största energibolag. Vi erbjuder våra kunder moderna energitjänster som förbättrar miljön, livskvaliteten och konkurrensförmågan. Vi är även en stark regional expert. Vi garanterar en god och fungerande vardag som stöds av pålitlighet, trygghet, leveranssäkerhet samt intelligenta och ansvarsfulla framtida energilösningar.

I vårt dagliga arbete förenas toppkunnande, yrkesskicklighet, ansvarsfullhet samt förmågan att modigt tillsammans skapa framgångshistorier inom energikunnandet. Våra kunder är hushåll, företag och offentliga samfund. En av verksamhetens viktigaste hörnstenar är att utgå från kundens behov. Vårt nya kundlöfte är ”Vi finns nära, men ser långt”.

Ekonomiska mål 2020

  • Koncernens rörelsevinst är minst 10 procent (2015: 4,5 %)
  • Avkastningen på sysselsatt kapital är minst 12 procent (2015: 9,2 %)
  • Soliditeten är minst 40 procent (2015: 45,2 %)
  • Koncernens omsättning överstiger 300 miljoner euro (2015: 239,6 miljoner euro)

5 strategiska mål för åren 2016–2020

  1. Att säkerställa en kundinriktad verksamhet och lönsamhet
  2. Att öka produktionen och anskaffningen av förnybar och koldioxidfri energi
  3. Att utveckla personalen och kunnandet och förbättra resurshanteringen
  4. Att öka energisystemens leveranssäkerhet och intelligens
  5. Att utveckla affärsverksamheten och organisationsstrukturen

1. Kunden står i centrum för vår verksamhet

Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder med inriktade, realtida och mångsidiga tjänster och lösningsfokuserade säljåtgärder, samt genom att utveckla våra energieffektivitetstjänster. Vi utvecklar även vårt nuvarande produktsortiment så att det är enklare att använda och ser till att det är lönsamt.

Som svar på kundernas och samhällets krav utvecklar vi produkter som stöder el- och värmehybridlösningar. Vi utnyttjar våra elektroniska servicekanaler och utvecklar möjligheten att rapportera om energiförbrukningen i realtid. En av verksamhetens viktigaste hörnstenar är att utgå från kundens behov.

2. Vi satsar på en ansvarsfull energiproduktion och -anskaffning i förhållande till miljön

Vårt mål är att över hälften av elen och värmen som vi säljer år 2020 kommer att produceras med förnybara och koldioxidfria energikällor. Dessutom strävar vi efter de lägsta koldioxidutsläppen i Finland jämfört med Finlands största städer.

I vår produktion och våra anskaffningar ökar vi målmedvetet mängden förnybara och koldioxidfria energikällor genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen så som pellets, biomassa och biogas.

Vi utreder aktivt möjligheter för nya projekt som utökar mängden förnybara energikällor inom produktionen. Vi skapar nya lösningar för fjärrvärmeproduktionen, till exempel lösningen med ett öppet fjärrvärmenät som utvecklas i Skansen, vilket gör det möjligt att mata in spillvärme i nätet.

Som delägarbolag till Turun Seudun Energiantuotanto Oy deltar vi i anläggningen av flerbränslekraftverket i Nådendal, vilket kommer att producera såväl el som värme med biobränsle då det färdigställs år 2017.

Inom vår egen reserv- och toppenergiproduktion ersätter vi olja med förnybara energikällor, så som pellets. Pelletsvärmecentralen som år 2015 stod klar i Luolavuori ersätter cirka hälften av oljan som används inom fjärrvärmens reserv- och topproduktion.

Även inom ångproduktionen övergår vi till förnybara bränslen. Alternativen är biomassa eller olika lösningar som baserar sig på biogas.

I elproduktionen ökar vi på våra vindkraftsproduktionsandelar genom vårt intressebolag Suomen Hyötytuuli Oy, och vi deltar även i Fennovoima-projektet som ökar mängden kolfri produktion. Dessutom utvecklar vi vattenkraftanskaffningen i vårt delägarbolag Kolsin Voima och i Svartisen. Vi satsar även på solenergi och vårt första solkraftverk byggs i Kuppis under våren 2016.

3. Vi utvecklar vårt kunnande och vår personal

För att säkerställa konkurrensförmågan och för att nå de uppställda målen utvecklar vi vår personal och vårt kunnande. Vi ser till att arrangemangen med personaluthyrning fungerar vid personalplaneringen med tanke på såväl orkandet som informationshanteringen. Vi styr välbefinnandet genom att se till att vår personal orkar och att tyst kunskap förmedlas i arbetsmiljön, eftersom nästan 40 procent av personalen kommer att gå i pension under de följande 10 åren.

4. Vi ökar energisystemens leveranssäkerhet och intelligens

Vi säkerställer el- och värmedistributionens leveranspålitlighet, kvalitet och säkerhet genom att systematiskt underhålla, förnya och utveckla näten. Vi utvecklar energidistributionsnätet genom att beakta den föränderliga verksamhetsmiljön. Vi förbereder oss för en betydlig tillväxt inom intelligent energianvändning och småskalig produktion genom mer dynamisk styrning av energiförbrukningen, produktionen, lagringen samt distributionen.

5. Vi utvecklar vår affärsverksamhet och organisationsstruktur

Vi utvecklar våra kärn- och stödprocesser så att de motsvarar de krav som energimarknaden, kunderna och ägarna ställer. Vi fokuserar på kärnaffärsverksamhet som stöder tillväxt och lönsamhet samt på kontinuerlig utveckling i takt med att verksamhetsmiljön och branschen ändras. Vi förbättrar vår snabbhet och effektivitet inom den operativa planeringen, projekten och verksamheten.

Åbo Energis ledningssystem

Åbo Energis långsiktiga verksamhet och utveckling baserar sig på de vedertagna värderingar som är gemensamma för alla inom bolaget.

Kundbelåtenhet

Vi finns till för kunderna.

Kunnande och reform

Vi lyckas genom samarbete och leder med eget exempel.

Lönsamhet

Vi strävar efter att förbättra våra resultat och vår konkurrenskraft.

Leverans-säkerhet och tillgång

Vi utvecklar och underhåller våra el- och värmenätverk och våra produktionsanläggningar för att garantera våra kunder en utmärkt leveranssäkerhet och tillgång till energitjänster.

Miljövänlighet

Vi är föregångare i miljöärenden och bär vårt ansvar för att minska på miljökonsekvenserna. Vårt mål för år 2020 är att 50 % av den el och värme vi säljer ska vara koldioxidutsläppsfri och producerad med förnybara energikällor.