Lisäpalveluilla energiatehokkuutta ja ansaintaa yrityksellesi.

Lisäpalveluita yrityksille

Palvelemme yritysasiakkaitamme laajasti myös muissa energia-asioissa. Tarjoamme kulutusjoustopalveluita, joiden avulla voit valjastaa yrityksesi sähkölaitteistot ansaintakeinoksi. Käy­tän­nös­sä kulutusjous­to tar­koit­taa si­tä, et­tä tar­joam­me yh­teis­työs­sä asiak­kaam­me kans­sa kan­ta­verk­koyh­tiö Fing­ri­din re­ser­vi­mark­ki­noi­den käyt­töön sel­lai­sia asiak­kai­dem­me lait­teis­to­ja, jot­ka ku­lut­ta­vat pal­jon säh­köä.  Kiinnostuitko? Lue lisää.