fbpx
04.11.2015

Turku Energia Sähköverkot Oy panostaa sähkönjakelun toimitusvarmuuteen
Turku Energia hoitaa sähkölinjojen vierimetsiä ja raivaa reunavyöhykkeitä

Turku Energia Sähköverkot Oy panostaa sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ennakoivasti hoitamalla sähkölinjojen vierimetsiä ja raivaamalla reunavyöhykkeitä. Kuluvana vuonna käynnissä olevat hoito- ja raivaustyöt ovat osa ilmajohtoalueilla* tehtävää säännöllistä puiden ja muun kasvillisuuden raivaamista. Raivauksien avulla varmistetaan turvallinen sähkönjakelu ja sähkökatkot vähenevät. 

Turku Energia Sähköverkot Oy hoitaa tänä ja ensi vuonna sähkölinjojen vierimetsiä Satavassa ja Kakskerrassa. Tavoitteena on vähentää myrskyistä ja lumikuormista aiheutuneita sähkönjakelun keskeytyksiä. Myös sähkömarkkinalaki velvoittaa parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta.
                     
Vierimetsällä tarkoitetaan keskijännitejohdon (10 ja 20 kV) johtoalueen molemmilla puolilla kasvavaa noin 20 metrin levyistä puustoaluetta. Vierimetsien hoitoa suoritetaan 9–10 vuoden välein johtoalueraivauksien yhteydessä.                      
–  Poistamme vain ilmeisen riskin aiheuttavat puut, jollaisia ovat lahot, riukuuntuneet ja johtoon päin kallistuneet puut. Vierimetsäalueelle jätetään hyväkuntoinen ja vahva puusto, joka vahvistuu entisestään saadessaan lisää elintilaa ja valoa. Tästä tulee nimi vierimetsän hoito, Turku Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Harri Salminen kertoo.

Lisäksi tänä vuonna raivataan keskijännitejohtoalueiden aluskasvillisuutta ja johdon lähelle ulottuvia oksia Hirvensalossa. Johtoalueraivauksia tehdään kolmen vuoden välein ja niistä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin.

Yhteistyö maanomistajien kanssa sujunut hyvin

Ennen vierimetsän hoidon aloittamista maanomistajiin otetaan yhteyttä ennakkotiedotuskirjeellä. Puumääräkartoituksen jälkeen sovitaan henkilökohtaisesti puuston käsittelyyn liittyvistä asioista. Puut ovat maanomistajien omaisuutta ja he päättävät puiden jatkokäsittelystä. Turku Energia hoitaa puiden oksinnan ja katkoo rungot noin kolmen metrin mittaisiksi. Vierimetsän hoito ei aiheuta maanomistajille kustannuksia.

Satavassa sijaitsevalta Länsitalon tilalta hoidettiin vierimetsää noin 200 metrin alueelta viime kesänä.
– On ymmärrettävää, että näitä raivauksia pitää tehdä sähkönjakelun varmistamiseksi. Koko projekti sujui muutenkin hyvin: sain tiedon ajoissa ja työt tehtiin sovittuna ajankohtana. Kaadetut puut tulevat käyttöön polttopuiksi, Länsitalon isäntä Jaakko Anttila sanoo.

Suurjännitejohtoalueiden reunapuiden raivaustyöt käynnissä

Turku Energia Sähköverkot Oy:llä on Turun alueella noin 50 kilometriä suurjännitteistä (110 kV) ilmajohtoverkkoa, jota on käyty läpi viime vuoden syksystä alkaen. Reunavyöhykkeillä on kaadettu lähellä johtoja kasvavat isot puut, jotka voisivat kaatuessaan aiheuttaa sähkökatkon. Koko puunkaatourakasta on tehty runsaat puolet ja loput on ajoitettu tulevalle talvelle ja ensi vuodelle.

Noin 95 prosenttia kaadettavista puista sijaitsee Turun kaupungin mailla, muutamat yksittäiset puut omakoti- ja rivitalotonteilla.
– Lähialueiden asukkaat ja maanomistajat ovat suhtautuneet positiivisesti raivauksiin ja niiden vaikutukset toimitusvarmuuteen ymmärretään. Raivaustöillä on myös positiivisia ympäristövaikutuksia: raivaukset tukevat luonnon monimuotoisuutta muun muassa vanhoilla niittyalueilla, Salminen muistuttaa.

Sähkömarkkinalaki määrää sähköverkkoyhtiöt pitämään suurjännitejohtojen reunavyöhykkeet puuvarmoina: puut eivät saa kaatuessaan aiheuttaa pysyvää häiriötä sähkön suurjännitejakelulle. Suurjännitejohtoalueita raivataan 3 vuoden välein ja reunavyöhykettä taas tarpeen mukaan noin 10 vuoden välein.

Pienjännitejohtoja huolletaan säännöllisesti

Myös pienjänniteverkot vaativat kunnossapitoa. Pääsääntöisesti katujen varsilla ja pientalojen tonteilla sijaitsevia pienjännitejohtojen reittejä raivataan kuuden vuoden väliajoin alueittain. Nyt työn alla ovat Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran alueet.

*Ilmaan pylväiden varaan ripustettua sähköjohtoa sanotaan ilmajohdoksi. Sähköverkon raivauksia tehdään ilmajohtotyypin mukaan.

Lisätietoja:
Harri Salminen, käyttöpäällikkö, Turku Energia Sähköverkot Oy
Puh. 050 5573 162
harri.salminen@turkuenergia.fi

Lue lisää sähköverkon raivauksista ja aikatauluista täältä

Painokelpoisia kuvia löydät täältä

Julkaistu 4.11.2015 klo 13.00

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.