15.04.2015

Turku Energia on voittanut Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen

Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti on voittanut Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen, jon-ka myöntää nyt viidettä kertaa Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi. Turku Energian strategisena tavoitteena ja energiapaketin kantavana teemana on, että yrityksen myymästä sähköstä ja lämmöstä 50 % on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Foorumi painotti valinnassaan erityisesti Turun Skanssin alueelle kehitteillä olevaa kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa.

Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti koostuu kolmesta erillisestä meneillään olevasta hankkeesta: kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kehittämisestä Skanssin alueelle, Luolavuoren pellettikäyttöisen lämpölai-toksen rakentamisesta sekä osallistumisesta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n monipolttoainevoimalaitos-hankkeeseen.

– Turku Energia on jo pitkään panostanut strategisten suuntaviivojensa mukaisesti uusiutuvien energian-lähteiden lisäämiseen hankinnassa ja tuotannossa. Ilmastoystävälliseen energiapakettiin valitut kolme hanketta ovat merkittävässä roolissa uusiutuvan energian lisäämiseen asetettujen tavoitteiden saavut-tamisessa, Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla kertoo. 

Ympäristöystävällisessä energiapaketissa mukana olevat hankkeet:

Uusiutuvaa lähienergiaa Skanssin alueelle

Turku Energia kehittää Turun Skanssin alueelle Suomessa täysin uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpö-verkkoa, joka toteutuessaan mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin. Skanssin alueen uuteen energiaratkaisuun liittyvä selvitystyö tehdään yhteisyössä VTT:n kanssa ja se on käynnissä parhaillaan.

Selvityksessä kartoitetaan uuden ratkaisun tarjoamia mahdollisuuksia alueen kiinteistöille myydä muun muassa lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien avulla tuottamansa ylijäämälämpö alueen kaukolämpöverkkoon. Toteu-tuessaan ratkaisu mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisen kaukolämmön tuotannossa.

– Uusiutuvan energian paikalliseen tuotantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voi-daan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, arvokkaita uusia referenssejä ja vientituotteita suomalai-selle teknologiateollisuudelle, Kulla painottaa.

Öljyä korvaavan pellettilaitoksen rakentaminen Luolavuoreen vuoden 2015 kuluessa

Turku Energia lisää uusiutuvaa energiantuotantoaan pellettikäyttöisen lämpökeskuksen myötä. Laitos rakenne-taan Turun Luolavuoreen ja sen rakennustyöt ovat käynnissä parhaillaan. Laitoksen arvioitu valmistusaika on vuoden 2015 loppuun mennessä. Pelletin pölypoltto on uutta tekniikkaa Suomessa, ja valmistuessaan Luolavuo-ren laitos on Suomen suurin kyseisen tekniikan laitos.

Uuden lämpökeskuksen teho on 40 megawattia, ja se vähentää raskaan öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5 000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä. Laitos lisää valmistuessaan noin 2,5 pro-senttiyksikköä uusiutuvien energianlähteiden määrää kaukolämmön tuotannossa ja vähentää arviolta noin 15 000 tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 

Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos korvaa kivihiiltä bioenergialla

Turku Energia on mukana Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisessa osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) kautta. TSE:n hanke tukee Turku Energian strategian mukaista uu-siutuvien ja vähähiilisten energianlähteiden osuuden kasvattamista tuotannossa sekä lisää toimitusvarmuutta. Monipolttoainevoimalaitos-hankkeella on merkittävä rooli Turku Energian strategisen tavoitteen (yrityksen myymästä sähköstä ja lämmöstä 50 % on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä) toteutumi-sessa.

Uuden monipolttoainevoimalaitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Energian energiantuotannossa vähenee selvästi ja korvautuu bioenergialla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä mahdollisesti merikuljetuksin.

Lisää tietoa TSE:n monipolttoainevoimalaitos-hankkeesta TSE:n sivuilta osoitteesta: tset.fi/na4-chp-projekti

Lisätietoja:

Antto Kulla, kehityspäällikkö, Turku Energia
puh. 050 5573 257
antto.kulla@turkuenergia.fi

Jari Kuivanen, lämpö-yksikön johtaja, Turku Energia
puh. 050 5573 261
jari.kuivanen@turkuenergia.fi

Lisää tietoa muun muassa valintakriteereistä saat Energiateollisuuden Vuoden ilmastoteko -sivuilta sekä Turku Energian Vuoden ilmastoteko 2015 -sivulta.